Uppgifter för undervisningen

På denna sida finns uppgifter som man kan göra på lektionerna. De är indelade enligt tema, skolstadium och gruppstorlek. Samma uppgifter finns också på de olika temasidorna. För lärarna finns det mer information om uppgifterna och tips för hur de kan göras.


Agenda 2030 – Globala mål för hållbar utveckling

Lågstadiet

Paruppgift: Hitta rätt symbol

Läraren väljer ut ett antal av de globala målen för hållbar utveckling och delar ut lappar med målens symboler till halva klassen. Andra halvan av klassen får lappar där målet står skrivet. Eleverna lyfter upp sin lapp och söker sitt par. Paren diskuterar vad målet på lappen kan betyda och kontrollerar sedan målets beskrivning på webbplatsen. Till sist presenterar paren målet för resten av klassen. Klassen kan diskutera tillsammans om målet redan uppnåtts i Finland.

Individuell uppgift: Rita en serie

Titta tillsammans på videon Superhjältar. Välj ett av de globala målen för hållbar utveckling. Hitta på en kort berättelse om målet och rita en serie.

Högstadiet / gymnasiet

Gruppuppgift: Bekanta dig med de globala målen

Läraren väljer ut globala mål vars symboler fästs på stora papper som hängs upp på väggarna runt om i klassrummet. Varje grupp väljer en symbol vars mål den vill fördjupa sig i. Gruppen skriver upp på pappret vad det globala målet ska förbättra. Efter det stannar en i gruppen kvar och presenterar målet medan de övriga cirkulerar i rummet och bekantar sig med de andra gruppernas mål. De som går runt ska skriva upp olika sätt att uppnå målen. Till sist diskuterar hela klassen under lärarens ledning hur målen kan uppnås.

/ Grupp- eller paruppgift: Diskutera i grupp de globala målen för hållbar utveckling:

 • Hur påverkas till exempel en ung tanzanier av att målen uppnås?
 • Vad händer om målen inte uppnås?
 • Hur påverkar det era liv om målen uppfylls eller om de inte gör det?

Individuell uppgift: Är utvecklingssamarbete nyttigt?

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Skriv en text där du funderar på dessa frågor:

 • Hurdan kritik har det riktats mot utvecklingssamarbetet och varför?
 • Är kritiken enligt dig befogad?
 • Vad skulle hända om allt utvecklingssamarbete upphörde?

Världen förändras till det bättre

Lågstadiet

Paruppgift: Goda och dåliga nyheter

Leta efter goda och dåliga nyheter i tidningar och på webbplatser enligt lärarens anvisningar. Jämför med varandra vilka nyheter ni hittat och hur mycket det finns av dem? Diskutera tillsammans varför dåliga nyheter får mer uppmärksamhet än goda nyheter. Hurdana positiva händelser syns inte alls i nyheterna?

Uppgift för hela klassen: Vad säger bilderna?

Titta på bilder från olika delar av världen. Diskutera vilka av bilderna som kunde vara från någon annan del av världen än ett utvecklingsland. Varför? Diskutera vad som är lika och vad som är olika i skolbarnens liv i utvecklingsländer och i Finland.

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Hur ser Europa, Afrika och Asien ut 2030?

Diskutera i grupper hur till exempel högre utbildningsnivå, ny teknik som t.ex. robotar eller befolkningsutvecklingen påverkar utvecklingen i allmänhet eller i något särskilt land. Vem gynnas av utvecklingen och vem gör inte det? Diskutera sedan i klassen hur man kan trygga en positiv utveckling i hela världen.

Paruppgift: Rekordmånga flyktingläger

Ta reda på:

 • Vilka är orsakerna till att fler människor än någonsin är i behov av humanitärt bistånd?
 • Vad är skillnaden på utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd?
 • Vilka länder i världen tar emot flest flyktingar?

