Förändras världen till det bättre?

Många tänker att tillståndet i världen är sämre än det i verkligheten är. Nyhetsflödet domineras av människor som är i nöd på grund av coronaviruset och klimatförändringen samt i konflikter och katastrofer.

Världen har i själva verket under en längre tid i många avseenden förändrats till det bättre. Mänskligheten är nu friskare och har större välstånd än någonsin tidigare. Här följer några exempel på utvecklingen:

 • Andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom har halverats under de senaste 20 åren. Trots det beräknas över 700 miljoner människor fortfarande leva i extrem fattigdom, det vill säga på mindre än två euro om dagen.
 • Över 90 procent av barnen börjar i grundskolan. Även jämställdheten har ökat: nästan lika många flickor som pojkar börjar skolan.
 • Cirka tre fjärdedelar av världens invånare har tillgång till rent dricksvatten.
 • Nyfödda barns chans att överleva är högre än någonsin tidigare oberoende av var de föds.

Förändras världen alltså så att det hela tiden blir en bättre plats? Det är möjligt att vi lever i en ännu bättre värld år 2030. Förändringen sker dock inte av sig själv utan kräver många målmedvetna åtgärder och stora politiska beslut.

Coronapandemin utgör ett hot mot de goda utvecklingsresultat som uppnåtts tidigare. Fattigdomen och hungern ökar eftersom arbetsplatser försvinner. Då har de allra fattigaste människorna inte längre råd att köpa mat. Barnens skolgång kan ha avbrutits.

Även om ojämlikheten mellan länderna har minskat under de senaste årtiondena har den ökat inom länderna. Målen att minska ojämlikhet gäller alla länder, även Finland.

Utvecklingen medför en hållbar och positiv förändring samt ökade valmöjligheter och möjligheter att påverka i människors liv. Det visar sig bland annat i läs- och skrivkunnighet, hälsa, utbildning, sysselsättning och en ökad trygghet.

En förutsättning för utvecklingen är att samhället agerar ansvarsfullt och rättvist.

Genom att stödja utvecklingen i de fattigaste länderna kan man förebygga konflikter och därmed främja fred och stabilitet i världen och därigenom även öka tryggheten i Finland. Under coronapandemin är detta särskilt viktigt. 

Vilka sorters nyheter tittar vi på år 2030?

2 miljarder människor har fått tillgång till rent dricksvatten efter 2000.

Källa: WHO/Unicef

Sant eller falskt?

1. Medellivslängden är just nu 73 år.

Sant.
Medellivslängden har ökat med 20 år sedan 1960-talet, men det finns stora skillnader både inom och mellan länderna. I Finland lever vi i genomsnitt mer än 20 år längre än de som bor söder om Sahara. (Källa)

2. Den mängd ämnen i atmosfären som orsakar uttunning av ozonskiktet har minskat.

Sant.
Montrealprotokollet, som är ett avtal som ingicks år 1987, begränsade användningen av ämnen som förstör ozonskiktet och stoppade uttunningen av ozonskiktet. Ozonskiktet, som skyddar mot ultraviolett strålning från solen, återhämtar sig om cirka 30 år. (Källa, på finska)

3. Hälften av alla fattiga människor i världen bor i Afrika.

Falskt.
Av världens alla fattiga människor bor 70 procent i Afrika. Läget har försämrats avsevärt under de senaste 50 åren. I början av 1970-talet levde 17 procent av världens fattiga människor i Afrika. (Källa)


Visste du att i Moçambique…

Får även flickor gå i skolan

Goda nyheter: I Moçambique börjar över 90 procent av barnen i grundskolan, och i synnerhet andelen flickor som går i skolan har ökat. Kvaliteten på undervisningen är fortfarande en utmaning och studieresultaten är inte tillräckligt bra: klasserna är stora och lärarna ofta inkompetenta eller frånvarande. Avbruten skolgång och avbrutna studier är vanligt särskilt bland flickor. Av flickorna går 55 procent ut grundskolan och bara var fjärde flicka högstadiet.

Hälften av flickorna gifter sig när de är under 18 år

Många flickor i Moçambique gifter sig mot sin vilja och får barn som unga. Barnäktenskap är förbjudna enligt lag, men trots det har över hälften av flickorna gift sig innan de fyllt 18 år. De traditionella könsrollerna är fortfarande starka i landet. Även fattigdom och bristande utbildning inverkar på att barnäktenskap är vanliga. (Källa: Girls Not Brides)

Marrabenta rap får ungdomar att dansa

Marrabenta är en dansmusikgenre som uppfunnits i Moçambiques huvudstad Maputo. Det är en blandning av folkmusik och västerländsk populärmusik. Marrabenta rap innehåller också inslag av rap-musik. Sök på marrabenta och marrabenta rap på YouTube och se vad ungdomarna lyssnar på andra sidan jordklotet!

