Välfungerande samhällen

Hur ser ett fungerande samhälle ut?

I Finland tar vi lätt många saker förgivet som gör att det är bra och tryggt att leva här.

Vi är vana vid att lita på att elen fungerar i hemmet, i skolorna och på sjukhusen, att bussarna går, att vägarna är i gott skick och att polisen upprätthåller ordningen. Avfallsservicen fungerar och största delen av avfallet kan återvinnas.

Vår utbildning står inte och faller för att det inte finns böcker eller internetuppkoppling eller för att lärarnas löner inte har betalats i tid.

I ett fungerande samhälle kan medborgarna delta, få information, påverka och göra val, studera, bilda familj och arbeta. Till stöd för det finns det ett högklassigt och jämlikt utbildningssystem och social- och hälsovårdstjänster för alla.

En förutsättning för utvecklingen är att den offentliga förvaltningen agerar ansvarsfullt och rättvist. En bra förvaltning säkerställer att skatter drivs in och att statens resurser används effektivt och enligt planerna för att organisera de gemensamma verksamheterna. En bra förvaltning är genomsynlig. Det innebär att medborgarna och företagen får veta hur medlen och skatteintäkterna används.

I en fungerande demokrati har medborgarna möjlighet att påverka de beslut som rör dem och politiken. Så är tyvärr inte fallet i huvudparten av världen. Det civila samhällets tillstånd, det vill säga medborgarnas frivilliga verksamhet till exempel i organisationer, har gått i negativ riktning. Medborgarnas handlingsfrihet begränsas kraftigt i över hundra länder.

Människor måste ha rätt att vara med i frivilligorganisationer och ta ställning i olika frågor. Yttrandefrihet och fri informationsförmedling ingår i en demokrati. För att säkra medborgarnas trygghet behövs det ett fungerande rättssystem. Polisen och myndigheterna måste behandla människor jämlikt och får inte vara mutbara.

Ett fungerande samhälle är stabilt. Fred är en förutsättning för allt. Under konflikter är det svårt att utveckla samhället, då behövs det medling och fredsmäkling.

Afrika förlorar årligen 80 miljarder euro på grund av skattesmitning och olaglig handel.

Källa: UNCTAD

Sant eller falskt?

1. Över hälften av alla människor i världen bor i städer.

Sant.
Enligt prognoser kommer två tredjedelar av världens befolkning år 2050 att bo i städer. Goda levnadsförhållanden kräver därför effektiv stadsplanering. (Källa, på finska)

2. De pengar som emigranter skickar till sina hemländer utgör en viktig del av nationalprodukten i många länder.

Sant.
Många som flyttar bort från fattiga länder sänder pengar till sina familjer i det gamla hemlandet. Totalt sett är denna penningsumma större än hela anslaget för utvecklingssamarbete. (Källa, på finska)

3. Nästan alla människor har i dag möjlighet att använda internet.

Falskt.
Det finns närmare 3 miljarder människor i världen som fortfarande lever utan internet. Merparten av dem bor i utvecklingsländer där internet används av ungefär 57 procent av människorna. (Källa, på engelska)


Visste du att i Somalia…

Ökar fattigdomen tvångsäktenskapen bland tonårsflickor

Säkerhetsläget i Somalia är förutsägbart och landet har under de senaste åren drabbats av både långvarig torka och störtregn och översvämningar. Det leder till fattigdom och svält, men bromsar samtidigt även in förbättringarna av flickors och kvinnors rättigheter. Familjer som har förlorat sin boskap och sin skörd är mer benägna att gifta bort sina unga döttrar. I Somalia tvingas närmare hälften av flickorna att gifta sig som minderåriga.

Somalierna i Finland deltar i återuppbyggnaden

I Finland bor minst 23 000 personer som talar somaliska och en sådan somalisk grupp har en stor roll i att stödja återuppbyggnaden av Somalia. Läkare och sjuksköterskor bland somalierna i Finland har redan utbildat över tusen lokala hälso- och sjukvårdsarbetare som en del av Internationella migrationsorganisationens (IOM) projekt. Somalier i Finland kandiderar även till val i Somalia. Finlands Somalia-nätverk, som förenar olika organisationer, uppmuntrar genom programmet Impact Academy även unga att påverka i frågor som gäller fred och utveckling.

Flickorna dominerar basketplanerna

Damidrotten håller på att få ett nytt uppsving i Somalia. Exempelvis basket har blivit en viktig kanal för att demontera traditionella rollmönster och få flickorna i bättre fysisk form och stärka deras självkänsla. Flick- och damlag i basket stöds exempelvis av FN:s befolkningsfond UNFPA, vars verksamhet i Somalia finansieras av Finland. I Hargeisa i Somaliland har tiotals flickor fått komma ut på basketplanerna genom Shiffa ry:s projekt som i slutet av 2010-talet finansierades med utvecklingssamarbetsmedel.

Somaliska flickornas basketboll lag i teambild
Somalia 2017. Bild: Joonas Lehtipuu/UM

Videon: Utvecklingssamarbetets resultat: utbildning och demokrati

Utvecklingssamarbetets resultat: utbildning och demokrati
Du måste godkänna marknadsföringskakorna för att kunna titta på detta inbäddade videoinnehåll. Eller titta på videon här.


Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Uppgift för hela klassen: Vad behövs vatten till?

Vad behöver ni vatten till i vardagen? Följ och skriv upp vad ni använder vatten till under en hel vardag. Gå tillsammans igenom vattendagböckerna i skolan: Vad gick det åt vatten till? Om du var tvungen att bära hem ditt vatten från en brunn, hur många ämbar (10 liter) beräknar du att din familj skulle behöva per dag?

Paruppgift: Fri information

Gör tillsammans en lista över alla ställen ni kan söka information när ni behöver veta mer om något ämne. Diskutera sedan vad som skulle hända, vad som skulle bli svårt om ni inte fick använda de här informationskällorna eller bara använda dem delvis.

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Rollspel om utvecklingen i en by

Dela in er i tre grupper: elektricitets-, vatten- och brogruppen. Föreställ er en liten by i ett utvecklingsland som bara kan välja en av de tre resurserna, eftersom det inte finns pengar för alla. Vad har byn för nytta av elektricitet, av rent vatten eller av en ny bro? Gör en lista över allt som talar för den resurs som er grupp representerar. Presentera era synpunkter för de andra grupperna och förhandla om vad som är det bästa alternativet för byn. Vilken grupp kan övertyga de andra?

/
Grupp- eller paruppgift: Varför är fred en förutsättning för hållbar utveckling?

Ta reda på i vilka av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbetet det pågår någon form av väpnad konflikt. Diskutera hur avsaknaden av fred påverkar den enskilda individens liv och samhällets utveckling.

Gruppuppgift: Vad är korruption?

I ett samhälle som är dåligt styrt är det vanligt med korruption. Det innebär att någon missbrukar sin maktposition för att själv dra personlig nytta. Diskutera i små grupper var det betyder om polisen eller en politiker är korrumperad. På vilket sätt kan det skada utvecklingen och invånarna i ett utvecklingsland? Ni kan söka information på webben. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.