/ Grupp- eller paruppgift: Utvecklingen i ett partnerland

Välj ett av partnerländerna i Finlands utvecklingssamarbete från kartan. Ta reda på:

 • Hurdan utveckling har det skett i landet?
 • Hur har Finland understött utvecklingen i landet
 • Hurdant stöd behöver landet ännu?

Utvecklingssamarbete ger möjlighet till ett bra liv

Lågstadiet

/ Grupp- eller paruppgift: Varför är det viktigt att få gå i skola?

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Diskutera tillsammans:

 • Varför är det så att många nepalesiska barn inte går skolan till slut utan slutar efter några år?
 • Hur inverkar det till exempel på en 12-årig nepalesisk flickas liv att hon måste sluta skolan?
 • Hur ska man se till alla elever faktiskt lär sig i skolan?

Gruppuppgift: Ett skådespel om utvecklingssamarbete

Hitta tillsammans på ett kort skådespel om hur människor med hjälp av utvecklingssamarbete kan få bättre levnadsförhållanden. Skådespelet kan till exempel handla om skolgång, jordbruk, förnybar energi, användning av ny teknik eller att förbättra flickors ställning. Som bakgrund kan ni bekanta er med riktiga exempel.

Högstadiet / gymnasiet

Paruppgift: Når hjälpen fram?

Ta reda på:

 • Hur följer man upp resultaten av utvecklingssamarbetet, det vill säga kontrollerar vad som egentligen förbättrats?
 • Varför går inte alla utvecklingsprojekt som man planerat?
 • På vilka andra sätt kan rika länder stödja utvecklingsländer?

 Gruppuppgift: Många former av utvecklingssamarbete

Dela in er i små grupper. Varje grupp undersöker en form av utvecklingssamarbete (Bilateralt samarbete, privata sektorns arbete, civilsamhällesorganisationers projekt, FN-organisationernas arbete, utvecklingsbankernas verksamhet, EU:s samarbete).

 • Varifrån kommer finansieringen?
 • Hurdana problem kan man åtgärda med den här formen av utvecklingssamarbete och vilka problem lämpar den sig enligt er inte för?
 • Leta efter exempel på hur er form av utvecklingssamarbete används och resultat som uppnåtts med den.

Till sist presenterar grupperna vad de kommit fram till för varandra.


Hur ser ett fungerande samhälle ut?

Lågstadiet

Uppgift för hela klassen: Vad behövs vatten till?

Vad behöver ni vatten till i vardagen? Följ och skriv upp vad ni använder vatten till under en hel vardag. Gå tillsammans igenom vattendagböckerna i skolan: Vad gick det åt vatten till? Om du var tvungen att bära hem ditt vatten från en brunn, hur många ämbar (10 liter) beräknar du att din familj skulle behöva per dag?

Paruppgift: Fri information

Gör tillsammans en lista över alla ställen ni kan söka information när ni behöver veta mer om något ämne. Diskutera sedan vad som skulle hända, vad som skulle bli svårt om ni inte fick använda de här informationskällorna eller bara använda dem delvis.

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Rollspel om utvecklingen i en by

Dela in er i tre grupper: elektricitets-, vatten- och brogruppen. Föreställ er en liten by i ett utvecklingsland som bara kan välja en av de tre resurserna, eftersom det inte finns pengar för alla. Vad har byn för nytta av elektricitet, av rent vatten eller av en ny bro? Gör en lista över allt som talar för den resurs som er grupp representerar. Presentera era synpunkter för de andra grupperna och förhandla om vad som är det bästa alternativet för byn. Vilken grupp kan övertyga de andra?

/ Grupp- eller paruppgift: Varför är fred en förutsättning för alla annan utveckling?

Ta reda på i vilka av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbetet det pågår någon form av väpnad konflikt. Diskutera hur avsaknaden av fred påverkar den enskilda individens liv och samhällets utveckling.

Gruppuppgift: Vad är korruption?

