Instruktioner om Kahoot-spel

Spelinstruktioner samt mer information om frågorna spelspecifikt. 

Spelinstruktioner

 • Läraren loggar in i Kahoot med sina inloggningsuppgifter. 
 • Läraren väljer den Kahoot som man vill spela. Läraren väljer spelsätt och inleder en frågesport. 
 • En pin-nummerserier syns på den sida som öppnar sig. Deltagarna går med telefonens webbläsare till adressen www.kahoot.it, där de matar in det nummer som de har fått.  
 • Sedan väljer deltagarna en signatur och kan delta i spelet. Läraren kan följa upp antalet deltagare och deras signaturer. 
 • När alla deltagare har kommit med i spelet kan läraren inleda frågesporten genom att trycka på Start-knappen. Frågorna syns på den skärm som läraren har delat och eleverna svarar på frågorna på sina egna skärmar. 
 • Rätt svarsalternativ eller svarsalternativen väljs genom att röra den färgade ruta som motsvarar det rätta svaret. Frågorna har en svarstid som syns i sidan av spelet. 
 • Mellan frågorna visas deltagarnas poängsituation. Deltagarna får poäng baserat på rätt svar och hur snabbt de svarar. 
 • Läraren kommer till följande frågor genom att trycka på next tills spelet är färdigspelat.

Målen för hållbar utveckling (lågstadier)

Fråga 5: Hur många mål innehåller Agenda 2030? 17

 • De sammanlagt 17 målen och 169 delmålen följs upp med hjälp av över 200 globala mätare. Det som mäts är till exempel antalet människor som lever under fattigdomsgränsen och antalet läskunniga. Länderna har också egna mätare. Alla mål för hållbar utveckling är viktiga: det går inte att försöka uppnå ett mål på bekostnad av något annat mål.

Fråga 7: Om Agenda 2030-målen enades 2015 vid FN som är en internationell organisation. Vad står förkortningen FN för? Förenta nationerna

 • FN inrättades efter andra världskriget 1945. I dag hör nästan alla världens länder till FN.

Fråga 8: Vilka länder i världen har åtagit sig att arbeta för målen för hållbar utveckling? Alla länder

 • FN:s medlemsländer, det vill säga närapå alla världens länder, åtog sig 2015 att främja målen för hållbar utveckling. Arbetet för att uppnå målen inleddes följande år.

Fråga 9: Vem eller vilka bär det huvudsakliga ansvaret för att genomföra Agenda 2030 i Finland? Regeringen

 • Regeringarna i världens länder ansvarar för att Agenda 2030 genomförs. En regering består av en statsminister och andra ministrar. För att målen ska kunna uppnås, behövs dock alla: kommuner, företag, organisationer och människor.

Vilket av dessa Agenda 2030-mål är ett sådant mål som Finland måste satsa mest på? Mål 13: Klimatgärningar

 • Att bekämpa klimatförändringarna är det mål som Finland måste satsa på mest. Vi måste bland annat minska utsläppen och konsumera på ett ansvarsfullare sätt.

Agenda 2030: Sant eller falskt (lågstadier)

Ingen fattigdom: I Finland betalar du mer för en glasstrut än vad en människa som lever i extrem fattigdom har att leva på en hel dag. Sant

 • Extrem fattigdom betyder att en människa lever på högst två euro per dag.

Ingen hunger: Alla barn i världen får åtminstone ett mål varm mat om dagen. Falskt

 • Många människor är hungriga: till exempel är vart femte barn under fem år i världen klent till växten, dvs. han eller hon får inte tillräckligt med närande mat.

God hälsa och välbefinnande: Vissa människor är tvungna att promenera en hel dag för att besöka läkare. Sant

 • I många länder är det på landsbygden lång väg till den närmaste läkaren. Det finns nödvändigtvis inte några bilar och vägarna är dåliga.

Bra utbildning: Alla vuxna människor i världen kan läsa och räkna. Falskt

 • Det finns ett stort antal vuxna människor som inte kan läsa eller räkna. De har inte haft möjlighet att gå i skola. Läs- och räknekunnighet förebygger fattigdom och främjar jämlikhet.

