Tasa-arvoa kaikille

Tasa-arvo tarkoittaa samanarvoisuutta riippumatta ihmisen rodusta, väristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä tai varallisuudesta. Miten tasa-arvo toteutuu meillä ja muualla?

Suomessa lapset pääsevät kouluun, saavat laadukasta opetusta ja myös käyvät peruskoulun loppuun. Monissa maissa erityisesti tytöt jättävät koulun usein kesken, kun joutuvat alaikäisinä naimisiin ja saavat lapsia. Kehittyvissä maissa sukupuolten välinen epätasa-arvo pahimmillaan estää koko yhteiskuntaa kehittymästä.

Suomi puolustaa naisten oikeuksia esimerkiksi parantamalla lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalveluja. Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan sitä, että naiset pääsevät mukaan päätöksentekoon yhteisöissään ja kansallisissa parlamenteissa.

Viime vuosina maailma on vaurastunut ja eriarvoisuus vähentynyt maiden välillä. Sen sijaan eriarvoisuus maiden sisällä on kasvanut: saman maan rikkaimpien ja köyhimpien välillä on valtava kuilu.

Varallisuus on edelleen kasaantunut Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan, mutta esimerkiksi Kiinan varallisuus nousee huimaa vauhtia. Varallisuuden kasaantumisesta kertoo se, että rikkain prosentti omistaa puolet koko maailman varallisuudesta. Samaan aikaan yli 700 miljoonaa ihmistä elää edelleen alle kahdella eurolla päivässä eli äärimmäisessä köyhyydessä. Köyhyys rajoittaa yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä.

Tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin kuuluu sukupuolten välisen tasa-arvon ja varallisuuden lisäksi muun muassa se, että ihminen saa elää vapaana syrjinnästä riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. Tasa-arvo toteutuu, kun kaikilla ihmisillä on samat oikeudet: naisilla, homoilla, vammaisilla, köyhillä, lapsilla ja niin edelleen. Näin ei vielä ole, sillä esimerkiksi homoseksuaalisuus on edelleen rikos kymmenissä maissa.

Alle 2 euroa päivässä
on Maailmanpankin määrittelemä äärimmäisen köyhyyden raja.

Totta vai tarua?

Kysymys

Totta.
Vammaisille henkilöille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin muillekin ihmisille. Silti vammaisiin kohdistuu paljon syrjintää, ennakkoluuloja ja jopa väkivaltaa.
(Lähde).

Kysymys

Totta.
Äitiyskuolleisuus on puolittunut vuodesta 2000, mutta silti suuri määrä naisia synnyttää ilman terveydenhuollon työntekijää. Kehittyneen terveydenhuollon maissa äitiyskuolleisuus on harvinaista. (Lähde)

Kysymys

Tarua.
Mikään maa ei ole vielä saavuttanut sukupuolten välistä tasa-arvoa taloudessa, politiikassa tai yhteiskunnassa. Naiset ansaitsevat kaikissa maissa miehiä vähemmän, vain joka viides maailman parlamenttien jäsenistä on nainen ja köyhissä maissa vain joka kolmas tyttö käy yläkoulun loppuun. (Lähde).


Tiesitkö, että Afganistanissa…

Tyttöjen opiskelu vaikeutui taas

Tyttöjen koulunkäynti lisääntyi Afganistanissa koko 2000-luvun: suurin osa aloitti koulun ja yläkoululaisista noin 40 prosenttia oli tyttöjä. Kun talebanliike palasi valtaan elokuussa 2021, loppui tyttöjen opiskelu yläkouluissa. Talebanien ollessa edellisen kerran vallassa vuosina 1996-2001 tytöiltä oli opiskelu kielletty kokonaan.

Koulunkäynnille olisi tarvetta: Afganistanissa yli 15-vuotiaista keskimäärin vain 43 prosenttia osaa lukea.  Naisten lukutaitoprosentti on vain vajaa 30 prosenttia. Maaseudulla lukutaidottomuus on yleisempää kuin kaupungeissa. Köyhyys estää monen lapsen opiskelun; lapset joutuvat töihin.