Ung man med cykel presenterar en höna
Mocuba, Mosambik 2012. Kuva: Liisa Takala/UM

Videon: Utvecklingssamarbetets resultat: vatten och energi

Du måste godkänna marknadsföringskakorna för att kunna titta på detta inbäddade videoinnehåll. Eller titta på videon här.

Resultat av Finlands utvecklingssamarbete

Skolor och undervisning för barn

Finlands utvecklingssamarbete inom undervisningssektorn fokuserar på grundläggande utbildning. Kvaliteten på utbildningen förbättras genom att man utbildar lärare och utvecklar läroplanerna. För Finland är det viktigt att även minoriteter och barn som behöver särskilt stöd, till exempel barn med funktionsnedsättning, får gå i skola.

Med Finlands stöd

 • har man reformerat Etiopiens skolsystem för att beakta personer med funktionsnedsättning på ett bättre sätt. Reformerna påverkar läroplanen i landets alla över 36 000 lågstadieskolor.
 • har man främjat undervisning på modersmål i Moçambique eftersom endast vart tionde barn kan landets officiella språk portugisiska som används i skolorna
 • har man i Nepal skapat ett system för bedömning av inlärningen, som ger information om inlärningsresultaten. Undervisningen har utvecklats i en elevcentrerad riktning och läroplanerna omfattar numera arbetslivsfärdigheter.

Vatten och toaletter för miljontals människor

Finland har gjort utvecklingssamarbete kring vattenförsörjning och sanitet sedan 1980-talet. Finlands utvecklingssamarbete inom vattenförsörjning har bidragit till att ungefär 10 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten. Under de senaste åren har Finland arbetat särskilt i Nepal, Etiopien och Kenya.

Med Finlands stöd

 • i Etiopien nästan 7 miljoner människor på landsbygden har nyttat av vatten- och sanitetsprojekten, i praktiken tillgång till rent vatten och toaletter, som genomförts sedan 1994.
 • har vattenprojekten i Nepal gett 1,6 miljoner människor tillgång till rent vatten. Den bättre hygienen har minskat dödligheten hos barn under fem år 4,5-faldigt jämfört med 1990 års nivå.
 • finns det nu i världen flera människor som får vara med och bestämma om användningen av sitt lands och sin hemorts vattentillgångar.

Stöd för handel

Genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete stöder Finland bland annat utvecklingsländernas produktion, ekonomiska strukturer och möjligheter att delta i utrikeshandeln.

Med Finlands stöd

 • skapades 2015–2018 cirka 28 500 nya arbetsplatser i utvecklingsländer av dessa arbetsplatser var 48 procent för kvinnor
 • är godstrafiken vid hamnen i Mombasa i Kenya nu hälften snabbare än tidigare
 • sysselsätter det etiopiska fjäderfäföretaget EthioChicken som förbättrar livsmedelstryggheten, direkt cirka 1 600 personer samt indirekt 8 000 företagare och 24 000 unga personer
 • använder över 12 miljoner afrikanska ungdomar den digitala sysselsättnings- och karriärutvecklingstjänsten Fuzu.Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Paruppgift: Goda och dåliga nyheter

Leta efter goda och dåliga nyheter i tidningar och på webbplatser enligt lärarens anvisningar. Jämför med varandra vilka nyheter ni hittat och hur mycket det finns av dem? Diskutera tillsammans varför dåliga nyheter får mer uppmärksamhet än goda nyheter. Hurdana positiva händelser syns inte alls i nyheterna?

Uppgift för hela klassen: Vad säger bilderna?

Titta på bilder från olika delar av världen. Diskutera vilka av bilderna som kunde vara från någon annan del av världen än ett utvecklingsland. Varför? Diskutera vad som är lika och vad som är olika i skolbarnens liv i utvecklingsländer och i Finland.

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Hur ser Europa, Afrika och Asien ut 2030?

Diskutera i grupper hur till exempel högre utbildningsnivå, ny teknik som t.ex. robotar och artificiell intelligens eller befolkningsutvecklingen påverkar utvecklingen i allmänhet eller i något särskilt land. Vem gynnas av utvecklingen och vem gör inte det? Diskutera sedan i klassen hur man kan trygga en positiv utveckling i hela världen.

Paruppgift: Rekordmånga flyktingläger

Ta reda på:

 • Vilka är orsakerna till att fler människor än någonsin är i behov av humanitärt bistånd?
 • Vad är skillnaden på utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd?
 • Vilka länder i världen tar emot flest flyktingar?

/
Grupp- eller paruppgift: Utvecklingen i ett partnerland

Välj ett av partnerländerna i Finlands utvecklingssamarbete från kartan. Ta reda på:

 • Hurdan utveckling har det skett i landet?
 • Hur har Finland understött utvecklingen i landet
 • Hurdant stöd behöver landet ännu?