I ett samhälle som är dåligt styrt är det vanligt med korruption. Det innebär att någon missbrukar sin maktposition för att själv dra personlig nytta. Diskutera i små grupper var det betyder om polisen eller en politiker är korrumperad. På vilket sätt kan det skada utvecklingen och invånarna i ett utvecklingsland? Ni kan söka information på webben. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.


Mer flyktingar än någonsin

Lågstadiet

Gruppuppgift: Rita en karta

Se på 360°-videon om Bishara och Fatoumas liv i flyktinglägret och bekanta er med materialet om Dadaab på webbplatsen. Hur ser det ut på flyktinglägret? Rita en karta över familjens hem och levnadsmiljö. Var får de vatten och mat? Var finns latrin och tvättrum? Var ligger skolan? Vad annat finns det i lägret?

Visa era kartor för varandra och diskutera hur barnens liv i lägret ser ut.

Paruppgift: Vardag i flyktinglägret

Diskutera 360°-videon med ditt par. Hurudant är Fatoumas och Bisharas hem? Hur skiljer sig deras vardag från din vardag? Vad visste du om flyktingläger innan denna lektion? Var det något på videon som överraskade dig?

Individuell uppgift: Flyktingar där du bor

Vad vet du om flyktingarna i den kommun där du bor? Från vilka länder kommer de och hur många är de? Ta reda på fakta och kolla på en karta var deras hemländer ligger. Sök nyheter på webben, vad har det skrivits om de här länderna i Finland på sista tiden?

Högstadiet / gymnasiet

Paruppgift: Världens flyktingar

Ta reda på:

 • Vad betyder begreppen flykting och asylsökande?
 • Vilka är kvotflyktingar? Hur många kvotflyktingar tar Finland emot per år?
 • Hur många flyktingar finns det i världen just nu? Var finns flyktingarna?
 • Hur har antalet flyktingar utvecklats under de senaste fem åren?

Paruppgift: Hemma på flyktinglägret

Läs de fördjupande texterna om flyktinglägret i Dadaab. Diskutera varför Fatouma och Bishara hamnat på flyktinglägret. Vad finns det som hotar familjens säkerhet och hälsa på flyktinglägret? Vad uppstår det för risker när stora mängder människor bor kvar i flyktingläger i åratal?

Uppgift för hela klassen: Flyktingar i världen

Dela in er i mindre grupper och ta reda på svar till frågorna nedan. Presentera sedan kort vad ni funnit och diskutera tillsammans i klassen om flyktingsituationen i världen och vad det finns för lösningar.

Grupp 1

 • Varför finns det så många flyktingar i världen just nu?
 • Var ligger världens största flyktingläger och varifrån kommer de som bor i lägren?

Grupp 2

 • Hurudana beslut har EU fattat under de senaste åren för att hantera migrationen till Europa?
 • Vad kan Finland göra för att människor inte ska behöva bli flyktingar?

Grupp 3

 • Ta reda på hur begreppen flyktingmigrant och asylsökande skiljer sig från varandra.
 • Hur många asylsökande eller flyktingar har det kommit till a) Sverige, b) Estland, c) Italien under de senaste åren?

Grupp 4

 • Hur har flyktingskap berört finländarna under historiens gång?
 • Från vilka länder och när har det kommit större grupper flyktingar till Finland?

Jämlikhet för alla

Lågstadiet

/ Grupp- eller paruppgift: Kan jag göra något?

I de globala målen för hållbar utveckling ingår att vi ska avskaffa ojämlikhet och skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Diskutera på vilka sätt vi kan förbättra jämställdheten i Finland och i världen. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Individuell uppgift: Brev från Afghanistan

Diskutera med läraren hur det är att gå i skola i Afghanistan jämfört med hur det är i Finland. Försök leva dig in i en afghansk ungdoms vardag år 2030 och skriv ett brev till Finland. Hur skulle du önska att livet och skolgången skulle vara?