Jämställdhet: Vuxna människor får överallt i världen bestämma själva vem de gifter sig eller inte gifter sig med. Falskt

 • I vissa länder finns fortfarande tvångsäktenskap, det vill säga att släktingarna bestämmer vem du ska gifta dig med utan att fråga dig. I Finland får ingen tvingas till äktenskap.

Rent vatten och sanitet för alla: Många människor har ingen toalett hemma. Sant

 • Närmare två miljarder människor lever utan en toalett. Det finns totalt nästan åtta miljarder människor, dvs. cirka var fjärde människa har inte toalett.

Förmånlig och ren energi: Du kan ladda din telefon med solenergi. Sant

 • Det blir vanligare att ladda mobiltelefon med solpanel till exempel i Afrika. Det är behändigt till exempel på landsbygden som saknar elnät. Solpanelens celler förvandlar solens ljus till elektricitet.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Ingen behöver arbeta som slav. Falskt

 • Tyvärr finns det arbetsförhållanden som påminner om slaveri också idag: arbetare får inte lön och de är tvungna att stanna kvar på jobbet.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Innovation betyder en ny uppfinning. Sant

 • Innovation kan till exempel vara ett nytt föremål eller ett nytt sätt att göra saker. Innovationer behövs för att bekämpa klimatförändringen och för att producera tillräckligt med mat åt alla.

Minska ojämlikheten: Alla får bättre utbildning och hälsa när staten har mycket pengar. Falskt

 • I rika länder kan välfärden vara ojämnt fördelad. Det är viktigt att också se till den mänskliga utvecklingen i länderna, alltså om alla människor kan leva ett fullvärdigt liv. Till den mänskliga utvecklingen räknas utöver utbildning och hälsa också bland annat frihet, demokrati och arbete.

Hållbara städer och samhällen: Över hälften av alla människor i världen bor i städer. Sant

 • Enligt prognoser kommer två tredjedelar av världens befolkning år 2050 att bo i städer. Därför är det viktigt att städerna planeras väl.

Hållbar konsumtion och produktion: Vi kastar mycket mat i soporna. Sant

 • I Finland kastar vi årligen bort ungefär 20–25 kg ätbar mat per person. Det är mest grönsaker, frukt, rotfrukt och bär som hamnar i soporna.

Klimatgärningar: Klimatförändringen gäller inte Finland. Falskt

 • Klimatförändringen är en följd av utsläpp som orsakas av mänsklig aktivitet. Den känner inga landsgränser. Konsekvenserna av klimatförändringarna drabbar hela jordklotet.

Livet under vatten: Fisken tar inte slut i haven, utan man kan fiska obegränsat. Falskt

 • Det finns en risk att vissa fiskarter försvinner helt och hållet på grund av överfiske. I Finland lönar det sig att äta inhemsk vildfisk, till exempel strömming, siklöja och abborre.

Ekosystem och biologisk mångfald: Snöleopard och jättepanda är bland annat hotade djur. Hotade arter finns också i Finland. Sant

 • Till exempel är saimenvikaren en av världens ovanligaste sälar och den förekommer ingen annanstans än i Finland.

Fred, rättvisa och god förvaltning: I världen finns det många människor som inte vet när de är födda. Sant

 • I Finland får alla vid födseln en personbeteckning som innehåller bland annat födelsedatumet. Det finns dock många andra länder i världen där myndigheterna inte registrerar sina medborgare på något motsvarande sätt.

Samarbete och partnerskap: Målen för hållbar utveckling har tagits fram enbart för fattiga länder. Falskt

 • För att uppnå målen för hållbar utveckling måste alla världens länder delta.

Finlands utvecklingssamarbete (lågstadier)

Fråga 3: Med vilka länder samarbetar Finland i utvecklingsfrågor? Fattiga länder

 • Många av Finlands partnerländer inom utvecklingssamarbetet är så kallade minst utvecklade länder. Det betyder att de är väldigt fattiga eller annars bräckliga samhällen.

