Världen förändras till det bättre

Många tänker att tillståndet i världen är sämre än det i verkligheten är. Nyhetsflödet domineras av människor som är i nöd på grund av coronaviruset och klimatförändringen samt i konflikter och katastrofer.

Världen har i själva verket under en längre tid i många avseenden förändrats och förändras till det bättre. Mänskligheten är nu friskare och har större välstånd än någonsin tidigare. Här följer några exempel på utvecklingen:

 • Andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom har halverats under de senaste 25 åren. Trots det beräknas över 700 miljoner människor fortfarande leva i extrem fattigdom, det vill säga på mindre än två euro om dagen.
 • Över 90 procent av barnen börjar i grundskolan. Även jämställdheten har ökat: på hundra pojkar som börjar i första klass går det 95 flickor.
 • Över fyra femtedelar av världens invånare har tillgång till rent vatten.
 • Nyfödda barns chans att överleva är högre än någonsin tidigare oberoende av var de föds.

Förändras världen alltså så att det hela tiden blir en bättre plats? Det är möjligt att vi lever i en ännu bättre värld år 2030. Förändringen sker dock inte av sig själv utan kräver många målmedvetna åtgärder och stora politiska beslut.

Coronapandemin utgör ett hot mot de goda utvecklingsresultat som uppnåtts tidigare. Fattigdomen och hungern ökar, eftersom arbetsplatser försvinner. Då har de allra fattigaste människorna inte längre råd att köpa mat. Barnens skolgång kan ha avbrutits på grund av begränsningsåtgärder.

Även om ojämlikheten mellan länderna har minskat under de senaste årtiondena har den ökat inom länderna. Det ligger på alla länders ansvar att nå målen, även Finlands.

Utvecklingen medför en hållbar och positiv förändring samt ökade valmöjligheter och möjligheter att påverka i människors liv. Det visar sig bland annat i läs- och skrivkunnighet, hälsa, utbildning, sysselsättning och en ökad trygghet.

En förutsättning för utvecklingen är att samhället agerar ansvarsfullt och rättvist.

Genom att stödja utvecklingen i de fattigaste länderna kan man förebygga konflikter och därmed främja fred och stabilitet i världen och därigenom även öka tryggheten i Finland. Under coronapandemin är detta särskilt viktigt. 

Vilka sorters nyheter tittar vi på år 2030?

2,3 miljarder människor har fått tillgång till rent dricksvatten efter 1990.

Sant eller falskt?

Frågan

Sant.
Medellivslängden har ökat med 20 år sedan 1960-talet, men det finns stora skillnader både inom och mellan länderna. I Finland lever vi i genomsnitt mer än 20 år längre än de som bor söder om Sahara.

Frågan

Sant.
Montrealprotokollet, som är ett avtal som ingicks år 1987, begränsade användningen av ämnen som förstör ozonskiktet så att uttunningen av ozonskiktet har kunnat stoppas. Det finns förhoppningar om att ozonskiktet, som skyddar mot ultraviolett strålning från solen, ska börja återhämta sig under 2020-talet. (Källa: Wikipedia)

Frågan

Falskt.
När det gäller flera millenniemål har utvecklingen varit snabbare än väntat, men i fråga om det mål som gäller miljömässig hållbarhet uppnåddes inget positivt resultat. Till exempel koldioxidutsläppen har ökat med 50 procent från 1990 års nivå. (Källa på finska»)


Visste du att i Moçambique…

Får även flickor gå i skolan

Goda nyheter: I Moçambique börjar 90 procent av barnen i grundskolan, och i synnerhet andelen flickor som går i skolan har ökat. Kvaliteten på undervisningen är fortfarande en utmaning och studieresultaten är inte tillräckligt bra: klasserna är stora och lärarna ofta inkompetenta eller frånvarande. Avbruten skolgång och avbrutna studier är vanligt särskilt bland flickor. Endast var tionde flicka går i gymnasiet och var hundrade fortsätter till högskola.

Hälften av flickorna gifter sig när de är under 18 år

Flickorna i Moçambique gifter sig och får barn som unga. De traditionella könsrollerna är fortfarande starka i landet. Barnäktenskap är förbjudet enligt lag, men i undantagsfall kan flickor gifta sig redan när de är 16 år med föräldrarnas medgivande. Lagbrott leder inte till straff, och närmare hälften av flickorna är gifta innan de fyller 18 år. (Källa: Girls Not Brides)

Marrabenta rap får ungdomar att dansa

Marrabenta är en dansmusikgenre som uppfunnits i Moçambiques huvudstad Maputo. Det är en blandning av folkmusik och västerländsk populärmusik och marrabenta rap innehåller också inslag av rap-musik. Sök på marrabenta och marrabenta rap på YouTube och se vad ungdomarna lyssnar på andra sidan jordklotet!

