Vad är Agenda 2030?

Det är lättast att trygga jordens och människornas välbefinnande när man har tydliga mål. Därför har alla länder kommit överens i FN om mål för en hållbar utveckling, som har som syfte att göra världen till en bättre plats. Den handlingsplan som målen ingår i går under namnet Agenda 2030.

Målen gäller alla stater – fattiga och rika. Finland stödjer med hjälp av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet de fattigaste länderna i att nå målen.

FN har bedömt att det behövs 2 500 miljarder US-dollar årligen för att uppnå målen i Agenda 2030. Utvecklingsländernas egen finansiering och utvecklingsbiståndet räcker inte till, så utöver det krävs det exempelvis att företagen skapar arbetstillfällen, att utvecklingsländerna förbättrar sin skatteindrivning och en rättvis handelspolitik.

Finland måste bidra med sin del även på hemmaplan. Det som särskilt berör oss är att minska utsläppen som förstör klimatet, hållbara produktionssätt och hållbar konsumtion samt naturskydd. Finland måste bland annat förbättra återvinningen av elektronik, minska köttätandet och vidta åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Målen är allas ansvar: staternas, kommunernas, företagens, skolornas – även ditt. Hela samhället kan bidra till att främja och finansiera en hållbar utveckling. Vi är en del av planeten och ansvariga för vilken värld vi alla lever i år 2030.

Vilken värld vill du leva i?

44 % av tanzanierna är under 15 år.

Källa: Världsbanken

Sant eller falskt?

1. Regeringarna i världens länder ansvarar för att Agenda 2030 genomförs.

Sant.
För att målen ska kunna uppnås måste dock även kommuner, företag, organisationer och medborgare delta i hög utsträckning. (Källa »)

2. För Finlands del kräver mål nr 10, det vill säga minska ojämligheten, mest arbete.

Falskt.
… men mycket återstår att göra hos oss när det gäller hållbar konsumtion och minskning av skadliga utsläpp. (Källa, på engelska »)

3. Människorna förbrukar varje år mer naturresurser än vad jordklotet hinner producera.

Sant.
Den ekologiska skuldens dag infaller varje år kring juli-augusti, och i Finland redan i april. Det innebär att människornas ekologiska fotavtryck på årsnivå överskrider jordens förmåga att producera naturresurser och behandla de växthusgasutsläpp som användningen av fossila bränslen orsakar. (Källa: WWF, på finska)


Bekanta dig med de globala målen för hållbar utveckling

1. Avskaffa all form av fattigdom överallt

Det beräknas att det finns kring 700 miljoner människor i världen som lever i extrem fattigdom, det vill säga på under två euro per dag. Innan år 2030 är målet att helt utrota den extrema fattigdomen och att åtminstone halvera andelen människor som enligt definitionen i deras hemland lever i fattigdom. Målet är också att erbjuda var och en möjlighet att använda basservice, gå i skola och få hälsovård.

2. Avskaffa hunger, uppnå matsäkerhet, bättre näring och hållbart jordbruk

Målet är att hunger och undernäring inte mer ska finnas 2030 och att säker och närande mat ska räcka till åt alla. Jordbruket måste bli mer produktivt och små matproducenter måste få mera lön för sitt arbete, särskilt kvinnor och ursprungsbefolkning. Matproduktionen måste anpassas bättre till klimatförändringarna.

3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar

Det finns länder där mammor allt för ofta dör under förlossningen och små barn dör av olika sjukdomar. Målet är att minska sådana dödsfall som går att förhindra, så som vi har gjort i Finland och i många andra länder. Till exempel genom bättre hygien kan man hindra många sjukdomar. Målet är också att stoppa epidemier av AIDS, tuberkulos och malaria och att halvera dödsfall och skador på grund av trafikolyckor. Alla borde ha tillgång till de mediciner och vaccin de behöver.

4. Trygga en inkluderande, jämlik utbildning av god kvalitet och ge alla möjlighet till livslångt lärande

Det finns barn i världen som inte får gå i skola eller studera. Målet är att alla ska ha möjligheten att gå i grundskolan gratis. Alla borde också ha möjlighet till förskoleundervisning och till yrkesutbildning efter skolan.

5. Uppnå jämställdhet och förstärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter

Målet är att göra slut på all diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. Det ska också bli ett slut på olika seder och bruk som skadar kvinnor, som människohandel, barnäktenskap och könsstympning. Kvinnor ska ha samma rättigheter som män när det gäller pengar och egendom, till exempel rätten att ärva. Målet är också att kvinnor ska kunna bli chefer och ledare, både i företag och i politiken.