Fråga 4: Vilka är de kontinenter där Finland bedriver utvecklingssamarbete? Afrika och Asien

 • Den geografiska tyngdpunkten för Finlands utvecklingssamarbete är i Afrika, där många länder har gått igenom många förändringar under de senaste åren, såsom utveckling av ekonomin. Många länder på kontinenten hör emellertid fortfarande till de minst utvecklade länderna, det vill säga de allra fattigaste utvecklingsländerna.

Fråga 5: Vilka frågor främjar Finland genom sitt utvecklingssamarbete? Allt rätt

 • Finlands utvecklingssamarbete fokuserar på fem så kallade prioriterade områden: kvinnors och flickors ställning och rättigheter, utbildning, hållbara ekonomier och människovärdigt arbete, fredliga och demokratiska samhällen samt klimatförändringen och naturresurser.

Fråga 7: Finlands partnerländer Etiopien, Kenya, Moçambique, Somalia och Tanzania ligger i Afrika. Pricka in Afrika på kartan.

 • Förutom Ukraina ligger Finlands alla partnerländer i Afrika och Asien. Etiopien, Kenya, Moçambique, Somalia och Tanzania är Finlands partnerländer i utvecklingssamarbete i Afrika.

Fråga 8: Delvis på grund av Finlands utvecklingssamarbete kan den största delen av barnen i Moçambique_____. Börja i grundskolan

 • I Moçambique har Finland med hjälp av utvecklingssamarbete bidragit till att barn får undervisning på deras modersmål. Den största delen av barnen i Moçambique får numera gå i skolan, men endast 10 procent av dem kan, då de uppnår skolåldern, landets officiella språk portugisiska, på vilket undervisningen traditionellt ordnas.

Fråga 9: Bilden visar Finlands partnerland i utvecklingssamarbete i Asien. Vad heter landet? Nepal

 • Finland har understött utvecklingen i Nepal sedan 1980-talet. Under den tiden har fattigdomen minskat, läskunnigheten ökat och nästan alla har möjlighet att få rent vatten.

Fråga 10: Tack vare stödet från Finland har många nepaleser numera tillgång till _____. Toalett

 • De samarbetsprojekt som Finland har finansierat har handlat bland annat om att bygga toaletter i nepalesiska skolor. Toaletterna underlättar speciellt flickors skolgång.

Fråga 11: Humanitär hjälp är nödhjälp som ges människor som lider av_____. Krig och naturkatastrofer 

 • Humanitär hjälp är kortvarig hjälp för att rädda människoliv vid naturkatastrofer eller krigshandlingar: till exempel mat, vatten, hälsovårdstjänster eller inkvartering. Finlands humanitära hjälp går till människor till exempel i Ukraina, Afghanistan, Myanmar och Etiopien.

Klimatförändringen (lågstadier)

Fråga 3: Vilka följder har klimatförändringen förutom temperaturökning? Allt rätt

 • Dessutom har klimatförändringen en nära koppling till naturförluster, dvs. minskningen av den biologiska mångfalden. Anpassning till förändrade förhållanden samt konkurrens om naturresurser kan ge upphov till konflikter. Klimatförändringen återspeglas även i migrationen, då till exempel en ökning av extrema väderförhållanden tvingar allt fler människor att lämna sina hem. Klimatförändringen kan inte stoppas, men det är viktigt att begränsa och anpassa sig till dess konsekvenser. Övergången från fossila bränslen till förnybar energi är ett av de viktigaste sätten att begränsa klimatförändringen.

Fråga 4: Var drabbas man allra mest av klimatförändringens konsekvenser? I fattiga länder och östaterna i Stilla havet

 • Klimatförändringen påverkar alla världens länder på olika sätt. De allra fattigaste länderna samt små östater som samtidigt är allra minst skyldiga till klimatförändringen drabbas emellertid allra mest av dess skadliga konsekvenser.

Fråga 6: Meteorologiska institutet har förbättrat _____i över 100 länder som en del av Finlands utvecklingssamarbete. Förmågan att förutspå vädret

 • Meteorologiska institutet i Finland är en de största utvecklingssamarbetsaktörerna i branschen. Dess projekt utvecklar till exempel lokala meteorologiska instituts väder- och klimattjänster i verksamhetsländerna.

