Uppgifter för undervisningen

På denna sida finns uppgifter som man kan göra på lektionerna. De är indelade enligt tema, skolstadium och gruppstorlek. Samma uppgifter finns också på de olika temasidorna. För lärarna finns det mer information om uppgifterna och tips för hur de kan göras.


Vad är Agenda 2030?

Lågstadiet

Paruppgift: Hitta rätt symbol

Läraren väljer ut ett antal av de globala målen för hållbar utveckling och delar ut lappar med målens symboler till halva klassen. Andra halvan av klassen får lappar där målet står skrivet. Eleverna lyfter upp sin lapp och söker sitt par. Paren diskuterar vad målet på lappen kan betyda och kontrollerar sedan målets beskrivning på webbplatsen. Till sist presenterar paren målet för resten av klassen. Klassen kan diskutera tillsammans om målet redan uppnåtts i Finland.

Individuell uppgift: Rita en serie

Titta tillsammans på videon Superhjältar. Välj ett av de globala målen för hållbar utveckling. Hitta på en kort berättelse om målet och rita en serie.

Högstadiet / gymnasiet

Gruppuppgift: Bekanta dig med de globala målen

Läraren väljer ut globala mål vars symboler fästs på stora papper som hängs upp på väggarna runt om i klassrummet. Varje grupp väljer en symbol vars mål den vill fördjupa sig i. Gruppen skriver upp på pappret vad det globala målet ska förbättra. Efter det stannar en i gruppen kvar och presenterar målet medan de övriga cirkulerar i rummet och bekantar sig med de andra gruppernas mål. De som går runt ska skriva upp olika sätt att uppnå målen. Till sist diskuterar hela klassen under lärarens ledning hur målen kan uppnås.

/
Grupp- eller paruppgift: Diskutera i grupp de globala målen för hållbar utveckling:

 • Hur påverkas till exempel en ung tanzanier av att målen uppnås?
 • Vad händer om målen inte uppnås?
 • Hur påverkar det era liv om målen uppfylls eller om de inte gör det?

Individuell uppgift: Är utvecklingssamarbete nyttigt?

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Skriv en text där du funderar på dessa frågor:

 • Hurdan kritik har det riktats mot utvecklingssamarbetet och varför?
 • Är kritiken enligt dig befogad?
 • Vad skulle hända om allt utvecklingssamarbete upphörde?
Mer information om uppgifterna för lärare

Vad är utvecklingssamarbete?

Lågstadiet

Uppgift för hela klassen: Vad är utvecklingssamarbete i praktiken?

Titta på minst två videor om Finlands utvecklingssamarbete via videolänkarna på sidan. Diskutera tillsammans:

 • Vem syns på videon?
 • Hurdana problem försöker man lösa i videon?
 • Vad berättar videon om resultaten av utvecklingssamarbetet?

Gruppuppgift: Ett skådespel om utvecklingssamarbete

Hitta tillsammans på ett kort skådespel om hur människor med hjälp av utvecklingssamarbete kan få bättre levnadsförhållanden. Skådespelet kan till exempel handla om skolgång, jordbruk, förnybar energi, användning av ny teknik eller att förbättra flickors ställning. Som bakgrund kan ni bekanta er med riktiga exempel.

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Utvecklingsbistånd eller utvecklingssamarbete?

Diskutera tillsammans vad ni tänker på när ni hör orden ”utvecklingsbistånd” och ”utvecklingssamarbete”. Fundera på varför man nuförtiden rekommenderar att använda ordet ”utvecklingssamarbete” hellre än ”utvecklingsbistånd”?

Paruppgift: Når hjälpen fram?

Ta reda på:

 • Hur följer man upp resultaten av utvecklingssamarbetet, det vill säga kontrollerar vad som egentligen förbättrats?
 • Varför går inte alla utvecklingsprojekt som man planerat?
 • På vilka andra sätt kan rika länder stödja utvecklingsländer?

 Gruppuppgift: Många former av utvecklingssamarbete

Dela in er i små grupper. Varje grupp undersöker en form av utvecklingssamarbete (Bilateralt samarbete, privata sektorns arbete, civilsamhällesorganisationers projekt, FN-organisationernas arbete, utvecklingsbankernas verksamhet, EU:s samarbete).

