Flyktingar och klimatförändringen

Klimatförändringen flyttar på människor

Klimatförändringen är på flera sätt kopplad till migration och flyktingar. Ändrade väderförhållanden har gjort vissa områden på jorden mycket svåra att bo i.

Matsäkerheten påverkas direkt av klimatförändringar: torka försvårar jordbruket så att den mat som produceras inte räcker åt alla. Konkurrensen om de platser som är bra att leva på underblåser konflikter mellan människor.

Krig, väpnade konflikter och otrygghet är fortfarande de främsta orsakerna till att människor blir flyktingar, men klimatförändringar håller på att blir en allt större bakomliggande orsak. Internationella avtal erkänner emellertid inte klimatförändringar som grund för människor att få flyktingstatus och internationellt skydd.

Många naturkatastrofer beror på klimatförändringen. Allt längre perioder av torka, stormar, översvämningar och orkaner påverkar människors liv mer och mer.

Klimatförändringen gör så att glaciärer smälter och havsnivån stiger. I synnerhet små öriken lider risk att hamna under vatten.

Många av världens största städer ligger vid kusten. Och inte bara bosättningar hotas av den stigande vattennivån utan det salta havsvattnet förstör också odlingsmarker.

När det finns allt fler flyktingar växer behovet av humanitärt bistånd i flytkinglägren. Humanitärt bistånd räddar människoliv och lindrar nöd under pågående kriser. Men det löser inte kriser. För det behövs långsiktigt utvecklingssamarbete.

Finlands utvecklingssamarbete hjälper människor och samhällen att anpassa sig till klimatförändringens följder, så att människor inte ska bli tvungna att lämna sina hem. Genom humanitärt bistånd hjälper Finland också dem som redan har tvingats ge sig av.

Klimatförändringar kommer tvinga 140 miljoner människor på flykt före 2050.

– Världsbanken

Sant eller falskt?

Frågan

Falskt.
Flyktingläger är planerade för att vara tillfälliga boplatser, men i praktiken kan människor bo mycket länge i lägren, till och med flera årtionden.

Frågan

Falskt.
De allra flesta flyktingarna finns i sina hemländers grannländer. Det är fattiga utvecklingsländer som tar emot flest flyktingar, inte rika länder.

Frågan

Tarua.

Falskt.
Begreppet klimatflykting finns inte i internationella avtal. För att få flyktingstatus ska en person ha råkat ut för förföljningar på grund av sin ras, religion, nationalitet, samhällsklass eller politiska åsikt.

Väderprognoser kan rädda liv

Olika ålders människor går med bagage på ryggen och i handen, i bakgrunden finns ett flyktingläger
Farah Abdi Warsameh /AP /Lehtikuva

I Sudan och Sydsudan i Östafrika lever människor under ytterst svåra förhållanden. Extrem fattigdom, hunger och inbördeskrig som pågått i årtionden upprätthåller ett konstant kristillstånd.

Regionens klimat är hett och att bruka jorden är inte lätt. Klimatförändringar drabbar Östafrika hårt: de torra perioderna blir längre, inträffar allt oftare och är allt svårare att förutspå. Människors levnadsvillkor är mycket svåra.

Många människor i Sudan och Sydsudan har inget annat alternativ än att lämna sina hemtrakter och ge sig av för att söka trygghet på annat håll. Flyktingkrisen i Östafrika har lett till att det uppstått långvariga flyktingläger i regionen. Till exempel i Sydsudans grannland Kenya ligger flyktinglägret Kakuma med 186 000 invånare, varav största delen kommit från Sudan och Sydsudan.

Väderfenomen som orsakas av klimatförändringar i Sudan och Sydsudan kommer överraskande och orsakar fara och svårigheter för regionens invånare.

Finländska Meteorologiska institutet har sedan 2011 samarbetat med de meteorologiska instituten i Sudan och Sydsudan för att människoliv inte ska förloras på grund av naturkatastrofer som går att förutspå. När vädret förutspås bättre är det lättare att skydda människor och förebygga materiella förluster när det inträffar en naturkatastrof.