Fråga 7: Finland har deltagit i att plantera över 13 miljoner_____ i Tanzania. Träd

 • Tanzania är ett av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbete. Finland stöder i Tanzania bland annat utvecklingen av näringar med anknytning till skog, såsom ökningen av antalet arbetstillfällen i skogsbranschen samt medborgarnas förmåga att anpassa sig till klimatförändringen. Skogarna har en viktig uppgift i att bekämpa klimatförändringen eftersom de fungerar som så kallade kolsänkor.

Fråga 8: I många länder har man byggt solpaneler med Finlands stöd. Vad produceras med dem? Ren el och förnybar energi

 • Den finska utvecklingsfinansiären Finnfund har stött till exempel solkraftsparken Valle Solar i Honduras i Centralamerika. I parken finns även teknik som har levererats av finska företag.

Fråga 10: I Etiopien har nästan 7 _____ människor fått vatten och toaletter med stöd av Finland. Miljoner

 • Finland har understött byggandet av över 20 000 tappställen i Etiopien. De har gett över fem miljoner människor rent vatten. Dessutom har man fått toaletter för cirka 1,4 miljoner människor.

Flickor och kvinnor (lågstadier)

Fråga 4: Senast vilket år ska jämställdhet uppnås enligt målen för Agenda 2030? 2030

 • Enligt målen för hållbar utveckling ska jämställdhet uppnås senast 2030, men utvecklingen ligger långt efter. Enligt FN:s uppskattning kan det med den nuvarande takten ta närmare 300 år innan jämställdhet uppnås.

Fråga 5: Finskt _____ främjar flickors och kvinnors ställning i fattiga länder. Utvecklingssamarbete

 • Jämställdhet är ett av de övergripande temana i Finlands utvecklingssamarbete. Detta betyder att allt utvecklingssamarbete som Finland genomför har för sin del som syfte att främja flickors och kvinnors ställning och rättigheter i utvecklingsländer.

Fråga 6: I Nepal har det byggts _____ i anslutning till skolorna med Finlands stöd. Nu kan flickor gå i skolan också när de menstruerar. Toaletter

 • Med stöd av finskt utvecklingssamarbete har man i Nepal ökat kunskaperna om menstruation och byggt menstruationsvänliga toaletter i skolorna. I Nepal har flickor och kvinnor traditionellt ansetts orena när de menstruerar, och man har emellanåt stängt in dem i separata hyddor eller djurstall. Traditionen är förbjuden sedan 2005 och kriminaliserad sedan 2017. I alla byar följdes emellertid inte förbudet ännu för några år sedan.

Fråga 7: I vilka av länderna nedan har finskt utvecklingssamarbete bidragit till att förbättra flickors och kvinnors rättigheter? Somalia

 • Somalia har varit ett partnerland i Finlands utvecklingssamarbete sedan 1980-talet. Finland har stött i landet bland annat undervisning, hälsovård, jämställdhet och god förvaltning. Till exempel har FN:s befolkningsfond UNFPA utbildat över 1 500 barnmorskor i Somalia med stöd av Finland.

Fråga 9: Varje november drivs en kampanj mot våld mot kvinnor. Vad heter kampanjen? Orange dag

 • Enligt namnet på kampanjen blir byggnader runt om i världen upplysta med orange från slutet av november till början av december. Orange färg symboliserar hoppet om en våldsfri framtid: var tredje kvinna har drabbats av fysiskt eller sexuellt våld under sitt liv.

Fråga 10: Vilket land har kommit allra närmast jämställdhet? Island 

 • Inget land har uppnått fullständig jämställdhet, men Island har kommit allra närmast. Finland ligger på andra plats. Däremot finns det fortfarande mycket att göra i Afghanistan och Iran innan jämställdhet uppnås.

Målen för hållbar utveckling (högstadieklasser och andra stadiet)

Fråga 1: Uppvärmning: Berätta med ett ord vad ni tänker på när ni hör orden hållbar utveckling.

 • Hållbar utveckling är en förändring i samhället som ger både de nuvarande och kommande generationerna möjlighet att leva ett bra liv. Då tar man hänsyn till såväl miljön och människors välbefinnande som den ekonomiska hållbarheten.