 • Varifrån kommer finansieringen?
 • Hurdana problem kan man åtgärda med den här formen av utvecklingssamarbete och vilka problem lämpar den sig enligt er inte för?
 • Leta efter exempel på hur er form av utvecklingssamarbete används och resultat som uppnåtts med den.

Till sist presenterar grupperna vad de kommit fram till för varandra.

Mer information om uppgifterna för lärare

Förändras världen till det bättre?

Lågstadiet

Paruppgift: Goda och dåliga nyheter

Leta efter goda och dåliga nyheter i tidningar och på webbplatser enligt lärarens anvisningar. Jämför med varandra vilka nyheter ni hittat och hur mycket det finns av dem? Diskutera tillsammans varför dåliga nyheter får mer uppmärksamhet än goda nyheter. Hurdana positiva händelser syns inte alls i nyheterna?

Uppgift för hela klassen: Vad säger bilderna?

Titta på bilder från olika delar av världen. Diskutera vilka av bilderna som kunde vara från någon annan del av världen än ett utvecklingsland. Varför? Diskutera vad som är lika och vad som är olika i skolbarnens liv i utvecklingsländer och i Finland.

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Hur ser Europa, Afrika och Asien ut 2030?

Diskutera i grupper hur till exempel högre utbildningsnivå, ny teknik som t.ex. robotar och artificiell intelligens eller befolkningsutvecklingen påverkar utvecklingen i allmänhet eller i något särskilt land. Vem gynnas av utvecklingen och vem gör inte det? Diskutera sedan i klassen hur man kan trygga en positiv utveckling i hela världen.

Paruppgift: Rekordmånga flyktingläger

Ta reda på:

 • Vilka är orsakerna till att fler människor än någonsin är i behov av humanitärt bistånd?
 • Vad är skillnaden på utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd?
 • Vilka länder i världen tar emot flest flyktingar?

/
Grupp- eller paruppgift: Utvecklingen i ett partnerland

Välj ett av partnerländerna i Finlands utvecklingssamarbete från kartan. Ta reda på:

 • Hurdan utveckling har det skett i landet?
 • Hur har Finland understött utvecklingen i landet
 • Hurdant stöd behöver landet ännu?
Mer information om uppgifterna för lärare

Alla ska få bra undervisning

Lågstadiet

/
Grupp- eller paruppgift: I skolan världen över

Titta på Asiatiska utvecklingsbankens utbildningsrelaterade bilder från världsdelens olika länder. Diskutera om ni anser att bilderna har tydliga likheter eller skillnader jämfört med er egen skola. Fundera på vad som är likadant eller annorlunda för barn som går i skolan i ett utvecklingsland jämfört med i Finland.

Uppgift för hela klassen: Läs- och räknefärdighet som en del av vardagen

På vilka alla ställen har ni behövt kunna läsa eller räkna i dag? Vad allt skulle du inte kunna göra om du inte kunde läsa eller räkna?

/
Grupp- eller paruppgift: Varför är det viktigt att få gå i skola?

Diskutera tillsammans:

 • Varför är det så att många barn inte går skolan till slut utan slutar efter några år eller efter lågstadiet?
 • Hur inverkar det till exempel på en 12-årig flickas liv att hon måste sluta skolan?
 • Hur ska man se till alla elever faktiskt lär sig i skolan?

Högstadiet / gymnasiet

/
Grupp- eller paruppgift: Läskunnighet är ingen självklarhet

Titta närmare på statistik om läskunnighet på Världsbankens webbplats (på engelska). Välj 2–3 länder från olika delar av världen och jämför läskunnigheten i dessa.

 • Finns det några betydande skillnader i läskunnighetsnivåerna i de länder ni har valt?
 • Hur ser situationen ut i de valda länderna jämfört med läskunnighetsnivån i hela världen?
 • Vilka skillnader finns det mellan kvinnor och män när det gäller läskunnigheten i de länder ni har valt?

Tips! Statistiken för olika länder kan samlas i ett diagram genom att du klickar på namnet på det önskade landet i förteckningen på Världsbankens webbplats.

/
Grupp- eller paruppgift: Utvecklingssamarbete och utbildningsexport inom undervisningssektorn

Ta reda på i vilka bilaterala partnerländer Finland bedriver utvecklingssamarbete inom undervisningssektorn. Vilken typ av mål har utvecklingssamarbetet inom undervisningssektorn?
Vilken är skillnaden mellan utvecklingssamarbete och utbildningsexport? Hitta ett exempel på ett finländskt utbildningsexportprojekt på Internet.