6. Se till att alla får rent vatten och sanitet (toaletter) och att de sköts på ett hållbart sätt

Målet är att alla människor ska ha rent vatten och toalett år 2030. Vattendrag måste skyddas och vi måste se till att vattnet räcker till åt alla också i framtiden.

7. Se till att alla får pålitlig, hållbar och modern energi till ett rimligt pris

Alla har inte tillgång till elektricitet. Målet är att det ska finnas modern, förmånlig och pålitlig energi för alla år 2030. Det kräver bättre energieffektivitet och mera förnybara energikällor. Energieffektivitet betyder till exempel att nya bilar använder mindre energi, bensin eller el. Det är också viktigt att alla länder satsar på forskning om energi, på bättre teknik och distribution.

8. Främja en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Världens rikedomar är ojämnt fördelade. Målet är att ekonomin ska växa, särskilt i utvecklingsländerna, och att människor ska kunna arbeta under goda förhållanden. För utfört arbete ska det betalas en skälig lön. Det måste bli ett slut på tvångsarbete, människohandel och barnarbetskraft. Det är alla länders sak att uppmuntra utvecklingsländerna att utveckla sin ekonomi och att sysselsätta unga människor. Den ekonomiska tillväxten måste ändå ske så att miljön och naturen inte lider.

9. Bygga en hållbar infrastruktur och främja inkluderande och hållbar industrialisering och innovation

Målet är att förbättra infrastrukturen, till exempel bygga nya vägar, elnät och system för avfallshantering. Vi ska satsa mer på vetenskaplig forskning och nya uppfinningar, det vill säga innovationer. Innovationer kan gälla allt möjligt, till exempel hur man ska få maten att räcka till alla jordens människor. Särskilt i de fattigaste länderna behövs det mer industri eftersom det skapar jobb och välfärd.

10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Det finns ojämlikheter både mellan länder och inom länder: människor behandlas olika beroende på varifrån de kommer och vem de är. Målet är att till exempel människors kön, religion eller hur rika de är inte ska påverka om de får ett jobb eller om de får rösta. Utvecklingsländernas egna åsikter måste få mera uppmärksamhet när man fattar internationella beslut. Styrningen och övervakningen av den globala ekonomin ska förbättras. Särskild de fattigaste länderna behöver både utvecklingssamarbete och investeringar.

11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Målet är att alla ska ha möjligheten till en egen bostad och till basservice, som till exempel skolgång och hälsovård. Dessutom behövs fungerande trafik så att olika människor, också personer med någon funktionsnedsättning, ska kunna ta sig fram tryggt. Man måste också beakta städernas luftkvalitet och miljöns välmående.

12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktion

Vi måste värna om jordens naturresurser så att de inte ska ta slut. Målet är att naturresurserna ska användas på ett i längden hållbart sätt. Vi ska också bland annat halvera mängden mat som slängs bort i butiker och i hemmen. Olika sorts avfall och kemikalier måste hanteras så att de inte förstör luften, vattnet eller jorden. Var och en måste lära sig vad hållbar utveckling och en miljövänlig livsstil innebär.

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser

Temperaturen på jorden stiger. Det finns länder som drabbas hårdare av de katastrofer som klimatförändringen orsakar. Målet är att förbättra alla länders motståndskraft och väcka medvetenhet om vad klimatförändringen kan ha för konsekvenser. Det ingår också i planen att samla in 100 miljarder euro per år för att hjälpa utvecklingsländerna hejda klimatförändringen. Det innebär bland annat att företag kommer med miljövänliga lösningar till utvecklingsländer.

14. Skydda haven och havens naturresurser och främja en hållbar användning av dem

Målet är att skydda haven och minska föroreningen av dem. Föroreningarna består främst av avfall och gödsel som hamnar i havet. Fisket måste regleras, så att inte en enda fiskart utrotas på grund av överfiske, man måste alltså bestämma hur mycket man får fiska olika sorters fisk. En del kuster och havsområden måste skyddas helt från fiske.

15. Skydda och återställa ekosystem på land, uppmuntra en hållbar användning av dem, hejda utarmningen av jordmånen och hindra att den biologiska mångfalden minskar

Det finns skogar, växter och djur som måste skyddas så att de inte försvinner helt. Målet är att hejda förlusten av biologisk mångfald och hindra att utrotningshotade arter dör ut. Tjuvjakten på skyddade djur och växter måste stoppas.

16. Främja fredliga samhällen, garantera tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer

Målet är att det ska vara tryggt för alla människor att leva i sitt hemland och att människor vid behov ska få hjälp av pålitliga myndigheter, till exempel domstolar. För att få hjälp ska man inte behöva betala mutor till exempel till en polis eller en läkare. Handel med pengar som skaffats genom brott och transporter av olagliga vapen måste minska. Målet är också att varje barn som föds ska registreras av staten. Det garanterar alla en egen identitet som man behöver till exempel för att kunna försvara sina egna rättigheter, rösta eller skaffa ett pass så att man kan resa.