Fråga 3: Före Agenda 2030 hade vi de så kallade millenniemålen 2000–2015. Vad uppnådde vi med dem? Allt rätt

 • Kampanjen ses som framgångsrik även om alla mål inte uppnåddes. Utmaningen med millenniemålen var att de fokuserade på utvecklingsländerna.

Fråga 5: Hur många delmål innehåller de 17 målen för Agenda 2030? 169

 • De sammanlagt 17 målen och 169 delmålen följs upp med hjälp av över 200 globala mätare. Det som mäts är till exempel antalet människor som lever under fattigdomsgränsen och antalet läskunniga. Länderna har också egna mätare.

Fråga 8: En hur stor del av världens människor lever i extrem fattigdom, det vill säga med mindre än 2,15 dollar per dag? Cirka 10 procent

 • Extrem fattigdom är vanligast i utvecklingsländerna. I Finland är fattigdomen relativ, vilket innebär utsatthet jämfört med den genomsnittliga levnadsstandarden.

Fråga 10: Vilken av de följande är Agenda 2030-programmets bärande princip? Ingen ska lämnas utanför. 

 • Den så kallade ”leave no one behind”-principen innebär att vi måste fästa särskild vikt vid till exempel utvecklingen i de allra fattigaste länderna.

Fråga 11: Vem eller vilka bär det huvudsakliga ansvaret för att genomföra Agenda 2030 i Finland? Regeringen

 • Regeringarna i världens länder ansvarar för att Agenda 2030 genomförs. För att målen ska kunna uppnås, behövs dock alla: kommuner, företag, organisationer och människor.

Fråga 12: Finlands regering tar fram en redogörelse för genomförandet av Agenda 2030, det vill säga en rapport till riksdagen vart ____ år. Vart fjärde år

 • Finlands regering rapporterar om framstegen också direkt till FN. Rapporterna finns på statsrådets kanslis webbplats.

Fråga 15: Människorna förbrukar mer naturresurser än vad jordklotet hinner producera. När infaller den ekologiska skuldens dag i Finland? I mars

 • I Finland har den ekologiska skuldens dag under de senaste åren infallit vid månadsskiftet mars–april. I hela världen infaller den ekologiska skuldens dag varje år i juli–augusti.

Agenda 2030: Sant eller falskt (högstadieklasser och andra stadiet)

Ingen fattigdom: Människor som lever i extrem fattigdom har ungefär två euro att leva på per dag. Sant

 • Enligt Världsbanken innebär extrem fattigdom att en människa har högst 2,15 dollar att leva på per dag.

Ingen hunger: Det finns nästan inga människor som går hungriga längre tider. Falskt

 • Det finns omkring 800 miljoner människor som lider av kronisk hunger i världen. I princip har vi tillräckligt med mat, men den är inte rättvist fördelad mellan människor.

God hälsa och välbefinnande: Människans genomsnittliga dödsålder är i stort sett densamma i alla världens länder. Falskt

 • Skillnaderna i den förväntade livslängden mellan olika länder är som störst cirka 30 år. Till exempel i Nigeria är den förväntade livslängden 55 år, i Japan 85 år.

Bra utbildning: Alla världens barn som går i skola lär sig läsa och räkna. Falskt

 • Största delen av världens barn får i dag gå i skola, men en stor del av barnen i utvecklingsländerna lär sig inte ens de grundläggande färdigheterna. Företeelsen kallas den globala inlärningskrisen.

Jämställdhet: Av alla riksdagsledamöter i världen är bara var fjärde en kvinna. Sant

 • Vägen till jämställdhet är ännu lång. Av de europeiska riksdagsledamöterna är i genomsnitt bara 31 procent kvinnor.

Rent vatten och sanitet för alla: Diarré är en av de vanligaste dödsorsakerna bland småbarn. Sant

 • I Finland förebygger rent dricksvatten och god hygien sjukdomar. Globalt är diarrésjukdomar en av de vanligaste orsakerna till småbarnsdöd.