/
Grupp- eller paruppgift: Vad borde man kunna i framtiden?

Diskutera tillsammans vilka färdigheter som är viktiga för alla att lära sig med tanke på framtiden. Vilken typ av utbildning behövs i framtiden i Finland och världen över?

Mer information om uppgifterna för lärare

Välfungerande samhällen

Lågstadiet

Uppgift för hela klassen: Vad behövs vatten till?

Vad behöver ni vatten till i vardagen? Följ och skriv upp vad ni använder vatten till under en hel vardag. Gå tillsammans igenom vattendagböckerna i skolan: Vad gick det åt vatten till? Om du var tvungen att bära hem ditt vatten från en brunn, hur många ämbar (10 liter) beräknar du att din familj skulle behöva per dag?

Paruppgift: Fri information

Gör tillsammans en lista över alla ställen ni kan söka information när ni behöver veta mer om något ämne. Diskutera sedan vad som skulle hända, vad som skulle bli svårt om ni inte fick använda de här informationskällorna eller bara använda dem delvis.

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Rollspel om utvecklingen i en by

Dela in er i tre grupper: elektricitets-, vatten- och brogruppen. Föreställ er en liten by i ett utvecklingsland som bara kan välja en av de tre resurserna, eftersom det inte finns pengar för alla. Vad har byn för nytta av elektricitet, av rent vatten eller av en ny bro? Gör en lista över allt som talar för den resurs som er grupp representerar. Presentera era synpunkter för de andra grupperna och förhandla om vad som är det bästa alternativet för byn. Vilken grupp kan övertyga de andra?

/
Grupp- eller paruppgift: Varför är fred en förutsättning för hållbar utveckling?

Ta reda på i vilka av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbetet det pågår någon form av väpnad konflikt. Diskutera hur avsaknaden av fred påverkar den enskilda individens liv och samhällets utveckling.

Gruppuppgift: Vad är korruption?

I ett samhälle som är dåligt styrt är det vanligt med korruption. Det innebär att någon missbrukar sin maktposition för att själv dra personlig nytta. Diskutera i små grupper var det betyder om polisen eller en politiker är korrumperad. På vilket sätt kan det skada utvecklingen och invånarna i ett utvecklingsland? Ni kan söka information på webben. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Mer information om uppgifterna för lärare

Mer flyktingar än någonsin

Lågstadiet

Gruppuppgift: Rita en karta

Se på 360°-videon om Bishara och Fatoumas liv i flyktinglägret och bekanta er med materialet om Dadaab på webbplatsen. Hur ser det ut på flyktinglägret? Rita en karta över familjens hem och levnadsmiljö. Var får de vatten och mat? Var finns latrin och tvättrum? Var ligger skolan? Vad annat finns det i lägret?

Visa era kartor för varandra och diskutera hur barnens liv i lägret ser ut.

Paruppgift: Vardag i flyktinglägret

Diskutera 360°-videon med ditt par. Hurudant är Fatoumas och Bisharas hem? Hur skiljer sig deras vardag från din vardag? Vad visste du om flyktingläger innan denna lektion? Var det något på videon som överraskade dig?

Individuell uppgift: Flyktingar där du bor

Vad vet du om flyktingarna i den kommun där du bor? Från vilka länder kommer de och hur många är de? Ta reda på fakta och kolla på en karta var deras hemländer ligger. Sök nyheter på webben, vad har det skrivits om de här länderna i Finland på sista tiden?

Högstadiet / gymnasiet

Paruppgift: Världens flyktingar

Ta reda på:

 • Vad betyder begreppen flykting och asylsökande?
 • Vilka är kvotflyktingar? Hur många kvotflyktingar tar Finland emot per år?
 • Hur många flyktingar finns det i världen just nu? Var finns flyktingarna?
 • Hur har antalet flyktingar utvecklats under de senaste fem åren?

Paruppgift: Hemma på flyktinglägret

Läs de fördjupande texterna om flyktinglägret i Dadaab. Diskutera varför Fatouma och Bishara hamnat på flyktinglägret. Vad finns det som hotar familjens säkerhet och hälsa på flyktinglägret? Vad uppstår det för risker när stora mängder människor bor kvar i flyktingläger i åratal?