Naisten asema on heikko

Afganistan on yksi maailman turvattomimmista maista. Erityisen vaarallinen se on tytöille ja naisille: heihin kohdistuu väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, eivätkä ihmisoikeudet toteudu. Sama koskee myös muita heikossa asemassa olevia ryhmiä, kuten etnisten vähemmistöjen edustajia, lapsia ja vammaisia.

Ennen talebanien nousua uudelleen valtaan naisille tarjottiin Suomen tuella ehkäisyneuvontaa ja neuvolapalveluita kyliä kiertävistä mobiiliklinikoista. Puhelinpalvelu, jossa voi kysyä nimettömästi esimerkiksi ehkäisyvälineistä, oli erityisesti nuorten suosiossa. Idea puhelinpalveluun tuli Suomesta!

Toimittajan ammatti on hengenvaarallinen

Medialla on tärkeä tehtävä nostaa esiin yhteiskunnan epäkohtia ja siten edistää demokratiaa. Toimittajat, jotka raportoivat terroritekojen seurauksista siviiliväestölle, voivat joutua uhkailun, pahoinpitelyn tai jopa murhan kohteeksi.

Talebanien noustua Afganistanissa uudelleen valtaan erityisesti naistoimittajat ovat olleet hengenvaarassa. Suomi tuki aiemmin naistoimittajien työtä kouluttamalla heitä.

Kasvot peittävään burkhaan pukeutunut Afganistanilainen nainen.

Mazar-i-Sharif, Afganistan 2011. Kuva: AFP / Lehtikuva


Tehtäviä oppitunneille:

Alakoulu

/ Ryhmä- tai paritehtävä: Voinko minä tehdä jotain?

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat esimerkiksi eriarvoisuuden poistamista ja sukupuolten tasa-arvoa. Pohtikaa yhdessä, millaisilla teoilla voisitte edistää tasa-arvon toteutumista Suomessa ja maailmalla. Esitelkää lopuksi ajatuksenne muille ryhmille.

Yksilötehtävä: Kirje Afganistanista – tai jostain muusta kehittyvästä maasta

Keskustelkaa opettajan kanssa, millaista koulunkäynti on Afganistanissa verrattuna omaan koulunkäyntiinne. Eläydy afganistanilaisen koululaisen arkeen vuonna 2030 ja kirjoita kirje Suomeen. Millaista toivoisit hänen elämänsä ja koulunkäyntinsä olevan silloin?

Yläkoulu /lukio

/ Ryhmä- tai paritehtävä: Kenelle varallisuus kuuluu?

Keskustelkaa, miten varallisuus on kasautunut eri maille ja kenelle maiden sisällä. Millaisia eroja kehittyvien maiden ja muun maailman välillä on? Entä miten varallisuus on jakautunut maiden sisällä, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Suomessa? Esitelkää lopuksi ajatuksenne muille ryhmille.

Koko luokan tehtävä: Toteutuuko tasa-arvo Suomessa?

Keskustelkaa koko luokan kanssa, missä asioissa tasa-arvo ja ihmisoikeudet mielestänne toteutuvat Suomessa ja missä eivät. Mitä pitäisi tehdä, että kaikki kokisivat olevansa tasa-arvoisia?

/ Ryhmä- tai paritehtävä: Miten yhdenvertaisuus saavutetaan?

Suomen kehitysyhteistyössä tasa-arvo ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttaminen on tärkeää. Pohtikaa:

  • Miten kehitysyhteistyössä voi konkreettisesti edistää tasa-arvon toteutumista?
  • Etsikää esimerkkejä kehitysyhteistyöhankkeista, joissa on onnistuttu parantamaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oloja ja vaikutusmahdollisuuksia

Close Bitnami banner
Bitnami