Förmånlig och ren energi: Olja är en källa för förnybar energi. Falskt

 • Det tar miljontals år för olja att bildas. Solenergi och vindkraft är exempel på förnybara energikällor.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Världen är fri från slaveri. Falskt

 • Enligt Internationella arbetsorganisationen ILO lever sammanlagt 50 miljoner människor som så kallade slavar i dag. Det avser till exempel tvångsarbete och tvångsäktenskap.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Nästan alla människor använder internet nuförtiden. Falskt

 • Lite på 60 procent av världens människor använder internet. Som användare betraktas de personer som surfat på nätet under de senaste tre månaderna.

Minska ojämlikheten: Omkring 10 procent av människorna förtjänar över hälften av inkomsterna i världen. Sant

 • Välfärden är ojämnt fördelad: Den rikaste tionde delen av världens befolkning förtjänar över hälften av inkomsterna, och hälften av världens befolkning förtjänar sammanlagt mindre än en tionde del av inkomsterna.

Hållbara städer och samhällen: Över hälften av alla människor i världen bor i städer. Sant

 • Enligt prognoserna kommer folkmängden att öka upp till 70 procent senast 2050.

Hållbar konsumtion och produktion: Det behövs cirka 10 000 liter vatten för att tillverka ett par jeans. Sant

 • Det behövs cirka 10 000 liter vatten för att tillverka ett par jeans eftersom odling av bomull kräver stora mängder vatten. Därför lönar det sig att köpa nya kläder med eftertanke.

Klimatgärningar: De fattiga länderna lider mest av klimatförändringen. Sant

 • Samtidigt är de minst skyldiga till klimatförändringen.

Livet under vatten: Östersjön är ett rent hav. Falskt

 • Östersjön är väldigt förorenad. Havet lider av för mycket fosfor och av syrebrist.

Ekosystem och biologisk mångfald: Finlands skogar mår utmärkt. Falskt

 • Avverkning är en risk för olika typer av skog och hundratals andra arter i Finland. Mängden blåbärsris har till exempel minskat och talltita som tidigare var en vanlig fågel har blivit en hotad art.

Fred, rättvisa och god förvaltning: Korruption betyder att man ger en myndighet mutor för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller sitt företags vinning. Sant

 • Finland och de andra nordiska länderna är mycket mindre korrumperade än många andra länder.

Samarbete och partnerskap: Målen för hållbar utveckling har tagits fram enbart för utvecklingsländer. Falskt

 • Målen gäller alla länder i världen, också Finland. Hela planeten gynnas av att vi tillsammans eftersträvar en förändring före 2030.

Finlands utvecklingssamarbete (högstadieklasser och andra stadiet)

Fråga 2: Vilka är de kontinenter där Finland bedriver utvecklingssamarbete? Afrika och Asien

 • Den geografiska tyngdpunkten för Finlands utvecklingssamarbete är i Afrika. Många länder har gått igenom många förändringar under de senaste åren och ekonomin har utvecklats. Många länder på kontinenten hör emellertid fortfarande till de minst utvecklade länderna, det vill säga de allra fattigaste utvecklingsländerna.

Fråga 8: Vilket bland de följande länderna i Asien är ett långvarigt partnerland för Finland i utvecklingssamarbete? Nepal

 • Finlands utvecklingssamarbete med Nepal började redan på 1980-talet. Under den tiden har fattigdomen minskat, läskunnigheten ökat och nästan alla har möjlighet att få rent vatten.

Fråga 9: Finland har finansierat vattenprojekt i Nepal. Kan ni gissa hur många nepaleser som tack vare dessa har fått tillgång till rent vatten? Över 1,5 miljoner

 • Numera har nästan alla nepaleser tillgång till rent vatten. I hela världen har Finlands utvecklingssamarbete inom vattensektorn nått 10 miljoner människor som kunnat ansluta sig till vattensystemen och fått rent vatten.

Fråga 10: Också humanitär hjälp finansieras med medel för utvecklingssamarbete. Hjälpen går till människor som lider av _____. Väpnade konflikter och naturkatastrofer

 • Humanitär hjälp är kortvarig hjälp för att rädda människoliv vid naturkatastrofer eller krigshandlingar: till exempel mat, vatten, hälsovårdstjänster eller inkvartering. Finlands humanitära hjälp går till människor till exempel i Ukraina, Afghanistan, Myanmar och Etiopien.