Uppgift för hela klassen: Flyktingar i världen

Dela in er i mindre grupper och ta reda på svar till frågorna nedan. Presentera sedan kort vad ni funnit och diskutera tillsammans i klassen om flyktingsituationen i världen och vad det finns för lösningar.

Grupp 1

 • Varför finns det så många flyktingar i världen just nu?
 • Var ligger världens största flyktingläger och varifrån kommer de som bor i lägren?

Grupp 2

 • Hurudana beslut har EU fattat under de senaste åren för att hantera migrationen till Europa?
 • Vad kan Finland göra för att människor inte ska behöva bli flyktingar?

Grupp 3

 • Ta reda på hur begreppen flyktingmigrant och asylsökande skiljer sig från varandra.
 • Hur många asylsökande eller flyktingar har det kommit till a) Sverige, b) Estland, c) Italien under de senaste åren? Vad förklarar antalet av asylsökande i dessa länder?

Grupp 4

 • Hur har flyktingskap berört finländarna under historiens gång?
 • Från vilka länder och när har det kommit större grupper flyktingar till Finland?
Mer information om uppgifterna för lärare

Jämlikhet för alla

Lågstadiet

/
Grupp- eller paruppgift: Kan jag göra något?

I de globala målen för hållbar utveckling ingår att vi ska avskaffa ojämlikhet och skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Diskutera på vilka sätt vi kan förbättra jämställdheten i Finland och i världen. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Individuell uppgift: Brev från Afghanistan – eller från något annat utvecklingsland

Diskutera med läraren hur det är att gå i skola i Afghanistan jämfört med hur det är i Finland. Försök leva dig in i en afghansk ungdoms vardag år 2030 och skriv ett brev till Finland. Hur skulle du önska att livet och skolgången skulle vara?

Högstadiet / gymnasiet

/
Grupp- eller paruppgift: Vem har pengar?

Diskutera vem som är rik och varför, både inom ett land och om man jämför olika länder. Hur fördelas rikedomar och tillgångar i utvecklingsländer? Och hur fördelas rikedom i Finland eller i USA? Extra uppgift: Fundera på orsakerna till skillnaderna i rikedom mellan länder. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Uppgift för hela klassen: Har vi jämlikhet i Finland?

Diskutera om det finns situationer där jämlikhet och mänskliga rättigheter inte tillgodoses i Finland. Vad borde göras för att alla verkligen skulle vara jämlika?

/
Grupp- eller paruppgift: Hur blir det jämlikt?

Jämlikhet och att hjälpa dem som har det särskilt svårt är mycket viktigt i Finlands utvecklingssamarbete.

 • Hur kan man på ett konkret sätt skapa jämlikhet och rättvisa genom utvecklingssamarbete?
 • Sök exempel på finländska utvecklingssamarbetsprojekt som har lyckats förbättra livet och möjligheterna att påverka för särskilt utsatta grupper i något land.
Mer information om uppgifterna för lärare

Klimatförändringarna riskerar utvecklingen

Lågstadiet

Individuell uppgift: Klimatförändringen i bilder

Hurdana konsekvenser har klimatförändringen för Finland och världen? Rita en bild eller en serieteckning.

Paruppgift: Nyheter om klimatet

Ta reda på hurdana nyheter om klimatet det nyligen har skrivits i Finland.

Uppgift för hela klassen: Hållbar konsumtion

Var och en tar hemifrån med sig en produkt som blivit överflödig, som ni inte använder. Diskutera i grupp varför ni ursprungligen köpt produkten. Var och varför har den gjorts? Vem har gjort den? Hur mycket arbete och naturresurser gick åt till när den tillverkades? Kan man återvinna den och vad är rätt plats för den i så fall? Diskutera sedan tillsammans i hela klassen hur mycket onödiga saker ni hittade hemma och varför det lönar sig att låta bli att köpa saker. Till sist för var och en produkten de tagit med sig till rätt återvinningsplats.

Högstadiet / gymnasiet

/
Grupp- eller paruppgift: Klimatåtgärder

Se på en engelskspråkig video där Tahsin från Bangladesh berättar om sin klimataktivism. Hurdana åtgärder gör Tahsin som en del av sin klimataktivism? Gör man motsvarande åtgärder i Finland?

