Klimatförändringarna riskerar utvecklingen

Klimatförändringar påverkar människors liv överallt i världen, men på väldigt olika sätt. Det är en del av Finlands utvecklingspolitik att bekämpa klimatförändringar och hjälpa människor att anpassa sig till konsekvenserna.

Klimatförändringar påverkar redan vädret på många ställen så att människors levnadsförhållanden har blivit svåra. Stormar och översvämningar förstör hem och torka gör jorden oduglig att odla och producera mat.

Extrema väderfenomen prövar särskilt de allra fattigaste länderna och öriken som inte har kapacitet att förbereda sig på naturkatastrofer.

Klimatförändringar kan också förvärra konflikterna mellan människor och samhällen när de blir tvungna att kämpa om de knappa naturresurserna. Det är ofta svårt att anpassa sig till de förändrade förhållandena.

Klimatavtalen innehåller gemensamma mål och strategier för att motarbeta klimatförändringar. Klimatavtalet från Paris 2015 är omfattande och juridiskt bindande. Nästan alla världens stater är med.

I november 2021 hölls FN:s klimattoppmöte i Glasgow i Skottland. Där bekräftade länderna sitt engagemang för klimatavtalet från Paris som har målet att den globala temperaturhöjningen ska hållas klart under 2 °C jämfört med förindustriell tid och att åtgärder ska vidtas för att begränsa uppvärmningen till under 1,5 °C.

Att minska användningen av stenkol fick brett understöd vid mötet i Glasgow, men länderna lyckades inte totalförbjuda användningen. De rika länderna utlovade mer stöd till utvecklingsländerna för anpassning till klimatförändringar.

Omedelbara klimatåtgärder är ett av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Agendan uppmuntrar till klimatåtgärder och utöver att bekämpa klimatförändringar även till att stöda särskilt utsatta utvecklingsländer att anpassa sig till konsekvenserna.

Covid-19-pandemin minskade utsläppen av växthusgaser tillfälligt. Även om vi får stopp på utsläppen redan i dag, stannar de kvar länge i atmosfären. Därför måste vi agera omedelbart för att den globala medeltemperaturen inte ska fortsätta att höjas lika snabbt.

De industrialiserade ländernas inverkan på klimatförändringen har varit stor, med det behövs klimatåtgärder överallt i världen. Därför är det viktigt att de rika länderna stöder fattigare länder i arbetet mot klimatförändringarna.

Klimatet är centralt i Finlands utvecklingssamarbete. Finland samarbetar med utvecklingsländerna för att motarbeta och anpassa sig till klimatförändringarna genom bilaterala projekt, genom olika klimatfonder, FN och andra internationella organisationer. Finländska frivilligorganisationer hjälper lokalsamhällen till exempel med att bruka jord klimatsäkert och företag som tillverkar klimatsmart teknik stöder utvecklingsländerna i omställningen till ren energi.

Finland har som mål att bli klimatneutralt före 2035.

Sant eller falskt?

1. Klimatförändringen värmer upp haven.

Sant.
Vatten vidgas när det blir varmare och då höjs havsnivån. Också smältvatten från glaciärer höjer havsnivån. Det är ett problem särskilt för öriken och kustregioner.

2. Klimatförändringen syns ända ut i rymden.

Sant.
Man följer hur polarisarna och bergskedjornas snötäcke smälter med hjälp av satelliter. Också havsnivåernas höjning syns på satellitbilder.

3. Kostnaderna för att bekämpa klimatförändringarna är högre än de negativa konsekvenserna.

Falskt.
Bekämpningskostnaderna är små jämfört med de negativa konsekvenserna som kan bli mångdubbelt högre.


Videon: Klimatatgarder genom utvecklingssamarbete

Du måste godkänna marknadsföringskakorna för att kunna titta på detta inbäddade videoinnehåll. Eller titta på videon här.


Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Individuell uppgift: Klimatförändringen i bilder

Hurdana konsekvenser har klimatförändringen för Finland och världen? Rita en bild eller en serieteckning.

Paruppgift: Nyheter om klimatet

Ta reda på hurdana nyheter om klimatet det nyligen har skrivits i Finland.

Uppgift för hela klassen: Hållbar konsumtion

Var och en tar hemifrån med sig en produkt som blivit överflödig, som ni inte använder. Diskutera i grupp varför ni ursprungligen köpt produkten. Var och varför har den gjorts? Vem har gjort den? Hur mycket arbete och naturresurser gick åt till när den tillverkades? Kan man återvinna den och vad är rätt plats för den i så fall? Diskutera sedan tillsammans i hela klassen hur mycket onödiga saker ni hittade hemma och varför det lönar sig att låta bli att köpa saker. Till sist för var och en produkten de tagit med sig till rätt återvinningsplats.

Högstadiet / gymnasiet

/
Grupp- eller paruppgift: Klimatåtgärder

Se på en engelskspråkig video där Tahsin från Bangladesh berättar om sin klimataktivism. Hurdana åtgärder gör Tahsin som en del av sin klimataktivism? Gör man motsvarande åtgärder i Finland?

Fundera ännu på vad annat man kan göra för att främja klimatåtgärderna. Hurdana saker skulle ni vara beredda att ge upp för klimatet? Hurdana saker skulle ni inte vara beredda att ge upp? Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

/
Grupp- eller paruppgift: Hurdan luft andas vi?

Vid sidan av klimatförändringen är luftföroreningarna ett av de största miljöhoten mot människans hälsa. Se på den engelskspråkiga kartan över människans exponering för luftföroreningar i världen i FN:s miljöprogram.

  • I vilka länder eller världsdelar är luftföroreningarna värst?
  • En hur stor del av världens människor andas luft som är skadlig för hälsan?
  • På vilket sätt hänger klimatförändringen och luftföroreningarna ihop med varandra?

/
Grupp- eller paruppgift: Koldioxidutsläppen stärker växthuseffekten

Se på statistiken över koldioxidutsläpp per person i olika länder på Världsbankens engelskspråkiga webbplats.

  • I vilka länder eller världsdelar uppstår mest koldioxidutsläpp per person? I vilka länder eller världsdelar uppstår minst koldioxidutsläpp per person?
  • Vad berättar de höga koldioxidutsläppen per person?
  • Vilken betydelse har det om man jämför ländernas totala koldioxidutsläpp eller koldioxidutsläppen per person?
  • Diskutera vad länder eller världsdelar med höga eller låga koldioxidutsläpp har gemensamt.

Tips! Du får en översikt av statistiken för ett land eller en världsdel i ett och samma diagram genom att klicka på landets eller världsdelens namn på listan på Världsbankens webbplats.

Individuell uppgift: Ansvar för klimatet

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Skriv en text där du funderar på dessa frågor:

  • På vilka sätt syns klimatförändringen i industrialiserade länder och i utvecklingsländer? 
  • Varför ska rika länder hjälpa fattigare länder att bekämpa klimatförändringen?