Jämlikhet för alla

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”, börjar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella, det vill säga de gäller alla människor oavsett hemland.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antogs i FN redan år 1948 har legat som underlag för många konventioner som tryggar de mänskliga rättigheterna, till exempel FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Konventionerna slår fast en nivå som länderna ska följa i den nationella lagstiftningen.

Flickors och kvinnors ställning har blivit bättre: till exempel lika många flickor som pojkar börjar skolan i dag. Jämställdheten mellan könen är dock inte fullständig någonstans i världen.

Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är ofta sämre, vilket syns i lönen. De gör fortfarande största delen av hushålls- och omsorgsarbeten – utöver förvärvsarbetet. Kvinnor och flickor kan vara utsatta för diskriminering och till och med våld på grund av könet.

Även sexuella minoriteter och könsminoriteter samt personer med funktionsnedsättning utsätts för våld och allvarlig diskriminering. Homosexualitet är fortfarande ett brott i tiotals länder. Personer med funktionsnedsättning kan förvägras rätt till utbildning eller deltagande i samhället.

Jämlikhet betyder lika värde oavsett kön, sexuell läggning, handikapp, ursprung, färg, språk, ålder, hälsotillstånd, religion, åsikter eller någon annan omständighet.

Många samhälleliga och kulturella handlingssätt upprätthåller dock ojämlikhet. I värsta fall kan ojämlikhet leda till att hela samhället stagnerar.

I utvecklingssamarbetet förbättrar man möjligheterna för utsatta människor att påverka, till exempel i beslutsfattandet i lokala samhällen. Finland främjar kvinnors och flickors rättigheter och rätten för personer med funktionsnedsättning att leva utan diskriminering och våld. Kvinnornas rättigheter försvarar Finland också genom att förbättra tjänsterna inom reproduktiv och sexuell hälsa och bidra till flickors skolgång.

Rättigheterna som gäller sexuell läggning och könsidentitet främjar Finland till exempel i FN:s generalförsamling och i rådet för mänskliga rättigheter. Vid förhandlingarna och i sin verksamhet vill Finland stärka partnerskapsländernas och den internationella gemenskapens engagemang för principerna för demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter.

Under 2 euro
per dag är Världsbankens definition på extrem fattigdom.

Sant eller falskt?

1. När det gäller jämställdhet mellan könen är utvecklingen snabb på det globala planet.

Falskt.
Inget land har ännu uppnått jämställdhet mellan könen i fråga om ekonomi, politik eller samhälle. I alla länder förtjänar kvinnor mindre än män, endast var fjärde ledamot i parlamenten runt om i världen är kvinna och endast var tredje flicka går ut högstadiet i de fattiga länderna.

2. Närmare 300 000 kvinnor dör årligen på grund av komplikationer efter graviditet och förlossning.

Sant.
Mödradödligheten har minskat med 40 procent sedan år 2000, men ett stort antal kvinnor föder utan hjälp av någon som är anställd inom hälso- och sjukvården. I länder med utvecklad hälso- och sjukvård är mödradödlighet sällsynt. (Källa, på engelska)

3. Cirka 15 procent av världens alla människor beräknas ha en funktionsnedsättning som begränsar deras liv.

Sant.
Personer med funktionsnedsättning har samma mänskliga rättigheter som alla andra. Ändå utsätts de för mycket diskriminering, fördomar och till och med våld. (Källa, på finska)


Visste du att i Afghanistan…

Flickors skolgång blev svårare igen

Flickors skolgång ökade i Afghanistan under hela 2000-talet: de flesta började skolan och cirka 40 procent av högstadieeleverna var flickor. När talibanrörelsen återgick till makten i augusti 2021 avslutades flickors studier i nästan alla högstadiet. Medan talibanerna hade makten från 1996 till 2001 fick flickor inte alls studera.

Det finns behov av utbildning i Afghanistan: i medeltal kan bara 43 procent av dem som är över 15 år läsa. Kvinnornas läskunnighet är knappt 30 procent. Analfabetismen är mer utbredd på landsbygden än i städerna. Fattigdomen kan hindra både flickor och pojkar från att studera.

