Förändras världen till det bättre?

Det är många som tänker att världen mår sämre än den verkligen gör. Nyheterna handlar för det mesta om klimatförändringar, konflikter och katastrofer.

På lång sikt har världen dock blivit bättre på många sätt. Människor är nu friskare och lever längre än någonsin. Några exempel på utvecklingen:

 • Andelen människor som lever i extrem fattigdom i världen har halverats under de två första decennierna av 2000-talet.
 • Över 90 procent av barnen börjar grundskolan, och antalet flickor och pojkar är nästan lika stort. 
 • På 30 år har antalet läs- och skrivkunniga vuxna ökat enormt: i dag kan nästan 90 procent av alla över 15 år läsa och skriva.
 • År 2023 var det första gången som det fanns kvinnliga riksdagsledamöter i alla parlament i världen.
 • Nyfödda barn har bättre möjligheter att överleva än någonsin. Även mödradödligheten har minskat avsevärt.

Håller världen alltså på att bli allt bättre? Det är möjligt att vi år 2030 lever i en bättre värld än tidigare.

Covid-19-pandemin, klimatförändringarna och olika konflikter har dock ökat fattigdomen och ojämlikheten, och många av de tidigare utvecklingsresultaten riskerar att gå förlorade.

Till exempel antalet undernärda människor minskade årligen i början av 2000-talet, men under de senaste åren har utvecklingen varit motsatt särskilt i Afrika. På grund av covid-19-pandemin förlorade många sina jobb, och alltför många barn eller unga var tvungna att sluta skolan.

Utveckling innebär en hållbar och positiv förändring och ökade möjligheter för människor att välja och påverka. Det innebär bland annat bättre läs- och skrivkunnighet, hälsa, utbildning, sysselsättning och säkerhet.

Förutsättningen för utvecklingen är att samhället verkar ansvarsfullt och rättvist. Förändringen sker inte automatiskt, utan kräver många målmedvetna handlingar och stora politiska beslut. Trots att ojämlikheten har minskat mellan länderna under de senaste decennierna, har den ökat inom länderna. Målet att minska ojämlikhet gäller alla länder, också Finland.

När vi stödjer utvecklingen i de fattigaste länderna, kan vi förebygga konflikter och underbygga stabilitet och fred i världen, och förbättra säkerheten också i Finland. 

Hur ser nyheterna ut 2030?

2 miljarder människor har fått tillgång till rent dricksvatten efter 2000.

Källa: WHO/Unicef

Sant eller falskt?

1. Medellivslängden är just nu 73 år.

Sant.
Medellivslängden har ökat med 20 år sedan 1960-talet, men det finns stora skillnader både inom och mellan länderna. I Finland lever vi i genomsnitt mer än 20 år längre än de som bor söder om Sahara. (Källa)

2. Den mängd ämnen i atmosfären som orsakar uttunning av ozonskiktet har minskat.

Sant.
Montrealprotokollet, som är ett avtal som ingicks år 1987, begränsade användningen av ämnen som förstör ozonskiktet och stoppade uttunningen av ozonskiktet. Ozonskiktet, som skyddar mot ultraviolett strålning från solen, återhämtar sig om cirka 30 år. (Källa, på finska)

3. Hälften av alla fattiga människor i världen bor i Afrika.

Falskt.
Av världens alla fattiga människor bor 70 procent i Afrika. Läget har försämrats avsevärt under de senaste 50 åren. I början av 1970-talet levde 17 procent av världens fattiga människor i Afrika. (Källa)


Visste du att i Moçambique…

Får även flickor gå i skolan

Goda nyheter: I Moçambique börjar över 90 procent av barnen i grundskolan, och i synnerhet andelen flickor som går i skolan har ökat. Kvaliteten på undervisningen är fortfarande en utmaning och studieresultaten är inte tillräckligt bra: klasserna är stora och lärarna ofta inkompetenta eller frånvarande. Avbruten skolgång och avbrutna studier är vanligt särskilt bland flickor. Av flickorna går 55 procent ut grundskolan och bara var fjärde flicka högstadiet.

Hälften av flickorna gifter sig när de är under 18 år

Många flickor i Moçambique gifter sig mot sin vilja och får barn som unga. Barnäktenskap är förbjudna enligt lag, men trots det har över hälften av flickorna gift sig innan de fyllt 18 år. De traditionella könsrollerna är fortfarande starka i landet. Även fattigdom och bristande utbildning inverkar på att barnäktenskap är vanliga. (Källa: Girls Not Brides)

Marrabenta rap får ungdomar att dansa

Marrabenta är en dansmusikgenre som uppfunnits i Moçambiques huvudstad Maputo. Det är en blandning av folkmusik och västerländsk populärmusik. Marrabenta rap innehåller också inslag av rap-musik. Sök på marrabenta och marrabenta rap på YouTube och se vad ungdomarna lyssnar på andra sidan jordklotet!

