Skogarna och klimatförändringen

Skogen binder kol

Skogarna har en viktig uppgift i att bekämpa klimatförändringen eftersom de fungerar som så kallade kolsänkor. Världens skogar lagrar dubbelt så mycket kol som det finns i atmosfären i form av koldioxid. Ett växande träd binder en stor mängd kol ur atmosfären som en del av trädets biomassa. Skogen binder med andra ord också koldioxidutsläpp som orsakas av människor.

Många skogar runt om i världen är hotade. Skog försvinner i snabb takt bland annat i tropikerna, där människor omvandlar skogar till odlings- och betesmark. En del skog fälls för industrin, för att framställa timmer och papper.

När skogar försvinner frigörs koldioxid i atmosfären. Avskogning, det vill säga att skogar försvinner, ökar också risken för översvämningar, utarmar jordmånen, försämrar tillgången till dricksvatten och inskränker många organismers livsmiljö.

Klimatförändringen påverkar också skogen. När klimatet blir varmare förändras också livsmiljön för många arter. Särskilt bergsregnskogarna som är rika på olika arter är känsliga för ändringar i klimatet. Arternas utbredningsområde minskar och många arters existens är hotad. Skogsbränder blir också vanligare på grund av torka.

Att skydda och restaurera skogar, till exempel genom att plantera ny skog, bromsar klimatförändringens framfart. Om vi kan utnyttja skogen på ett planmässigt och hållbart sätt ökar också lokalbefolkningens välstånd eftersom det ger dem extra inkomster.

I utvecklingssamarbetet är det ett viktigt mål att inkomsterna från skogarna ska fördelas rättvist, så att också lokala samhällen drar nytta av skogarna.

Genom att stödja hållbart skogsbruk kan vi med andra ord samtidigt bekämpa klimatförändringen, skydda naturens mångfald och minska fattigdomen.

I sitt utvecklingssamarbete har Finland bidragit till att skogar och deras klimateffekter har kartlagts och hjälpt många länder att göra upp egna program för hur skogarna ska brukas hållbart. Finland har också hjälpt många länder i Asien, Afrika och Sydamerika att bli bättre på att förvalta och ta hand om sina skogar. På det sättet bidrar vi till att skogarna brukas hållbart och att klimatförändringen bromsas.

Finland är Europas skogrikaste land, 73 procent av markytan är täckt av skog.

– Naturresursinstitutet

Sant eller falskt?

Frågan

Sant.
Haven och skogens växter binder koldioxid som finns i atmosfären. Koldioxid är en växthusgas som värmer upp klimatet. Genom att värna om skogarna kan vi stoppa klimatförändringen.

Frågan

Falskt.
Trädens rötter binder vattnet i jorden. Redan en liten skog lagrar vatten genom att bromsa och jämna ut vattnets kretslopp så att vattnet hålls längre i jorden.

Frågan

Sant.
Jordens skogsareal minskar och det är ett hot mot klimatet.

Peru och Ecuador: mer än 30 000 hektar skog har skyddats i Anderna

Ett par står på en kulle, får och berg i bakgrunden

I bergskedjan Anderna i Sydamerika lever unika växter och djur, som har anpassat sig till bergens utmanande förhållanden. Bergsskogarna i området är också viktiga kolsänkor, de binder med andra ord mycket koldioxid.

Andernas skogar hotas emellertid av skogsbränder och ohållbar markanvändning. Skogar fälls för att röja väg för odlingsmark, och naturens mångfald lider. Samtidigt frigörs det koldioxid i atmosfären vilket påskyndar klimatförändringen.

Anderna är världens längsta bergskedja och den sträcker sig över flera staters territorium. Två av dem, Peru och Ecuador, avtalade om ett omfattande skogsskyddsprogram 2015. Tack vare programmet har redan över 30 500 hektar skog och 19 000 hektar annan växtlighet skyddats i bergstrakterna ovanför trädgränsen.

Man har inte bara skyddat de skogar som finns utan också bekämpat klimatförändringen genom att restaurera skogar som redan utnyttjats. Som en del av avtalet iståndsatte Peru och Ecuador 7 200 hektar för att skogen skulle binda mer koldioxid.

Skogsskyddprojektet i Anderna genomförs av FN:s miljöprogram UNEP och Finland stöder programmet med medel för utvecklingssamarbete genom Globala miljöfonden GEF. Perus och Ecuadors skyddsavtal är projektets viktigaste resultat.

I programmet ingick också utbildning. Lokalbefolkning och myndigheter fick information om hållbart jord- och skogsbruk, om olika metoder att restaurera skogar och om miljöskydd. Programmets mål ställdes upp tillsammans med lokalförvaltningen för att det skulle ha samhällets stöd och förutsättningar att nå hållbara resultat.

I båda länderna har det också med stöd av Finland utvecklats sätt att övervaka hur skogen mår och hur det står till med naturens mångfald. De kan nu också mäta kolbalansen, det vill säga hur mycket kol som lagrats i skogarna. Mätningen av kolbalansen hjälper oss att förstå det lokala ekosystemets funktion, att skydda skogen bättre och att använda jorden på ett hållbart sätt.

Klimatförändringen och skogen: Vad har Finlands stöd fått till stånd?

1I Tanzania har det gjorts en stor inventering av alla skogar, det vill säga man har kartlagt var skogarna finns, vilka träd och andra arter som lever där och hur många träd det finns. Den här informationen används för att bekämpa avskogningen och klimatförändringen och för att utnyttja skogarna på ett hållbart sätt som ger inkomster.

2I Vietnam, Zambia, Ecuador och Peru har skogarna kartlagts i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Samtidigt utvecklades gratis och fritt tillgänglig programvara för att hantera information om skogarna. Programmet används redan i mer än 50 länder.

3På Sumatra i Indonesien drev lokala miljöorganisationer en kampanj som i hög grad bidrog till att regnskogen på Kamparhalvön räddades från att bli utdikad och dränerad. I den tropiska regnskogen på Kamparhalvön finns världens största torvfyndighet som lagrar en mängd kol som motsvarar ungefär ett års koldioxidutsläpp av hela jordens befolkning. Kampanjen genomförs av stiftelsen Siemenpuu med stöd av Finland.


Close Bitnami banner
Bitnami