Kvinnors ställning är svag

Afghanistan är ett av världens mest otrygga länder och särskilt farligt är det för flickor och kvinnor: de utsätts för våld och utnyttjande och mänskliga rättigheter respekteras inte. Detsamma gäller även andra grupper som befinner sig i en svag ställning, såsom företrädare för etniska minoriteter, barn och funktionshindrade.

Innan talebanerna återtog makten erbjöd Finland kvinnor preventivmedelsrådgivning och rådgivningstjänster via mobila kliniker som cirkulerade mellan byarna. En telefontjänst som gav möjlighet att anonymt fråga om exempelvis preventivmedel var särskilt populär bland ungdomar. Idén till telefontjänsten kom från Finland!

Det kan vara livsfarligt att vara journalist

Media har en viktig uppgift i att lyfta fram missförhållanden i samhället och på det sättet främja demokratin. Journalister som till exempel rapporterar om konsekvenserna av terrordåd för civilbefolkningen utsätts för hot, misshandel och till och med mord.

När talibanerna tog sig åter till makten har särskilt kvinnliga journalister varit i livsfara. Finland tidigare stötte kvinnliga journalisters arbete genom att utbilda dem.

En människa, som bär burka, går på gatan. Vi kan inte se hennes ansikte.

Mazar-i-Sharif, Afghanistan 2011. Bild: AFP / Lehtikuva

Ekonomisk ojämlikhet bromsar utvecklingen

En städare stråhatt på sig moppar golvet av en ingång i ett dyrt hus. I bakgrunden finns en fin gård med palmer.
Vietnam 2015. Bild: Juho Paavola

Fattigdomen begränsar individens möjligheter att påverka sitt eget liv. I utvecklingssamarbetet förbättrar Finland möjligheterna för utsatta människor till människovärdigt arbete och en tillräcklig utkomst.

Under de senaste åren har världen fått ett ökat välstånd och ojämlikheten mellan länderna har minskat. Däremot har ojämlikheten inom länderna ökat: klyftan mellan de rika och de fattiga i samma land är enorm.

Rikedomarna har fortsatt att ackumuleras i Nordamerika och Europa, men till exempel i Kina ökar välståndet i svindlande takt. Ett tecken på att rikedomarna ackumuleras är att den rikaste procenten äger 40 procent av hela världens förmögenhet.

Samtidigt lever över 700 miljoner människor fortfarande på mindre än två euro om dagen, det vill säga i extrem fattigdom. Till följd av covid-19-pandemin har den extrema fattigdomen för första gången ökat på över 20 år.Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

/
Grupp- eller paruppgift: Kan jag göra något?

I de globala målen för hållbar utveckling ingår att vi ska avskaffa ojämlikhet och skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Diskutera på vilka sätt vi kan förbättra jämställdheten i Finland och i världen. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Individuell uppgift: Brev från Afghanistan – eller från något annat utvecklingsland

Diskutera med läraren hur det är att gå i skola i Afghanistan jämfört med hur det är i Finland. Försök leva dig in i en afghansk ungdoms vardag år 2030 och skriv ett brev till Finland. Hur skulle du önska att livet och skolgången skulle vara?

Högstadiet / gymnasiet

/
Grupp- eller paruppgift: Vem har pengar?

Diskutera vem som är rik och varför, både inom ett land och om man jämför olika länder. Hur fördelas rikedomar och tillgångar i utvecklingsländer? Och hur fördelas rikedom i Finland eller i USA? Extra uppgift: Fundera på orsakerna till skillnaderna i rikedom mellan länder. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Uppgift för hela klassen: Har vi jämlikhet i Finland?

Diskutera om det finns situationer där jämlikhet och mänskliga rättigheter inte tillgodoses i Finland. Vad borde göras för att alla verkligen skulle vara jämlika?

/
Grupp- eller paruppgift: Hur blir det jämlikt?

Jämlikhet och att hjälpa dem som har det särskilt svårt är mycket viktigt i Finlands utvecklingssamarbete.

  • Hur kan man på ett konkret sätt skapa jämlikhet och rättvisa genom utvecklingssamarbete?
  • Sök exempel på finländska utvecklingssamarbetsprojekt som har lyckats förbättra livet och möjligheterna att påverka för särskilt utsatta grupper i något land.