Ung man med cykel presenterar en höna
Mocuba, Mosambik 2012. Kuva: Liisa Takala/UM

Videon: Utvecklingssamarbetets resultat: vatten och energi

Du måste godkänna marknadsföringskakorna för att kunna titta på detta inbäddade videoinnehåll. Eller titta på videon här.

Resultat av Finlands utvecklingssamarbete

Skolor och undervisning för barn

Finlands utvecklingssamarbete inom undervisningssektorn fokuserar på grundläggande utbildning. Kvaliteten på utbildningen förbättras genom att man utbildar lärare och utvecklar läroplanerna. För Finland är det viktigt att även minoriteter och barn som behöver särskilt stöd, till exempel barn med funktionsnedsättning, får gå i skola.

Med Finlands stöd

 • har man reformerat Etiopiens skolsystem för att beakta personer med funktionsnedsättning på ett bättre sätt. Reformerna påverkar läroplanen i landets alla över 36 000 lågstadieskolor.
 • har man främjat undervisning på modersmål i Moçambique eftersom endast vart tionde barn kan landets officiella språk portugisiska som används i skolorna
 • har man i Nepal skapat ett system för bedömning av inlärningen, som ger information om inlärningsresultaten. Undervisningen har utvecklats i en elevcentrerad riktning och läroplanerna omfattar numera arbetslivsfärdigheter.

Vatten och toaletter för miljontals människor

Finland har gjort utvecklingssamarbete kring vattenförsörjning och sanitet sedan 1980-talet. Finlands utvecklingssamarbete inom vattenförsörjning har bidragit till att ungefär 10 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten. Under de senaste åren har Finland arbetat särskilt i Nepal, Etiopien och Kenya.

Med Finlands stöd

 • i Etiopien nästan 7 miljoner människor på landsbygden har nyttat av vatten- och sanitetsprojekten, i praktiken tillgång till rent vatten och toaletter, som genomförts sedan 1994.
 • har vattenprojekten i Nepal gett 1,6 miljoner människor tillgång till rent vatten. Den bättre hygienen har minskat dödligheten hos barn under fem år 4,5-faldigt jämfört med 1990 års nivå.
 • finns det nu i världen flera människor som får vara med och bestämma om användningen av sitt lands och sin hemorts vattentillgångar.

Stöd för handel

Genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete stöder Finland bland annat utvecklingsländernas produktion, ekonomiska strukturer och möjligheter att delta i utrikeshandeln.

Med Finlands stöd

 • skapades 2015–2018 cirka 28 500 nya arbetsplatser i utvecklingsländer av dessa arbetsplatser var 48 procent för kvinnor
 • är godstrafiken vid hamnen i Mombasa i Kenya nu hälften snabbare än tidigare
 • sysselsätter det etiopiska fjäderfäföretaget EthioChicken som förbättrar livsmedelstryggheten, direkt cirka 1 600 personer samt indirekt 8 000 företagare och 24 000 unga personer
 • använder över 12 miljoner afrikanska ungdomar den digitala sysselsättnings- och karriärutvecklingstjänsten Fuzu.Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Paruppgift: Goda och dåliga nyheter

Leta efter goda och dåliga nyheter i tidningar och på webbplatser enligt lärarens anvisningar. Jämför med varandra vilka nyheter ni hittat och hur mycket det finns av dem? Diskutera tillsammans varför dåliga nyheter får mer uppmärksamhet än goda nyheter. Hurdana positiva händelser syns inte alls i nyheterna?

Uppgift för hela klassen: Vad säger bilderna?

Titta på bilder från olika delar av världen. Diskutera vilka av bilderna som kunde vara från någon annan del av världen än ett utvecklingsland. Varför? Diskutera vad som är lika och vad som är olika i skolbarnens liv i utvecklingsländer och i Finland.

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Hur ser Europa, Afrika och Asien ut 2030?

Diskutera i grupper hur till exempel högre utbildningsnivå, ny teknik som t.ex. robotar och artificiell intelligens eller befolkningsutvecklingen påverkar utvecklingen i allmänhet eller i något särskilt land. Vem gynnas av utvecklingen och vem gör inte det? Diskutera sedan i klassen hur man kan trygga en positiv utveckling i hela världen.

Paruppgift: Rekordmånga flyktingläger

Ta reda på:

 • Vilka är orsakerna till att fler människor än någonsin är i behov av humanitärt bistånd?
 • Vad är skillnaden på utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd?
 • Vilka länder i världen tar emot flest flyktingar?

/
Grupp- eller paruppgift: Utvecklingen i ett partnerland

Välj ett av partnerländerna i Finlands utvecklingssamarbete från kartan. Ta reda på:

 • Hurdan utveckling har det skett i landet?
 • Hur har Finland understött utvecklingen i landet
 • Hurdant stöd behöver landet ännu?