Skogar bekämpar klimatförändringar

Skogen binder kol

Skogarna har en viktig uppgift i att bekämpa klimatförändringarna eftersom de fungerar som så kallade kolsänkor. Världens skogar lagrar dubbelt så mycket kol som det finns i atmosfären i form av koldioxid. Ett växande träd binder en stor mängd kol ur atmosfären som en del av trädets biomassa. Skogen binder med andra ord också koldioxidutsläpp som orsakas av människor.

Många skogar runt om i världen är hotade. Avskogning, det vill säga skogsförlust, går snabbt i synnerhet i tropikerna, där människor omvandlar skogar till odlings- och betesmark. En del skog fälls för industrin, för att framställa timmer och papper. Byggandet orsakar avskogning när skog huggs ner till exempel på grund av bosättning eller trafikleder. Ohållbar drivning av ved, produktion av träkol och olaglig avverkning förvärrar situationen ytterligare.

När skogar försvinner frigörs koldioxid i atmosfären. Att omvandla regnskogen i Amazonas till betesmark kommer att leda till att den inte längre tar bort utan frigör koldioxid i luften. Avskogning ökar också risken för översvämningar, utarmar jordmånen, försämrar tillgången till dricksvatten och inskränker många organismers livsmiljö.

Även våra skogar i Finland försvinner. Därtill påverkar våra konsumtionsvanor avskogningen på andra håll. Kaffe, virke, soja, kakao, naturgummi, socker, nötkött och palmolja som produceras på ett ohållbart sätt kan främja skogsförlust.

Klimatförändringarna påverkar också skogen. När klimatet blir varmare förändras också livsmiljön för många arter. Särskilt bergsregnskogarna som är rika på olika arter är känsliga för ändringar i klimatet. Arternas utbredningsområde minskar och många arters existens är hotad. Ökad torka leder också till att skogsbränder blir vanligare.

Att skydda och restaurera skogar, till exempel genom att plantera ny skog, bromsar klimatförändringarnas framfart. Om vi kan utnyttja skogen på ett planmässigt och hållbart sätt ökar också lokalbefolkningens välstånd eftersom det ger dem extra inkomster.

I utvecklingssamarbetet är det ett viktigt mål att inkomsterna från skogarna ska fördelas rättvist, så att också lokala samhällen drar nytta av skogarna.

Genom att stödja hållbart skogsbruk kan vi med andra ord samtidigt bekämpa klimatförändringarna, skydda naturens mångfald och minska fattigdomen.

I sitt utvecklingssamarbete har Finland bidragit till att skogar och deras klimateffekter har kartlagts och hjälpt många länder att göra upp egna program för hur skogarna ska brukas hållbart. Finland har också hjälpt många länder i Asien, Afrika och Sydamerika att bli bättre på att förvalta och ta hand om sina skogar. På det sättet bidrar vi till att skogarna brukas hållbart och att klimatförändringarna bromsas.

Vid FN:s klimattoppmöte COP26 år 2021 undertecknade över hundra länder, inklusive Finland, en deklaration om att stoppa skogsförlusten före 2030.

Finland är Europas skogrikaste land, 75 procent av markytan är täckt av skog.

– Naturresursinstitutet

Sant eller falskt?

1. Skogar och hav fungerar som kolsänkor som ”äter” koldioxid och bromsar klimatförändringarna.

Sant.
Haven och skogens växter binder koldioxid som finns i atmosfären. Koldioxid är en växthusgas som värmer upp klimatet. Genom att värna om skogarna kan vi stoppa klimatförändringarna.

2. Skogar täcker cirka 30 procent av jordens yta.

Sant.
Jordens skogsareal minskar och det är ett hot mot klimatet.

3. Glass, kex och choklad innehåller palmolja.

Sant.
Palmolja är världens mest använda vegetabiliska olja som används såväl i matprodukter som i tvättmedel, schampo och kosmetika. I Sydostasien har man röjt regnskogar på grund av produktionen av palmolja och samtidigt förstört orangutangernas livsmiljöer. Avverkningarna bidrar också till klimatförändringarnas framfart.

Peru och Ecuador: mer än 30 000 hektar skog har skyddats i Anderna

Ett par står på en kulle, får och berg i bakgrunden

I bergskedjan Anderna i Sydamerika lever unika växter och djur, som har anpassat sig till bergens utmanande förhållanden. Bergsskogarna i området är också viktiga kolsänkor, de binder med andra ord mycket koldioxid.