Högstadiet / gymnasiet

/ Grupp- eller paruppgift: Vem har pengar?

Diskutera vem som är rik och varför, både inom ett land och om man jämför olika länder. Hur fördelas rikedomar och tillgångar i utvecklingsländer? Och hur fördelas rikedom i Finland eller i USA? Extra uppgift: Fundera på orsakerna till skillnaderna i rikedom mellan länder. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Uppgift för hela klassen: Har vi jämlikhet i Finland?

Diskutera om det finns situationer där jämlikhet och mänskliga rättigheter inte tillgodoses i Finland. Vad borde göras för att alla verkligen skulle vara jämlika?

/ Grupp- eller paruppgift: Hur blir det jämlikt?

Jämlikhet och att hjälpa dem som har det särskilt svårt är mycket viktigt i Finlands utvecklingssamarbete.

 • Hur kan man på ett konkret sätt skapa jämlikhet och rättvisa genom utvecklingssamarbete?
 • Sök exempel på finländska utvecklingssamarbetsprojekt som har lyckats förbättra livet och möjligheterna att påverka för särskilt utsatta grupper i något land.

Klimatförändringen är en utvecklingsfråga

Lågstadiet

Uppgift för hela klassen: Hållbar konsumtionn

Var och en tar hemifrån med sig en produkt som blivit överflödig, som ni inte använder. Diskutera i grupp varför ni ursprungligen köpt produkten. Var och varför har den gjorts? Vem har gjort den? Hur mycket arbete och naturresurser gick åt till när den tillverkades? Kan man återvinna den och vad är rätt plats för den i så fall? Diskutera sedan tillsammans i hela klassen hur mycket onödiga saker ni hittade hemma och varför det lönar sig att låta bli att köpa saker. Till sist för var och en produkten de tagit med sig till rätt återvinningsplats.

Uppgift för hela klassen: Plastpåsar och förpackningar

Plast tillverkas av olja som är en icke-förnybar naturresurs. Största delen av vårt plastavfall i vardagen är förpackningar. Följ med under ett dygn till vad allt plastförpackningar och plastpåsar används. Samla era observationer och diskutera i klassen:

 • Vilka förpackningar och påsar kunde undvikas eller ersättas med något annat?
 • Hur kan vi själva minska användningen av plast?
 • Ta reda på hur plastinsamlingen och plaståtervinningen fungerar där du bor.
 • Extra uppgift: Ta reda vilka fördelar och nackdelar det finns med biologiskt nedbrytbart plast.

Gruppuppgift: Använd energi fiffigt

Diskutera i grupp vad ni behöver elektricitet till under dagens lopp, från att ni vaknar till att ni somnar på kvällen: tända lampan, använda mikrovågsugnen, ladda telefonen… Diskutera vad som är nödvändigt för er att göra. Och vad kunde ni leva utan? Slutdiskussion med läraren.

Högstadiet / gymnasiet

Individuell uppgift: Rita en bild

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Utred på vilket sätt klimatförändringen har samband med matproduktion och hungersnöd. Rita ett diagram eller en serie teckningar som beskriver ämnet.

Individuell uppgift: Ansvar för klimatet

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Skriv en text där du funderar på dessa frågor:

 • På vilka sätt syns klimatförändringen i industrialiserade länder och i utvecklingsländer?
 • Varför ska rika länder hjälpa fattigare länder att bekämpa klimatförändringen?

Gruppuppgift: Borde flygandet begränsas?

Utsläpp från flygtrafiken snabbar upp klimatförändringen. Dela upp er i två grupper, där den ena gruppen är för att kontrollera flygtrafiken med skatter och begränsningar medan den andra gruppen motsätter sig detta. Förbered er i gruppen först på att försvara er egen ståndpunkt och försök sedan övertyga motparten.


Close Bitnami banner
Bitnami