Tasa-arvoa kaikille: Tehtävien lisätiedot opettajalle

Alakoulu 

/
Ryhmä- tai paritehtävä: Voinko minä tehdä jotain? 

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat esimerkiksi eriarvoisuuden poistamista ja sukupuolten tasa-arvoa. Pohtikaa yhdessä, millaisilla teoilla voisitte edistää tasa-arvon toteutumista Suomessa ja maailmalla. Esitelkää lopuksi ajatuksenne muille ryhmille. 

Ei vastausmallia.

Yksilötehtävä: Kirjoitustehtävä: Kirje Afganistanista tai jostain muusta kehittyvästä maasta  

Keskustelkaa opettajan kanssa, millaista koulunkäynti on Afganistanissa verrattuna omaan koulunkäyntiinne. Eläydy afganistanilaisen koululaisen arkeen vuonna 2030 ja kirjoita kirje Suomeen. Millaista toivoisit hänen elämänsä ja koulunkäyntinsä olevan silloin? 

Taustaksi:

Ennen kirjoitustehtävää oppilaille voi kertoa Afganistanin nykytilanteesta:

 • Afganistan on turvaton maa, jossa on paljon köyhyyttä ja työttömyyttä. Lähes puolet noin 39 milj. ihmisestä elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella; heillä on käytössään vähemmän kuin euron verran päivää kohden.
 • Maailmanpankin mukaan Afganistanissa yli 15-vuotiaista lukutaitoisia on koko maassa 43 prosenttia. Naisten lukutaitoprosentti on vielä heikompi, vajaa 30 prosenttia. Maaseudulla lukutaidottomuus on yleisempää kuin kaupungeissa.
 • Talebanien ollessa vallassa 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2001 tytöt eivät päässeet kouluun lainkaan. Vuonna 2018 yläkoululaisista noin 40 prosenttia oli tyttöjä, mutta talebanien noustua uudelleen valtaan vuonna 2021 tyttöjen koulunkäyntiä on rajoitettu jälleen. 
 • Vuonna 2023 tyttöjen koulunkäynti on sallittu vain alakouluissa. Sitä vanhemmat tytöt tarvitsevat luvan talebaneilta koulunkäyntiin.
 • Koulujen toimintaa vaikeuttaa se, että talebanhallinto ei pysty maksamaan palkkaa opettajille.
 • Suomi keskeytti kehitysyhteistyön Afganistanissa elokuussa 2021 talebanliikkeen noustua taas valtaan. Suomi jatkaa afganistanilaisten tukemista humanitaarisen avun keinoin. Tilanne maassa on erittäin vakava: YK:n mukaan yli puolet maan väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa. 
 • Myös köyhyys voi estää opiskelun niin tytöillä kuin pojilla. Vaihtoehtona on työnteko tai erityisesti tyttöjen kohdalla varhainen avioliitto.

Yläkoulu /lukio

/
Ryhmä/paritehtävä: Kenelle varallisuus kuuluu? 

Keskustelkaa, miten ja kenelle varallisuus on kasautunut maiden välillä ja maiden sisällä. Millaisia eroja kehittyvien maiden ja muun maailman välillä on? Entä miten varallisuus on jakautunut maiden sisällä, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Suomessa? Esitelkää lopuksi ajatuksenne muille ryhmille.

Taustaksi:

 • Maailman vauraus on jakautunut hyvin epätasaisesti. Eriarvoisuus maiden välillä on kaventunut, mutta maiden sisällä kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on vain kasvanut.
 • Maailman rikkaimpia ihmisiä on prosentti väestöstä, ja heillä omaisuutta on yli miljoona Yhdysvaltain dollarin edestä. He kuitenkin omistavat 43 prosenttia maailman varoista. Yli puolella maailman väestöstä (varallisuus alle 10 000 USD) on hallussaan vain 1,4 prosenttia maailman varoista. (inequality.org)
 • Kehittyvissä maissa on usein absoluuttista köyhyyttä, eli ihminen ei pysty täyttämään ruoan, vaatteiden ja asumisen kaltaisia perustarpeita. Teollisuusmaissa köyhyys on lähinnä suhteellista, eli huono-osaisuutta yleiseen elintasoon verrattuna. Esimerkiksi suomalaisittain suhteellisen köyhän ihmisen elintaso voi kehittyvän maan mittapuulla ollakin hyvä.
 • Noin kymmenen prosenttia maailman väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä, alle 1,7 eurolla päivässä (Maailmanpankki). Yli 40 prosenttia heistä asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja valtaosa maaseudulla.
 • Suomessa varakkain kymmenesosa ihmisistä omistaa lähes puolet (v. 2019 49,5 %) kaikesta varallisuudesta (Tilastokeskus). Varallisuuserot ovat kasvaneet 1990- ja 2000-luvuilla. Yhdysvalloissa taas rikkain viisi prosenttia omistaa jopa kaksi kolmannesta varallisuudesta (Inequality.org).

Koko luokan tehtävä: Toteutuuko tasa-arvo Suomessa? 

Keskustelkaa koko luokan kanssa, missä asioissa tasa-arvo ja ihmisoikeudet mielestänne toteutuvat Suomessa ja missä eivät. Mitä pitäisi tehdä, että kaikki kokisivat olevansa tasa-arvoisia? 

Ei vastausmallia.

/
Ryhmä/paritehtävä: Miten yhdenvertaisuus saavutetaan?

Suomen kehitysyhteistyössä tasa-arvo ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttaminen on tärkeää. Pohtikaa:

 • Miten kehitysyhteistyössä voi konkreettisesti edistää tasa-arvon toteutumista? 
 • Etsikää esimerkkejä kehitysyhteistyöhankkeista, joissa on onnistuttu parantamaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oloja ja vaikutusmahdollisuuksia.

Taustaksi:

Kehitysyhteistyöhankkeet voivat esimerkiksi tukea tyttöjen pääsyä kouluun ja naisten työllistymistä, parantaa tyttöjen ja naisten terveyspalveluja, tehdä valistustyötä syrjintää vastaan ja parantaa esimerkiksi vammaisten ihmisten tai alkuperäiskansojen asemaa. Esimerkkejä hankkeista:

 • Jordaniassa Suomen tuki osaltaan mahdollisti 2 347 pakolaisnaisen palkkatyön UN Womenin Oasis-keskuksissa, jotka tarjoavat palveluja syyrialaispakolaisille ja haavoittuvassa asemassa oleville jordanialaisnaisille.
 • Somaliassa Suomen rahoittaman ohjelman kautta on koulutettu noin 4 000 paikallista terveydenhuollon työntekijää ja perustettu äitiys- ja synnytysosastoja, jotka pelastavat sekä äitejä että vastasyntyneitä.
 • Nepalissa Suomen tuki vesihuollon ja sanitaation parantamiseksi edistää samalla erityisesti tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia käyttää aikaa opiskeluun tai työntekoon vedenkeruun sijaan.
 • Plan-järjestön tasa-arvo-ohjelma edisti tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja –oikeuksia Suomessa sekä viidessä ohjelmamaassa. Hankkeissa mukana olleet nuoret uskaltavat puhua ja toimia oikeuksiensa puolesta.
 • Suomi tukee myös YK:n väestörahasto UNFPAa, jonka työn keskiössä ovat seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet.
 • Afganistanissa Suomen tuella kymmenien tuhansien naisten lukutaito on parantunut. Vaikka kehitysyhteistyö Afganistanissa keskeytettiin vuonna 2021, aiemmin saavutetut taidot, kasvanut valveutuneisuus ja muuttuneet asenteet eivät katoa.