Jämlikhet för alla: Mer information om uppgifterna för lärare

Lågstadiet

/
Grupp- eller paruppgift: Kan jag göra något? 

I de globala målen för hållbar utveckling ingår att vi ska avskaffa ojämlikhet och skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Diskutera på vilka sätt vi kan förbättra jämställdheten i Finland och i världen. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna. 

Inget modellsvar.

Skrivuppgift: Brev från Afghanistan – eller från något annat utvecklingsland  

Diskutera med läraren hur det är att gå i skola i Afghanistan jämfört med hur det är i Finland. Försök leva dig in i en afghansk ungdoms vardag år 2030 och skriv ett brev till Finland. Hur skulle du önska att livet och skolgången skulle vara? 

Bakgrundsinformation:

Före skrivuppgiften kan du berätta för eleverna om den nuvarande situationen i Afghanistan:

 • Afghanistan är ett otryggt land med stor fattigdom och hög arbetslöshet. Nästan hälften av de 39 miljoner invånarna lever under den nationella fattigdomsgränsen: de har mindre än en euro att leva på om dagen.
 • Enligt Världsbanken uppgår andelen läskunniga personer över 15 år till 43 procent i hela Afghanistan. Bland kvinnor är andelen läskunniga ännu lägre, knappt 30 procent. Analfabetismen är mer utbredd på landsbygden än i städerna.
 • Medan talibanerna hade makten från mitten av 1990-talet till 2001 fick flickor inte alls gå i skola. År 2018 var omkring 40 procent av högstadieeleverna flickor, men sedan talibanerna åter tog makten 2021 har flickors skolgång återigen begränsats. 
 • I slutet av 2023 är skolgång tillåten för flickor endast i lågstadieskolor. Flickor som är äldre än så behöver tillstånd att studera från talibanerna. 
 • Skolornas verksamhet försvåras av att den talibanska regimen inte kan betala ut lön till lärarna.
 • Finland avbröt utvecklingssamarbetet i Afghanistan i augusti 2021 efter att talibanerna återtog makten. Finland fortsätter att stödja de afghanska medborgarna genom humanitärt bistånd. Situationen i landet är mycket allvarlig: Enligt FN är mer än hälften av landets befolkning i behov av humanitärt bistånd. 
 • Fattigdomen kan hindra både flickor och pojkar från att studera. Alternativet är att arbeta eller särskilt för flickor att gifta sig unga.

Högstadiet /gymnasiet

/
Grupp- eller paruppgift: Vem har pengar? 

Diskutera vem som är rik och varför, både inom ett land och om man jämför olika länder. Hur fördelas rikedomar och tillgångar i utvecklingsländer? Och hur fördelas rikedom i Finland eller i USA? Extra uppgift: Fundera på orsakerna till skillnaderna i rikedom mellan länder. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Bakgrundsinformation: 

 • Rikedomen i världen fördelas mycket ojämnt. Klyftan mellan fattiga och rika länder har minskat, men klyftorna inom länder, mellan fattiga och rika människor, har bara vuxit. 
 • Den rikaste procenten av världens befolkning, dvs. de vars förmögenhet uppgår till mer än 1 miljon US-dollar, äger 43 procent av tillgångarna i världen. Vuxna med mindre förmögenhet än 10 000 US-dollar utgör över hälften av världens befolkning men de äger endast 1,4 procent av tillgångarna i världen. (källa: inequality.org)
 • I utvecklingsländer finns det absolut fattigdom, vilket betyder att människor inte har råd att fylla sina basbehov, som mat, kläder och boende. I industriländer är fattigdomen oftast relativ, det vill säga att man har det illa ställt jämfört med den allmänna levnadsstandarden. Till exempel kan en person som är relativt sett fattig i Finland ha en hög levnadsstandard jämfört med ett utvecklingsland.
 • Omkring tio procent av världens befolkning lever i extrem fattigdom, det vill säga på under 1,7 euro per dag (källa: Världsbanken). Över 40 procent av dem lever i Afrika söder om Sahara och majoriteten bor på landsbygden.
 • I Finland äger den rikaste tio procenten av befolkningen nästan hälften (år 2019: 49,5 %)  av alla tillgångar (källa: Statistikcentralen). Klyftorna, det vill säga skillnaden mellan rika och fattiga, har vuxit under 1990- och 2000-talen. I USA äger den rikaste fem procenten rentav två tredjedelar av alla tillgångar (källa: Inequality.org).

Uppgift för hela klassen: Har vi jämlikhet i Finland? 

Diskutera om det finns situationer där jämlikhet och mänskliga rättigheter inte tillgodoses i Finland. Vad borde göras för att alla verkligen skulle vara jämlika? 

Inget modellsvar.

/
Grupp- eller paruppgift: Hur blir det jämlikt?

Jämlikhet och att hjälpa dem som har det särskilt svårt är mycket viktigt i Finlands utvecklingssamarbete.

 • Hur kan man på ett konkret sätt skapa jämlikhet och rättvisa genom utvecklingssamarbete? 
 • Sök exempel på finländska utvecklingssamarbetsprojekt som har lyckats förbättra livet och möjligheterna att påverka för särskilt utsatta grupper i något land.

Bakgrundsinformation: 

Projekt inom utvecklingssamarbetet kan till exempel stödja flickors skolgång eller kvinnors arbete. Projekt kan handla om att förbättra hälsovården för kvinnor och flickor, sprida kunskap om diskriminering eller förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning eller ursprungsfolk. 

Exempel på projekt som får stöd av Finland:

 • I Jordanien har Finlands stöd möjliggjort avlönat arbete för 2 347 kvinnliga flyktingar vid UN Women Oasis Centres, som erbjuder tjänster för syriska flyktingar och utsatta jordanska kvinnor.
 • I Somalia har man genom ett program som finansieras av Finland utbildat omkring 4 000 lokala anställda inom hälso- och sjukvården och inrättat mödra- och förlossningsavdelningar som räddar både mödrar och nyfödda.
 • I Nepal främjar Finlands stöd för att förbättra vattenförsörjningen och saniteten samtidigt i synnerhet flickors och kvinnors möjligheter att använda tid till studier eller arbete i stället för till att hämta vatten.
 • Organisationen Plans jämställdhetsprogram har främjat flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Finland samt i fem programländer. De ungdomar som medverkade vågar tala och agera för sina rättigheter.
 • Finland stöder också FN:s befolkningsfond UNFPA, vars arbete fokuserar på sexuella och reproduktiva rättigheter.
 • Med stöd från Finland har läskunnigheten hos tiotusentals kvinnor i Afghanistan förbättrats. Trots att utvecklingssamarbetet i Afghanistan avbröts 2021 försvinner inte de tidigare uppnådda färdigheterna, den ökade medvetenheten och de förändrade attityderna.