Ung man med cykel presenterar en höna
Mocuba, Mosambik 2012. Kuva: Liisa Takala/UM

Resultat av Finlands utvecklingssamarbete

Skolor och undervisning för barn

Finlands utvecklingssamarbete inom undervisningssektorn fokuserar på grundläggande utbildning. Kvaliteten på utbildningen förbättras genom att man utbildar lärare och utvecklar läroplanerna. För Finland är det viktigt att även minoriteter och barn som behöver särskilt stöd, till exempel barn med funktionsnedsättning, får gå i skola. Med Finlands stöd:

 • har man utbildat över 7 000 nya lärare i Etiopien åren 2013–2017
 • har man främjat undervisning på modersmål i Moçambique, eftersom endast vart tionde barn kan portugisiska som används i skolorna
 • har man i Nepal skapat ett system för bedömning av inlärningen, som ger information om inlärningsresultaten. Undervisningen har utvecklats i en elevcentrerad riktning och läroplanerna omfattar numera arbetslivsfärdigheter.

Vatten och toaletter

Finland har gjort utvecklingssamarbete kring vattenförsörjning och sanitet sedan 1980-talet. Nu har världen:

 • 2,5 miljoner människor som fått tillgång till bättre vatten tack vare Finlands satsningar under åren 2014–2017.
 • mindre barndödlighet tack vare bättre hygien. I Nepal är dödligheten bland barn under fem år en tredjedel av vad den var 1990.
 • flera människor som får vara med och bestämma om användningen av sitt lands och sin hemorts vattentillgångar.

Stöd för handel

Genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete stöder Finland bland annat utvecklingsländernas produktion, ekonomiska strukturer och möjligheter att delta i utrikeshandeln. Med Finlands stöd åren 2015–2018:

 • skapades i utvecklingsländer cirka 28 500 nya arbetsplatser, varav 48 procent för kvinnor
 • fick över 16 000 personer stöd och utbildning i att starta företagsverksamhet
 • fick tusentals personer med funktionsnedsättning arbete och utkomst bland annat som småföretagare
 • fick upp till 120 000 kvinnor rätt till sjukledighet, moderskapsledighet och pension i Moçambique.Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Paruppgift: Goda och dåliga nyheter

Leta efter goda och dåliga nyheter i tidningar och på webbplatser enligt lärarens anvisningar. Jämför med varandra vilka nyheter ni hittat och hur mycket det finns av dem? Diskutera tillsammans varför dåliga nyheter får mer uppmärksamhet än goda nyheter. Hurdana positiva händelser syns inte alls i nyheterna?

Uppgift för hela klassen: Vad säger bilderna?

Titta på bilder från olika delar av världen. Diskutera vilka av bilderna som kunde vara från någon annan del av världen än ett utvecklingsland. Varför? Diskutera vad som är lika och vad som är olika i skolbarnens liv i utvecklingsländer och i Finland.

Högstadiet / gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Hur ser Europa, Afrika och Asien ut 2030?

Diskutera i grupper hur till exempel högre utbildningsnivå, ny teknik som t.ex. robotar eller befolkningsutvecklingen påverkar utvecklingen i allmänhet eller i något särskilt land. Vem gynnas av utvecklingen och vem gör inte det? Diskutera sedan i klassen hur man kan trygga en positiv utveckling i hela världen.

Paruppgift: Rekordmånga flyktingläger

Ta reda på:

 • Vilka är orsakerna till att fler människor än någonsin är i behov av humanitärt bistånd?
 • Vad är skillnaden på utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd?
 • Vilka länder i världen tar emot flest flyktingar?

/ Grupp- eller paruppgift: Utvecklingen i ett partnerland

Välj ett av partnerländerna i Finlands utvecklingssamarbete från kartan. Ta reda på:

 • Hurdan utveckling har det skett i landet?
 • Hur har Finland understött utvecklingen i landet
 • Hurdant stöd behöver landet ännu?

Close Bitnami banner
Bitnami