Fråga 11: Hur stor del av Finlands bruttonationalinkomst användes till utvecklingssamarbete under 2021?

 • Under 2021 använde Finland 0,5 procent av bruttonationalinkomsten för utvecklingssamarbete. Enligt det mål som man kommit överens om i FN är den eftersträvade nivån för utvecklingsanslagen i de så kallade industriländerna, som Finland också är, 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Största delen av länderna når inte upp till målet.

Fråga 13: Vilken av dessa är världens största finansiär av utvecklingssamarbete? Europeiska unionen

 • En del av Finlands utvecklingsfinansiering kanaliseras via Europeiska unionen till utvecklingsländerna. EU är också en viktig påverkanskanal för Finland.

Klimatförändringen (högstadieklasser och andra stadiet)

Fråga 3: Vad heter avtalet som den internationella klimatpolitiken och -målen utgår från? Klimatavtalet från Paris

 • På klimatmötet i Paris som ordnades i slutet av 2015 avtalade man om klimatavtalet från Paris som styr den nuvarande klimatpolitiken och klimatmålen. Avtalet trädde i kraft 2016. Avtalet gäller tiden efter 2020 och gäller tills vidare.

Fråga 4: Målet för klimatavtalet från Paris är att den globala temperaturökningen ska hållas väl under _____ grader. Två

 • Klimatavtalet från Paris slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader. Dessutom ska åtgärder eftersträvas för att begränsa temperaturökningen till mindre än 1,5 grader. Klimatavtalet från Paris innehåller dessutom ett långsiktigt mål som gäller anpassning till klimatförändringen.

Fråga 5: Hur mycket har den globala medeltemperaturen ökat hittills jämfört med den förindustriella tiden? 1,1 grader

 • Man uppskattar att 1,5-gradersgränsen enligt klimatavtalet från Paris överskrids i början av 2030-talet. Som helhet håller utsläppsutvecklingen för närvarande på att leda till en ökning på cirka 3–5 grader.

Fråga 6: Konsekvenserna av extrema väderförhållanden driver redan nu årligen över _____ miljoner människor från sina hem. 20

 • Klimatförändringens betydelse bakom migrationer ökar. Internationella konventioner identifierar emellertid inte definitionen klimatflyktingskap.

Fråga 7: Sätt de fyra största växthusgasutsläpparna i världen i ordning. Kina, Förenta staterna, Indien, Europeiska unionen

 • Den största delen av utsläppen kommer från rika länder, men de allra fattigaste länderna drabbas mest av klimatförändringen. Kina och Indien hör till världen största ekonomier, även om det också finns många människor som lever i fattiga förhållanden i båda länderna.

Fråga 10: I vilket land har man med stöd av Finland planterat över 13 miljoner träd? Tanzania

 • Tanzania är ett av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbete. Finland stöder i Tanzania bland annat utvecklingen av näringar med anknytning till skog, såsom ökningen av antalet arbetstillfällen i skogsbranschen samt medborgarnas förmåga att anpassa sig till klimatförändringen. Skogarna har en viktig uppgift i att bekämpa klimatförändringen eftersom de fungerar som så kallade kolsänkor.

Fråga 11: Finland har stött byggandet av Lake Turkana, den största vindkraftsparken i Afrika. I vilket land ligger den? Kenya

 • Nära Turkanasjön i norra Kenya blåser det exceptionellt mycket. Den finska utvecklingsfinansiären Finnfund har varit delägare i vindkraftsparken Lake Turkana sedan 2013, dvs. ända sedan byggandet inleddes. Med parken täcks upp till 15 procent av de cirka 55 miljoner invånarnas nuvarande elbehov i Kenya.

Fråga 12: I det Palestinska området stöder Finland utrustandet av 500 skolor med _____ så att elavbrott inte ska störa undervisningen. Solpaneler

 • På Västbanken förses under 2020–2023 500 skolor med solpaneler så att elavbrott inte längre ska störa undervisningen. Solenergi hjälper också skolorna att spara pengar. Solpanelerna producerar mer el än vad skolorna behöver. Den överflödiga energin styrs till Västbankens allmänna eldistributionsnät. Finland är en finansiärerna av projektet som stöds av Internationella finansieringsbolaget IFC.