I projektet utbildar det finländska institutet personalen vid de meteorologiska instituten i Sudan och Sydsudan. De får lära sig hur man använder nya apparater för väder- och klimatobservation och hur informationen ska tolkas och utnyttjas. I praktiken innebär det till exempel bättre väderprognoser som människor, myndigheter och företag drar nytta av.

Tack vare projektet har klimatforskningens kvalitet blivit bättre och länderna kan förbereda sig mer långsiktigt på de förändringar i vädret som klimatförändringen orsakar.

Klimatförändringar och flyktingar: Hur hjälper Finland?

1Finland beviljade över 72,5 miljoner euro i humanitärt bistånd 2018. Pengarna går till att hjälpa människor som lever under allvarliga kriser. Det humanitära biståndet är en del av Finlands utvecklingssamarbete.

2Det finns idag många miljoner flyktingar och människor som svälter i Östafrika. Finland hjälper särskilt sådana områden där torka, hunger och sjukdomar försvårar flyktingarnas liv. Av länderna i Östafrika har Finland under de senaste åren riktat mest humanitärt bistånd till Sydsudan, Somalia, Uganda och Etiopien.

En del av Finlands humanitära bistånd ges som allmänt bidrag till exempel till FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Organisationen kan då använda pengarna flexibelt och snabbt för att hjälpa människor i nöd.

3Personer med funktionsnedsättning är en av de grupper som är särskilt utsatta bland flyktingarna. Finland arbetar för att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning ska tillgodoses på flyktingläger.

I Uganda och Kenya stöder Finland organisationen World Visions arbete i flyktingslägren. Nu kan 20 000 personer med funktionsnedsättning gå på toaletten utan hinder, de får rent vatten och mat och har möjlighet att gå i skola. Rullstolar och andra hjälpmedel hjälper personer med funktionsnedsättning att klara livet på flyktinglägret.


Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Gruppuppgift: Människor lämnar sina hemtrakter av tvång

Fundera tillsammans på vad medlemmarna i en familj är tvungna att tänka på när de överväger att lämna sitt hem och bli flyktingar. Öva in små pjäser om ämnet.

Paruppgift: Nyheter om klimatet

Ta reda på hurdana nyheter om klimatet det nyligen har skrivits i Finland.

Uppgift för hela klassen: Finland stödjer länder i utveckling i klimatförändringen

Titta på videon ”Klimatåtgärder genom utvecklingssamarbete”.

Diskutera hur Finland stödjer länder i utveckling i klimatförändringen. Videon handlar om metoder för att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den. Leta exempel på båda.

Högstadiet / gymnasiet

Paruppgift: Flyktingskap på grund av klimatförändringen

Ta reda på:

  • Vilket är förhållandet mellan antalet personer som tvingats lämna sina hemtrakter på grund av klimatförändringen och antalet personer som tvingats till det på andra grunder? Studera artiklarna och tabellerna på FN:s flyktingorganisations engelskspråkiga webbplats.
  • Vilka motiveringar finns i bloggen för att klimatflyktingskap inte har erkänts som definition?

Extra uppgift: Fundera tillsammans på om klimatflyktingskap enligt er borde erkännas som definition.

Paruppgift: Havsnivån stiger 

  • Granska Nasas engelskspråkiga statistik om den historiska utvecklingen av havsnivån. Hur mycket har havsnivån stigit på drygt 100 år enligt tabellen? Tips! Studera tabellen ”Sea Level Change”.
  • Undersök med Nasas klimattidsmaskin hur mycket havsnivån ännu borde stiga för att vattnet ska nå kuststäderna på kartan.
  • Fundera på följderna av att havsnivån stiger så att vattnet når städerna. Hur skiljer sig följderna i rika länder från följderna i länder i utveckling?

Close Bitnami banner
Bitnami