17. Stärka genomförandet och det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Utvecklingsländernas förmåga att samla in skatter eller andra inkomster måste förbättras. Målet är också att öka utvecklingsländernas export. De rika länderna ska förverkliga sitt löfte om att använda 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst till utvecklingssamarbete och 0,2 procent till de minst utvecklade länderna.


Visste du att i Tanzania…

Fotboll är den mest populära fritidsaktiviteten bland skolelever

I Tanzania spelas det mycket fotboll, även om det är svårt att få tillgång till idrottsredskap i de fattigaste områdena. Barnen gör fotbollar av exempelvis plastpåsar, tidningar, sockor och rep. Fotboll är främst pojkarnas gren, för flickor förväntas hjälpa till hemma efter skolan. Man har dock börjat uppmärksamma detta, och försöker även att anordna ledda fritidsaktiviteter för flickor. Den finländska föreningen Liike ry stöder tanzaniska flickors fotbollsverksamhet och livskompetens.

Antalet kvinnor i parlamentet har ökat

I Tanzania är kvinnors möjligheter att delta i beslutsfattandet både i familjen och i samhället fortfarande begränsade. Många kvinnor och flickor tror att det bara är män som kan bestämma och vara ledare. Kvinnornas andel i parlamentet och regeringen har emellertid vuxit med hjälp av könskvotering. Idag är 37 procent av parlamentsledamöterna kvinnor. Finland stärker kvinnors kompetens och delaktighet i beslutsfattandet genom stöd till FN:s jämställdhetsorganisation UN Women och till tanzaniska partner.

Skyddshem ger flickor hjälp och skydd

Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt lag i Tanzania sedan 1998, men förekommer fortfarande. Dokumentet I din dotters namn som kom ut 2018 ger röst åt en modig 12-årig tanzanisk flicka, Rosie, som gör uppror och flyr från könsstympningen till ett skyddat boende. I Tanzania bedriver man ett allt mer intensivt arbete mot könsstympning, som Finland bidrar till via FN:s befolkningsfond.

Barn spelar fotball på sandig tomt i Tanzania i en by
Nachingwea, Tanzania 2015. Foto: Timo Villanen /Liike ry

Videon: Superhjältar och hållbar utveckling 2030

Du måste godkänna marknadsföringskakorna för att kunna titta på detta inbäddade videoinnehåll. Eller titta på videon här.

Videon: Globala målen som rap (FN, på engelska)

Du måste godkänna marknadsföringskakorna för att kunna titta på detta inbäddade videoinnehåll. Eller titta på videon här.


Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Paruppgift: Hitta rätt symbol

Läraren väljer ut ett antal av de globala målen för hållbar utveckling och delar ut lappar med målens symboler till halva klassen. Andra halvan av klassen får lappar där målet står skrivet. Eleverna lyfter upp sin lapp och söker sitt par. Paren diskuterar vad målet på lappen kan betyda och kontrollerar sedan målets beskrivning på webbplatsen. Till sist presenterar paren målet för resten av klassen. Klassen kan diskutera tillsammans om målet redan uppnåtts i Finland.

Individuell uppgift: Rita en serie

Titta tillsammans på videon Superhjältar. Välj ett av de globala målen för hållbar utveckling. Hitta på en kort berättelse om målet och rita en serie.

Högstadiet / gymnasiet

Gruppuppgift: Bekanta dig med de globala målen

Läraren väljer ut globala mål vars symboler fästs på stora papper som hängs upp på väggarna runt om i klassrummet. Varje grupp väljer en symbol vars mål den vill fördjupa sig i. Gruppen skriver upp på pappret vad det globala målet ska förbättra. Efter det stannar en i gruppen kvar och presenterar målet medan de övriga cirkulerar i rummet och bekantar sig med de andra gruppernas mål. De som går runt ska skriva upp olika sätt att uppnå målen. Till sist diskuterar hela klassen under lärarens ledning hur målen kan uppnås.

/
Grupp- eller paruppgift: Diskutera i grupp de globala målen för hållbar utveckling:

  • Hur påverkas till exempel en ung tanzanier av att målen uppnås?
  • Vad händer om målen inte uppnås?
  • Hur påverkar det era liv om målen uppfylls eller om de inte gör det?

Individuell uppgift: Är utvecklingssamarbete nyttigt?

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Skriv en text där du funderar på dessa frågor:

  • Hurdan kritik har det riktats mot utvecklingssamarbetet och varför?
  • Är kritiken enligt dig befogad?
  • Vad skulle hända om allt utvecklingssamarbete upphörde?