Välfungerande samhällen: Mer information om uppgifterna för lärare

Lågstadiet

Uppgift för hela klassen: Vad behövs vatten till?

Vad behöver ni vatten till i vardagen? Följ och skriv upp vad ni använder vatten till under en hel vardag. Gå tillsammans igenom vattendagböckerna i skolan: Vad gick det åt vatten till? Om du var tvungen att bära hem ditt vatten från en brunn, hur många ämbar (10 liter) beräknar du att din familj skulle behöva per dag?

Tips!
Bedömningarna kan ni till sist jämföra med finländarnas genomsnittliga vattenförbrukning,
ca 120 liter per dygn, dvs. 12 ämbar (källa: Motiva).

Paruppgift: Fri information

Gör tillsammans en lista över alla ställen ni kan söka information när ni behöver veta mer om något ämne. Diskutera sedan vad som skulle hända, vad som skulle bli svårt om ni inte fick använda de här informationskällorna eller bara använda dem delvis.

Inget modellsvar.


Högstadiet /gymnasiet

Uppgift för hela klassen: Rollspel om utvecklingen i en by

Dela in er i tre grupper: elektricitets-, vatten- och brogruppen. Föreställ er en liten by i ett utvecklingsland som bara kan välja en av de tre resurserna, eftersom det inte finns pengar för alla. Vad har byn för nytta av elektricitet, av rent vatten eller av en ny bro? Gör en lista över allt som talar för den resurs som er grupp representerar. Presentera era synpunkter för de andra grupperna och förhandla om vad som är det bästa alternativet för byn. Vilken grupp kan övertyga de andra?

Inget modellsvar.

/
Grupp- eller paruppgift: Varför är fred en förutsättning för hållbar utveckling?

Ta reda på i vilka av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbetet det pågår någon form av väpnad konflikt. Diskutera hur avsaknaden av fred påverkar den enskilda individens liv och samhällets utveckling.

Bakgrundsinformation:

 • Det pågår väpnade konflikter i Finlands partnerländer Afghanistan, Etiopien, Myanmar, det ockuperade palestinska området, Somalia och Ukraina.
  • Utvecklingssamarbetet avbröts i Afghanistan augusti 2021 till följd av talibanernas recession. Nu stöder Finland afghaner genom humanitärt bistånd.
  • Armén kapade makten i Myanmar i februari 2021. Det har blivit svårare att genomföra utvecklingssamarbete och behovet av humanitärt bistånd har ökat.
  • Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Före det ockuperade Ryssland Krimhalvön och delar av östra Ukraina sedan 2014.
 • Risken för väpnade sammandrabbningar och strider gör det dagliga livet otryggt. Kvinnors och barns säkerhet kan inte tryggas och deras levnadsutrymme krymper. 
 • Krig och konflikter hindrar skolgång och arbete och driver bort människor från deras hem. Det gör människor till flyktingar. 
 • Utan stabilitet och säkerhet är det svårt att bygga upp och utveckla ett fungerande samhälle.

Gruppuppgift: Vad är korruption?

I ett samhälle som är dåligt styrt är det vanligt med korruption. Det innebär att någon missbrukar sin maktposition för att själv dra personlig nytta. Diskutera i små grupper var det betyder om polisen eller en politiker är korrumperad. På vilket sätt kan det skada utvecklingen och invånarna i ett utvecklingsland? Ni kan söka information på webben. Presentera till slut era tankar för de andra grupperna.

Bakgrundsinformation: 

 • Korruption hindrar ekonomisk tillväxt och samhällets utveckling. De pengar som går till korruption tas från landets invånare och från de tjänster de behöver.
 • Korruption ökar osäkerheten: medborgare, företag och andra har svårt att planera sin verksamhet om den är beroende av mutor.
 • Korruption föder ojämlikhet: om det går att få bättre tjänster eller skydd med hjälp av mutor behandlas inte alla lika av landets myndigheter. Alla får kanske inte den hälsovård de behöver och på så vis hotar korruption människoliv.
 • Korruption försvagar medborgarnas förtroende för sitt egen statsförvaltning, för polisen och rättsväsendet.