Jämlikhet för alla

Jämlikhet betyder lika värde oavsett ras, färg, kön, sexuell läggning, språk, religion, politiska åsikter eller förmögenhet. Hur uppnår vi jämlikhet hos oss och i andra länder?

I Finland får barn gå i skolan, får undervisning av hög kvalitet och går även ut grundskolan. I många länder avbryter ofta i synnerhet flickor sin skolgång, då de måste gifta sig och får barn som minderåriga. I utvecklingsländer kan den bristande jämställdheten i värsta fall förhindra hela samhället från att utvecklas.

Finland försvarar kvinnors rättigheter genom att exempelvis förbättra tjänsterna inom reproduktiv och sexuell hälsa. I Finlands utvecklingssamarbete ger man stöd till att kvinnor ska få vara med i beslutsfattandet i sina samhällen och i de nationella parlamenten.

Under de senaste åren har världen fått ett ökat välstånd och ojämlikheten mellan länderna har minskat. Däremot har ojämlikheten inom länderna ökat: klyftan mellan de rika och de fattiga i samma land är enorm.

Rikedomarna har fortsatt att ackumuleras i Nordamerika och Europa, men i exempelvis Kina ökar välståndet i svindlande takt. Ett tecken på att rikedomarna ackumuleras är att den rikaste procenten äger hälften av hela världens förmögenhet. Samtidigt lever över 700 miljoner människor fortfarande på mindre än två euro om dagen, det vill säga i extrem fattigdom.Fattigdomen begränsar individens möjligheter att påverka sitt eget liv.

I jämlikhet och mänskliga rättigheter ingår förutom jämställdhet och välstånd även att människan får leva fri från diskriminering oberoende av sexuell läggning eller könsidentitet. Man uppnår jämlikhet när alla människor har samma rättigheter: kvinnor, homosexuella, funktionshindrade, fattiga, barn och så vidare. Det är fortfarande inte verklighet, för exempelvis homosexualitet är fortfarande ett brott i tiotals länder.

Under 2 €
per dag är Världsbankens definition på extrem fattigdom.

Sant eller falskt?

Frågan

Sant.
Personer med funktionsnedsättning har samma mänskliga rättigheter som alla andra. Ändå utsätts de för mycket diskriminering, fördomar och till och med våld. Källa (på finska).

Frågan

Sant.
Mödradödligheten har halverats sedan år 2000, men ett stort antal kvinnor föder utan hjälp av någon som är anställd inom hälso- och sjukvården. I länder med utvecklad hälso- och sjukvård är mödradödlighet sällsynt. (Källa)

Frågan

Falskt.
Inget land har ännu uppnått jämställdhet mellan könen i fråga om ekonomi, politik eller samhälle. I alla länder förtjänar kvinnor mindre än män, endast var femte ledamot i parlamenten runt om i världen är kvinna och var fjärde flicka går inte ut högstadiet. (Källa).


Visste du att i Afghanistan…

Flickors skolgång ökade

Flickors skolgång ökade under det här årtusendet: tidigare fick afganska flickor knappt gå i skolan eller studera. Många familjer kräver fortfarande kvinnliga lärare till sina döttrar, och andelen kvinnor på lärarutbildningen har också ökat. Cirka 40 procent av barnen som går i skolan är flickor. Det finns behov av utbildning, för endast en av fem afganska kvinnor kan läsa. Med stöd från Finland har man anordnat läskunnighetskurser på vilka huvudparten av deltagarna har varit kvinnor.

Kvinnors ställning är fortfarande svag

Afghanistan är ett av världens mest otrygga länder och särskilt farligt är det för flickor och kvinnor: de utsätts för våld och utnyttjande och mänskliga rättigheter respekteras inte. Detsamma gäller även andra grupper som befinner sig i en svag ställning, som barn och funktionshindrade. Med stöd från Finland erbjöds kvinnor preventivmedelsrådgivning och rådgivningstjänster via mobila kliniker som cirkulerar mellan byarna. En telefontjänst som ger möjlighet att anonymt fråga om exempelvis preventivmedel har varit särskilt populär bland ungdomar. Idén till telefontjänsten kom från Finland!

Det kan vara livsfarligt att vara journalist

Media har en viktig uppgift i att lyfta fram missförhållanden i samhället och på det sättet främja demokratin. I Afghanistan försöker terroristorganisationer som Taleban och ISIS att stärka sin ställning även genom mediernas hjälp. Journalister som till exempel rapporterar om konsekvenserna av terrordåd för civilbefolkningen utsätts för hot, misshandel och till och med mord. I synnerhet kvinnliga journalisters säkerhet är hotad; i en del av landet kan inte arbeta alls. Finland har understött kvinnliga journalisters arbete genom att utbilda dem.

En människa, som bär burka, går på gatan. Vi kan inte se hennes ansikte.

Mazar-i-Sharif, Afghanistan 2011. Bild: AFP / LehtikuvaUppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

/ Grupp- eller paruppgift: Kan jag göra något?

I de globala målen för hållbar utveckling ingår att vi ska avskaffa ojämlikhet och skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Diskutera på vilka sätt vi kan förbättra jämställdheten i Finland och i världen. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Individuell uppgift: Brev från Afghanistan

Diskutera med läraren hur det är att gå i skola i Afghanistan jämfört med hur det är i Finland. Försök leva dig in i en afghansk ungdoms vardag år 2030 och skriv ett brev till Finland. Hur skulle du önska att livet och skolgången skulle vara?

Högstadiet / gymnasiet

/ Grupp- eller paruppgift: Vem har pengar?

Diskutera vem som är rik och varför, både inom ett land och om man jämför olika länder. Hur fördelas rikedomar och tillgångar i utvecklingsländer? Och hur fördelas rikedom i Finland eller i USA? Extra uppgift: Fundera på orsakerna till skillnaderna i rikedom mellan länder. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Uppgift för hela klassen: Har vi jämlikhet i Finland?

Diskutera om det finns situationer där jämlikhet och mänskliga rättigheter inte tillgodoses i Finland. Vad borde göras för att alla verkligen skulle vara jämlika?

/ Grupp- eller paruppgift: Hur blir det jämlikt?

Jämlikhet och att hjälpa dem som har det särskilt svårt är mycket viktigt i Finlands utvecklingssamarbete.

  • Hur kan man på ett konkret sätt skapa jämlikhet och rättvisa genom utvecklingssamarbete?
  • Sök exempel på finländska utvecklingssamarbetsprojekt som har lyckats förbättra livet och möjligheterna att påverka för särskilt utsatta grupper i något land.


Close Bitnami banner
Bitnami