Fundera ännu på vad annat man kan göra för att främja klimatåtgärderna. Hurdana saker skulle ni vara beredda att ge upp för klimatet? Hurdana saker skulle ni inte vara beredda att ge upp? Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

/
Grupp- eller paruppgift: Hurdan luft andas vi?

Vid sidan av klimatförändringen är luftföroreningarna ett av de största miljöhoten mot människans hälsa. Se på den engelskspråkiga kartan över människans exponering för luftföroreningar i världen i FN:s miljöprogram.

 • I vilka länder eller världsdelar är luftföroreningarna värst?
 • En hur stor del av världens människor andas luft som är skadlig för hälsan?
 • På vilket sätt hänger klimatförändringen och luftföroreningarna ihop med varandra?

/
Grupp- eller paruppgift: Koldioxidutsläppen stärker växthuseffekten

Se på statistiken över koldioxidutsläpp per person i olika länder på Världsbankens engelskspråkiga webbplats.

 • I vilka länder eller världsdelar uppstår mest koldioxidutsläpp per person? I vilka länder eller världsdelar uppstår minst koldioxidutsläpp per person?
 • Vad berättar de höga koldioxidutsläppen per person?
 • Vilken betydelse har det om man jämför ländernas totala koldioxidutsläpp eller koldioxidutsläppen per person?
 • Diskutera vad länder eller världsdelar med höga eller låga koldioxidutsläpp har gemensamt.

Tips! Du får en översikt av statistiken för ett land eller en världsdel i ett och samma diagram genom att klicka på landets eller världsdelens namn på listan på Världsbankens webbplats.

Individuell uppgift: Ansvar för klimatet

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Skriv en text där du funderar på dessa frågor:

 • På vilka sätt syns klimatförändringen i industrialiserade länder och i utvecklingsländer? 
 • Varför ska rika länder hjälpa fattigare länder att bekämpa klimatförändringen?
Mer information om uppgifterna för lärare

Skogar bekämpar klimatförändringar

Lågstadiet

/
Individuell uppgift/paruppgift: Ingen skog utan träd

Hur många trädslag kan du/ni namnge? Hur länge det räcker för olika trädslag i Finland att växa sig stora? Varför är det viktigt att plantera träd hos oss och i världen?

Paruppgift: Sånger med skogs- och djurtema

 • Vilka sånger om skog eller djur känner ni till? Eller sagor? Sjung en sång eller berätta en saga för de andra – antingen en som ni själva har hittat på eller en som ni kan sedan tidigare.
 • Till sist kan ni diskutera med klassen om människan hotar djuren och den övriga naturen i er sång eller saga?

Paruppgift: Utrotningshotade djur

Vilka utrotningshotade djur i Finland eller utomlands kan ni namnge? Ni kan också söka information på internet. Försök samtidigt ta reda på varför djuret riskerar att utrotas.

Högstadiet / gymnasiet

/
Grupp- eller paruppgift: Tropisk avskogning

 • Vad menas med tropisk avskogning? 
 • Varför är den tropiska avskogningen ett särskilt oroande fenomen?
 • Studera engelskspråkig statistik om tropisk avskogning.
  • I vilka två länder sker nästan 50 procent av den tropiska avskogningen i världen?
  • Vilka faktorer eller produkter påskyndar den tropiska avskogningen?
Mer information om uppgifterna för lärare

Med sikte på hållbar energiproduktion

Lågstadiet

Gruppuppgift: Använd energi fiffigt

Diskutera i grupp vad ni behöver elektricitet till under dagens lopp, från att ni vaknar till att ni somnar på kvällen: tända lampan, använda mikrovågsugnen, ladda telefonen… Diskutera vad som är nödvändigt för er att göra. Och vad kunde ni leva utan? Slutdiskussion med läraren.

Paruppgift: Varifrån kommer utsläppen?

 • Studera  diagram över EU-länderna.
 • Vilka är de största källorna till skadliga utsläpp? 
 • Hur ser genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck ut? Studera Marthaskolans (på finska) diagram och fundera på enkla sätt att minska hushållens klimatbelastning. 

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Ansvar för klimatförändringen

Titta på videon ”Klimatåtgärder genom utvecklingsamarbete”. Diskutera därefter följande frågor:

 • Hur stödjer Finland länderna i utveckling att anpassa sig till eller bromsa klimatförändringen? 
 • Varför måste industriländerna stödja fattigare länder i klimatförändringen? 
 • Hur försöker världens länder bromsa klimatförändringen?

