Förändras världen till det bättre?: Mer information om uppgifterna för lärare

Lågstadiet

Paruppgift: Goda och dåliga nyheter 

Leta efter goda och dåliga nyheter i tidningar och på webbplatser enligt lärarens anvisningar. Jämför med varandra vilka nyheter ni hittat och hur mycket det finns av dem? Diskutera tillsammans varför dåliga nyheter får mer uppmärksamhet än goda nyheter. Hurdana positiva händelser syns inte alls i nyheterna?

Tips! 

Uppgiften kan begränsas så att ni behandlar ett enda land. En hurudan bild får man av detta land genom nyheterna? Hur föreställer ni er att vardagen ser ut för skolbarn i landet? Sedan kan ni bredda bilden av landet genom att ta in andra informationskällor. 

Sök nyheter om två länder eller två kontinenter och jämför dessa. 

Uppgift för hela klassen: Vad säger bilderna?

Titta på bilder från olika delar av världen. Diskutera vilka av bilderna som kunde vara från någon annan del av världen än ett utvecklingsland. Varför? Diskutera vad som är lika och vad som är olika i skolbarnens liv i utvecklingsländer och i Finland.

Inget modellsvar.


Högstadiet /gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Hur ser Europa, Afrika och Asien ut 2030?

Diskutera i grupper hur till exempel högre utbildningsnivå, ny teknik som t.ex. robotar eller befolkningsutvecklingen påverkar utvecklingen i allmänhet eller i något särskilt land. Vem gynnas av utvecklingen och vem gör inte det? Diskutera sedan i klassen hur man kan trygga en positiv utveckling i hela världen.

Bakgrundsinformation:

 • Det finns 8 miljarder människor i världen, av vilka en stor del, cirka tre miljarder, bor i Kina och Indien. Fram till 2030 beräknas befolkningsmängden öka till ca 8,5 miljarder. Enligt FN:s befolkningsprognos  växer folkmängden i alla världsdelar utom i Europa.
 • Högre utbildning påverkar befolkningsutvecklingen: i rika länder är antalet barn som föds lägre än i fattiga länder.
 • Det är viktigt att alla människor, också ungdomar, har möjlighet att påverka och uttrycka sina åsikter för att samhället ska utvecklas rättvist och jämlikt.
 • Genom att stödja flickors skolgång kan vi bromsa befolkningsökningen och främja samhällets utveckling. Utbildade kvinnor får färre barn, och med sin utbildning bidrar de till att utveckla samhället.
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är väldigt viktigt för att bromsa befolkningsökningen.
 • Utbildade människor känner till sina rättigheter och kan försvara dem.
 • De globala målen för hållbar utveckling siktar på balanserad utveckling i hela världen. Målen är bra för alla länder eftersom vi alla är beroende av varandra. Ett lands välfärd kan inte bygga på att det utnyttjar ett annat land ekonomiskt eller jordens resurser.

Paruppgift: Rekordmånga flyktingläger

Ta reda på:

 • Vilka är orsakerna till att fler människor än någonsin är i behov av humanitärt bistånd?
 • Vad är skillnaden på utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd?
 • Vilka länder i världen tar emot flest flyktingar?

Bakgrundsinformation:

 • Antalet humanitära kriser har ökat under de senaste åren och kriserna räcker längre än förr. Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har ökat antalet hjälpbehövande. I slutet av 2022 hade över 100 miljoner människor globalt varit tvungna att lämna sina hem.
 • Humanitärt bistånd behövs under kriser som vanligen orsakas av en naturkatastrof eller en väpnad konflikt.
 • År 2022 beviljade Finland 114 miljoner euro för humanitärt bistånd. En betydande del av finansieringen betalas till FN-aktörer och Internationella Rödakorskommittén. I och med Rysslands anfallskrig har Ukraina fått mycket humanitärt bistånd.
 • Humanitärt bistånd ges länder som drabbats av en kris och som ber om hjälp. Syftat med humanitärt bistånd är att rädda människoliv, lindra lidande och upprätthålla människovärdet under kriser. Finland hjälper länder där det gjorts en pålitlig bedömning av behovet och som bett om hjälp av FN.
 • Finland ger varje år ungefär 10 procent av alla pengar som reserverats för utvecklingssamarbete till humanitärt bistånd. Humanitärt bistånd ska vara kortvarig hjälp, men i praktiken har många flyktingläger blivit bestående.
 • Utgångspunkten för utvecklingssamarbete är landets egna mål och behov, som Finland sedan stöder. Samarbetet räcker flera år och resultaten ska mätas och utvärderas. Målet är att resultaten av samarbetet ska vara hållbara.
 • I slutet av 2022 fanns de flesta flyktingar i Turkiet (3,6 miljoner), Iran (3,4miljoner), Colombia (2,5 miljoner), Tyskland (2 miljoner), Pakistan (1,7 miljoner) och Uganda (1,4 miljoner) Källa: UNHCR

/
Grupp- eller paruppgift: Utvecklingen i ett partnerland

Välj ett av partnerländerna i Finlands utvecklingssamarbete från kartan. Ta reda på:

 • Hurdan utveckling har det skett i landet?
 • Hur har Finland understött utvecklingen i landet
 • Hurdant stöd behöver landet ännu?

Inget modellsvar.