Energi och klimatförändringen

Med sikte på hållbar energiproduktion

Energiproduktionen är en av de största orsakerna till klimatförändringen. När fossila bränslen som kol och olja används bildas det koldioxid i atmosfären, och detta försnabbar uppvärmningen av klimatet.

Om man övergår från fossila bränslen till förnybar energi som t.ex. sol- och vindenergi, kan klimatförändringen bromsas upp.

Energiförbrukningen har samband med levnadsstandarden. Till största delen kommer koldioxidutsläppen från de rika industriländerna. De allra fattigaste länderna producerar endast några procent av utsläppen, eftersom energiförbrukningen per person är mycket mindre i dessa länder. I världen finns fortfarande en och en halv miljard människor som lever helt och hållet utan el.

Men energiförbrukningen ökar kraftigt också i utvecklingsländerna. El behövs för mycket: hem, skolor, sjukhus, tv, telefoner och bevattningssystem samt rengöring och uppvärmning av vatten.

De rika länderna kan stödja utvecklingsländerna när det gäller att tillgodose det ökade energibehovet på ett hållbart sätt. Genom att främja produktion av förnybar energi kan man både förbättra människans livskvalitet och bekämpa klimatförändringen.

Energi används också när energi överförs, och därför är det effektivare att producera energi lokalt i stället för centralt. Genom utspridd och småskalig produktion kan man få el även till avlägsna trakter som inte omfattas av elnätet. För detta behövs det inte stora kraftverk och dyra nät för elöverföring.

Det bästa vore om utvecklingsländerna helt och hållet skulle kunna hoppa över det skede där energin i första hand produceras av icke-förnybara källor. De skulle i stället kunna övergå direkt till att använda klimatvänliga energiformer.

Finland stöder användningen av förnybar energi i utvecklingsländer. Inom de program på energiområdet som finansieras av Finland har vi till exempel utvecklat lösningar för sol- och bioenergi för de områden som ligger utanför elnätet både på landsbygden och i städer i södra Afrika, Sydostasien och Sydamerika.

EU-länderna orsakar tredje mest växthusgasutsläpp i världen efter Kina och USA.

Sant eller falskt?

Frågan

Sant.
De förnybara energikällornas andel måste höjas hela tiden för att stoppa tillväxten av växthusgaser i atmosfären.

Frågan

Sant.
Allt fler människor får tillgång till elektricitet hela tiden. Det behövs mer förnybar energi för att energiproduktionens skadliga effekter på klimatet ska minska.

Frågan

Falskt.
Man kan producera energi lokalt, i byarna, så att också människor i avlägsna trakter får elektricitet. Det kan till exempel göras med solpaneler.

Tanzania: Solenergi till hemmen som kan köpas via telefon

En tanzaniska flicka studerar en skolbok med lysande ficklampa
Sven Torfinn /PANOS

Hur kan man få el för laddning av telefonen och ljus för att göra läxor på kvällen om det inte finns ett tillgängligt elnät?

På landsbygden i Tanzania, som på så många andra ställen i Afrika, lever majoriteten av människorna utom räckhåll för landets elnät. Sol finns det däremot gott om. De lokala invånarna har inte nödvändigtvis ett bankkonto eller besparingar, men en telefon och en applikation för överföring av pengar är det redan många som har.

Därför har den lösning som gör det möjligt att betala för solenergi mobilt i små rater haft stor betydelse för många tanzaniska familjers och små företagares vardag. Tack vare detta har redan tiotusentals hem belysning, kylskåp eller tv.

Med tanke på klimatet är den förnybara solenergin ett klokt alternativ, eftersom den inte orsakar koldioxidutsläpp. Solenergin kan dessutom produceras i mindre skala och där människorna behöver den. Man behöver inte bygga enorma och dyra kraftverk eller dra elnät långa sträckor.

Företaget Mobisol, som har utvecklat systemet, har med hjälp av lokal arbetskraft installerat sammanlagt 40 000 solpaneler i Tanzania. Tack vare dessa har antalet människor som första gången fått el till sitt hem mångdubblats. Genom detta system har man också t.ex. fått elljus till sådana förlossningssjukhus som tidigare har använt farliga fotogenlyktor.

Samtidigt ger solenergin också lokala små företagare nya affärsmöjligheter. Redan med en rätt liten investering kan de nämligen skaffa sig såpass mycket el att de kan sälja kylskåpskalla drycker, barberar- och frisörtjänster, tv-tittartid eller t.ex. telefonladdningstjänster.

Finland har understött Mobisols solenergiprojekt med klimatfinansiering. Företaget, som grundades 2010, har beviljats stöd via miljö- och energipartnerskapsprogrammet EEP, som finansieras med utvecklingssamarbetsmedel. Genom programmet, som avslutades 2017, har man på olika orter i Afrika också finansierat andra företag som utvecklar och säljer solenergi. Finansieringsbolaget Finnfund stöder också Mobisol.

Klimatförändringen & energin: Vad har Finland fått till stånd?

1I byar i Rwanda har så många som 120 000 människor fått energi genom tusen gemensamma laddningsstationer. En mall som har utvecklats av Nuru Energy har fått stöd av Finland via energi- och miljöprogrammet EEP. Via en laddningsstation som fungerar med sol- eller rörelseenergi och som ägs av lokala små företagare tillsammans kan bybor köpa el till laddningsbara LED-lampor och telefoner. Detta projekt beräknas ha minskat koldioxidutsläppen med 12 000 ton.

2I Etiopien har sammanlagt
200 000 små företag och hushåll fått tillgång till utsläppsfri energi genom en ny affärsmodell som Finland stöder. Mikrofinansieringsinstitut beviljar fattiga kunder lån så att de kan skaffa system för förnybar energi, till exempel solpaneler. Dessutom har man finansierat anskaffning av miljövänliga och energieffektiva ugnar till offentliga inrättningar. Projektfinansieringen kommer från Nordiska utvecklingsfonden NDF.

3I Kenia har byggandet av södra Afrikas största vindkraftverk Lake Turkana slutförts, vilket finansierades av Finnfund, det finländska bolaget för utvecklingsfinansiering. Genom det EEP-program som upphör vid utgången av 2017 har man beviljat stöd till projekt för förnybar energi i sammanlagt tretton länder i Afrika.


Close Bitnami banner
Bitnami