Paruppgift: Har alla el?

Fundera till sist på vad ni inte skulle ha kunnat göra det senaste dygnet om ni inte hade haft el.

Tips! Statistiken för olika länder och kontinenter kan kombineras i ett diagram genom att man klickar på namnet på det önskade landet eller den önskade kontinenten i listan på Världsbankens webbplats. 

Gruppuppgift: Borde flygandet begränsas? 

Utsläpp från flygtrafiken snabbar upp klimatförändringen. Dela upp er i två grupper, där den ena gruppen är för att kontrollera flygtrafiken med skatter och begränsningar medan den andra gruppen motsätter sig detta. Förbered er i gruppen först på att försvara er egen ståndpunkt och försök sedan övertyga motparten.

Mer information om uppgifterna för lärare

Klimatförändringarna riskerar livsmedelsproduktionen

Lågstadiet

/
Grupp- eller paruppgift: Matsvinn

Fundera på varför det med tanke på klimatförändringen är illa att slänga mat i soporna.

/
Grupp- eller paruppgift: Vad ska vi äta idag?

Vilka vegetariska rätter har ni ätit eller vill pröva på? Hitta på så många som möjligt i gruppen eller med ditt par! Fundera på varför vegetarisk mat och inhemsk fisk är bättre alternativ än kött med tanke på klimatförändringen.

Högstadiet / gymnasiet

Individuell uppgift: Rita en bild eller infograf

Bekanta dig med materialet på webbplatsen Världen 2030 och länkarna som finns där till ytterligare information. Ta reda på hur klimatförändringen hänger samman med matproduktionen och hungersnöden. Belys ämnet med ett diagram eller en infografik, som du ritar med en penna eller med datorprogram.

/
Grupp- eller paruppgift: Hur mycket mat slängs bort?

Ta reda på hur mycket mat som slängs bort varje år i Finland, Europeiska unionen och världen.

 • Hur ser klimatutsläppen från kasserad mat ut jämfört med de globala växthusgasutsläppen?
 • Vilka vardagliga sätt hittar ni på för att minska matsvinnet?
Mer information om uppgifterna för lärare

Klimatförändringarna tvingar allt fler på flykt

Lågstadiet

Gruppuppgift: Människor lämnar sina hemtrakter av tvång

Fundera tillsammans på vad medlemmarna i en familj är tvungna att tänka på när de överväger att lämna sitt hem och bli flyktingar. Öva in små pjäser om ämnet.

Paruppgift: Nyheter om klimatet

Ta reda på hurdana nyheter om klimatet det nyligen har skrivits i Finland.

Uppgift för hela klassen: Finland stödjer länder i utveckling i klimatförändringen

Titta på videon ”Klimatåtgärder genom utvecklingssamarbete”.

Diskutera hur Finland stödjer länder i utveckling i klimatförändringen. Videon handlar om metoder för att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den. Leta exempel på båda.

Högstadiet / gymnasiet

Paruppgift: Flyktingskap på grund av klimatförändringen

Ta reda på:

 • Vilket är förhållandet mellan antalet personer som tvingats lämna sina hemtrakter på grund av klimatförändringen och antalet personer som tvingats till det på andra grunder? Studera artiklarna och tabellerna på FN:s flyktingorganisations engelskspråkiga webbplats.
 • Vilka motiveringar finns i bloggen för att klimatflyktingskap inte har erkänts som definition?

Extra uppgift: Fundera tillsammans på om klimatflyktingskap enligt er borde erkännas som definition.

Paruppgift: Havsnivån stiger 

 • Granska Nasas engelskspråkiga statistik om den historiska utvecklingen av havsnivån. Hur mycket har havsnivån stigit på drygt 100 år enligt tabellen? Tips! Studera tabellen ”Sea Level Change”.
 • Undersök med Nasas klimattidsmaskin hur mycket havsnivån ännu borde stiga för att vattnet ska nå kuststäderna på kartan.
 • Fundera på följderna av att havsnivån stiger så att vattnet når städerna. Hur skiljer sig följderna i rika länder från följderna i länder i utveckling?

Mer information om uppgifterna för lärare