Fråga 14: Vad heter ett företag som redan har påverkat livet av miljontals etiopier? EthioChicken

 • Etiopien hör till världens fattigaste länder. Visionen för företaget EthioChicken, som också har fått internationell uppmärksamhet, är att varje etiopier ska få en ansvarsfullt uppfödd kyckling per år.

Fråga 15: Hur många jordklot skulle det behövas om alla människor i världen skulle konsumera lika mycket som finländarna? 3,5 

 • I Finland har den ekologiska skuldens dag under de senaste åren infallit vid månadsskiftet mars–april. I hela världen infaller den ekologiska skuldens dag varje år i juli–augusti.

Flickor och kvinnor (högstadieklasser och andra stadiet)

Fråga 3: Enligt FN:s uppskattning kan det med den nuvarande takten ta närmare _____ år innan jämställdhet uppnås. 300

 • Enligt målen för hållbar utveckling ska jämställdhet uppnås senast 2030, men enligt rapporten Gender Snapshot som gavs ut av UN Women och UN Desa (2022) ligger utvecklingen långt efter.

Fråga 4: I världen är i genomsnitt var fjärde riksdagsledamot kvinna, men i ett land utgör siffran upp till 61 procent. Var? Rwanda

 • Kvinnornas politiska deltagande har emellertid ökar betydligt under de senaste årtiondena: till exempel utgjorde antalet kvinnor av alla riksdagsledamöter i hela världen endast cirka 11 procent under 1995. Rwanda har behållit första platsen i fråga om antalet kvinnliga riksdagsledamöter i upp till tjugo år. Efter folkmordet 1994 ville man i Rwanda stifta en ny grundlag som skulle skapa stabilitet i landet. Samtidigt stärktes kvinnornas ställning i politiken. Numera är Rwanda i övrigt också en av världens mest jämställda länder.

Fråga 8: I världen finns det sammanlagt cirka _____ miljoner flickor och kvinnor som har blivit könsstympade på olika sätt. 200

 • Världshälsoorganisationen (WHO) delar upp könsstympning av flickor och kvinnor i fyra olika typer av ingrepp, och i de mest extrema fallen skärs alla yttre könsorgan bort. Vanligen utsätts flickor för könsstympning när de är 4–10 år eller senast före de fyller 15 år.

Fråga 11: Finland är en av de största finansiärerna av FN:s jämställdhetsorganisation. Vad heter organisationen i fråga? UN Women

 • Under 2019–2021 har UN Women bland annat stött nästan 24 500 kvinnliga ledares och kandidats deltagande i det politiska livet.

Fråga 12: I Somalia har FN:s befolkningsfond UNFPA utbildat över 1 500 _____ med Finlands stöd. Barnmorskor

 • I och med program som har stötts av Finland sker födslar i Somalia i tryggare förhållanden än tidigare. Finland stöder i övrigt också Somalia i att genomföra kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Det är fortfarande vanligt att kvinnor blir utsatta för våld i landet. Till exempel har den största delen av kvinnorna blivit utsatta för könsstympning.

Fråga 13: I Nepal har man med Finlands stöd brutit tabun som gäller ______, till exempel isolering av flickor och kvinnor under ______. Menstruation; menstruation

 • I Nepal har flickor och kvinnor traditionellt ansetts orena när de menstruerar, och man har emellanåt stängt in dem i separata hyddor eller djurstall. Traditionen är förbjuden sedan 2005 och kriminaliserad sedan 2017. I alla byar följdes emellertid inte förbudet ännu för några år sedan. Med stöd av finskt utvecklingssamarbete har man i Nepal ökat kunskaperna om menstruation och byggt menstruationsvänliga toaletter i skolorna.

Fråga 14: Vilket land har kommit allra närmast jämställdhet?  Island

 • Inget land har uppnått fullständig jämställdhet, men Island, Finland, Nicaragua och Namibia hör till de tio mest jämställda länderna i världen.