Andernas skogar hotas emellertid av skogsbränder och ohållbar markanvändning. Skogar fälls för att röja väg för odlingsmark, och naturens mångfald lider. Samtidigt frigörs det koldioxid i atmosfären vilket påskyndar klimatförändringarna.

Anderna är världens längsta bergskedja och den sträcker sig över flera staters territorium. Två av dem, Peru och Ecuador, avtalade om ett omfattande skogsskyddsprogram 2015. Inom programmet skyddades fram till år 2016 över 30 500 hektar skog och 19 000 hektar annan växtlighet i bergstrakterna ovanför trädgränsen.

Man har inte bara skyddat de skogar som finns utan också bekämpat klimatförändringarna genom att restaurera skogar som redan utnyttjats. Som en del av avtalet iståndsatte Peru och Ecuador 7 200 hektar för att skogen skulle binda mer koldioxid.

Skogsskyddprojektet i Anderna genomförs av FN:s miljöprogram UNEP och Finland stödde programmet med medel för utvecklingssamarbete genom Globala miljöfonden GEF. Perus och Ecuadors skyddsavtal är projektets viktigaste resultat.

I programmet ingick också utbildning. Lokalbefolkning och myndigheter fick information om hållbart jord- och skogsbruk, om olika metoder att restaurera skogar och om miljöskydd. Programmets mål ställdes upp tillsammans med lokalförvaltningen för att det skulle ha samhällets stöd och förutsättningar att nå hållbara resultat.

I båda länderna har det också med stöd av Finland utvecklats sätt att övervaka hur skogen mår och hur det står till med naturens mångfald. De kan nu också mäta kolbalansen, det vill säga hur mycket kol som lagrats i skogarna. Mätningen av kolbalansen hjälper oss att förstå det lokala ekosystemets funktion, att skydda skogen bättre och att använda jorden på ett hållbart sätt.

Klimatförändringarna och skogen: Vad har Finlands stöd fått till stånd?

1I Tanzania har det gjorts en stor inventering av alla skogar, det vill säga man har kartlagt var skogarna finns, vilka träd och andra arter som lever där och hur många träd det finns. Den här informationen används för att bekämpa avskogningen och klimatförändringarna och för att utnyttja skogarna på ett hållbart sätt som ger inkomster.

2I Vietnam, Zambia, Ecuador och Peru har skogarna kartlagts i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Samtidigt utvecklades en gratis och fritt tillgänglig programvara Open Foris för att hantera information om skogarna. Programmet som redan används i fler än 180 länder är en del av 44 länders nationella system för att följa upp skogsdata.

3På Sumatra i Indonesien drev lokala miljöorganisationer en kampanj som i hög grad bidrog till att regnskogen på Kamparhalvön räddades från att bli utdikad och dränerad. I den tropiska regnskogen på Kamparhalvön finns världens största torvfyndighet som lagrar en mängd kol som motsvarar ungefär ett års koldioxidutsläpp av hela jordens befolkning. Kampanjen genomförs av stiftelsen Siemenpuu med stöd av Finland.Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

/
Individuell uppgift/paruppgift: Ingen skog utan träd

Hur många trädslag kan du/ni namnge? Hur länge det räcker för olika trädslag i Finland att växa sig stora? Varför är det viktigt att plantera träd hos oss och i världen?

Paruppgift: Sånger med skogs- och djurtema

  • Vilka sånger om skog eller djur känner ni till? Eller sagor? Sjung en sång eller berätta en saga för de andra – antingen en som ni själva har hittat på eller en som ni kan sedan tidigare.
  • Till sist kan ni diskutera med klassen om människan hotar djuren och den övriga naturen i er sång eller saga?

Paruppgift: Utrotningshotade djur

Vilka utrotningshotade djur i Finland eller utomlands kan ni namnge? Ni kan också söka information på internet. Försök samtidigt ta reda på varför djuret riskerar att utrotas.

Högstadiet / gymnasiet

/
Grupp- eller paruppgift: Tropisk avskogning

  • Vad menas med tropisk avskogning? 
  • Varför är den tropiska avskogningen ett särskilt oroande fenomen?
  • Studera engelskspråkig statistik om tropisk avskogning.
    • I vilka två länder sker nästan 50 procent av den tropiska avskogningen i världen?
    • Vilka faktorer eller produkter påskyndar den tropiska avskogningen?