Mer flyktingar än någonsin: Mer information om uppgifterna för lärare

Lågstadiet

/
Gruppuppgift / hela klassen: Rita en karta 

Se på 360°-videon om Bishara och Fatoumas liv i flyktinglägret (på finska) och bekanta er med materialet om Dadaab på webbplatsen. Hur ser det ut på flyktinglägret? Rita en karta över familjens hem och levnadsmiljö. Var får de vatten och mat? Var finns latrin och tvättrum? Var ligger skolan? Vad annat finns det i lägret? 

Visa era kartor för varandra och diskutera hur barnens liv i lägret ser ut. 

Inget modellsvar.

Paruppgift: Vardag i flyktinglägret

Diskutera 360°-videon med ditt par. Hurudant är Fatoumas och Bisharas hem? Hur skiljer sig deras vardag från din vardag? Vad visste du om flyktingläger innan denna lektion? Var det något på videon som överraskade dig?

Inget modellsvar.

Individuell uppgift: Flyktingar där du bor

Vad vet du om flyktingarna i den kommun där du bor? Från vilka länder kommer de och hur många är de? Ta reda på fakta och kolla på en karta var deras hemländer ligger. Sök nyheter på webben, vad har det skrivits om de här länderna i Finland på sista tiden?

Inget modellsvar.


Högstadiet /gymnasiet

Paruppgift: Världens flyktingar

Ta reda på:

 • Vad betyder begreppen flykting och asylsökande?
 • Vilka är kvotflyktingar? Hur många kvotflyktingar tar Finland emot per år?
 • Hur många flyktingar finns det i världen just nu? Var finns flyktingarna? 
 • Hur har antalet flyktingar utvecklats under de senaste fem åren?

Bakgrundsinformation: 

 • En flykting är en person som beviljats internationellt skydd utanför sitt hemland. Hen har flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention. 
 • En asylsökande är en person som söker trygghet, asyl, i ett främmande land, men som inte fått status som kvotflykting. När någon söker om asyl i Finland är det Migrationsverket som avgör om personen har rätt till flyktingstatus och skydd. 
 • FN:s flyktingorgan (UNHCR) fastställer vilka flyktingar som är i allra störst behov av hjälp och föreslår att de tas emot som kvotflyktingar i olika mottagande länder. I praktiken är det en mycket liten av alla flyktingar som får officiell flyktingstatus. 
 • Riksdagen beslutar varje år hur många kvotflyktingar Finland ska ta emot. År 2023 togs emot 1 050 kvotflyktingar i Finland.
 • I slutet av 2022 fanns det 108 miljoner människor som hade tvingats att lämna sitt hem. En stor del av dem flyttar till ett annat område i sitt eget land, dvs. de blir internflyktingar.
 • I slutet av 2022 var antalet ukrainska flyktingar 5,7 miljoner (16 % av världens flyktingar). Av ukrainarna fanns 2,6 miljoner i grannländerna, tre miljoner längre bort.
 • Nästan var femte flykting i världen kommer från Syrien. De flesta av dem har flytt till grannländerna: 3,5 miljoner till Turkiet, 800 000 till Libanon och 660 000 till Jordanien. (UNHCR Global trends 2022)
 • Utöver Syrien och Ukraina var de flesta flyktingar i slutet av 2022 från Sydsudan, Venezuela och Eritrea.
 • Det största antalet flyktingar bor i Turkiet och Iran – över tre miljoner i båda. Även i Koumbia, Tyskland, Pakistan och Uganda bor ett stort antal flyktingar (2022).
 • Antalet flyktingar har ökat hela tiden. År 2015 uppgick antalet flyktingar och personer i behov av internationellt skydd till 21,3 miljoner och antalet internflyktingar till 40,5 miljoner. År 2022 hade motsvarande siffror stigit till 34,6 och 57 miljoner.

Paruppgift: Hemma på flyktinglägret

Läs de fördjupande texterna om flyktinglägret i Dadaab. Diskutera varför Fatouma och Bishara hamnat på flyktinglägret. Vad finns det som hotar familjens säkerhet och hälsa på flyktinglägret? Vad uppstår det för risker när stora mängder människor bor kvar i flyktingläger i åratal? 

Bakgrundsinformation: 

 • I flyktinglägret Dadaab bor människor som flytt undan inbördeskriget i Somalia. 
 • Det är stor brist på mångsidig föda och basförnödenheter, som mediciner och kläder. Det finns många hot mot människors hälsa, till exempel epidemier, våld, bristande hygien och sanitet, det vill säga toaletter och avlopp. Kenya vill stänga flyktinglägret i Dadaab eftersom det anses vara ett hot mot landets säkerhet. Enligt Kenya har den somaliska terrororganisationen al-Shabaab spritt sig till Dadaab. 
 • Fastän flyktingläger är avsedda att ge tillfälligt skydd finns det en risk att de blir permanenta, att människor aldrig flyttar därifrån. Samtidigt saknar lägren den infrastruktur (vägar, avlopp, mm.) och samhälleliga strukturer (t.ex. lagar) som behövs när så många människor lever på en plats. Dadaabs invånare har bott i tält i flera årtionden eftersom det är förbjudet att bygga riktiga hållbara hus där.

Grupparbete och diskussion i hela klassen: Flyktingar i världen

Dela in er i mindre grupper och ta reda på svar till frågorna nedan. Presentera sedan kort vad ni funnit och diskutera tillsammans i klassen om flyktingsituationen i världen och vad det finns för lösningar.

Grupp 1

 • Varför finns det så många flyktingar i världen just nu?
 • Var ligger världens största flyktingläger och varifrån kommer de som bor i lägren?

Bakgrund: 

 • Det finns mycket flyktingar i världen på grund av utdragna konflikter och förföljelse. Till exempel har miljontals människor flytt kriget i Syrien. Folkgruppen rohingya förföljs i Myanmar och nästan en miljon har flytt till grannlandet Bangladesh. Många människor lämnar också sina hem på grund av naturkatastrofer eller andra väderfenomen, till exempel torka.
 • Världens fem största flyktingläger ligger i Bangladesh, Kenya,Jordanien och Sudan. (Mer information t.ex. USA for UNHCR 1.4.2021: Inside the world’s five largest refugee camps)

Grupp 2

 • Hurudana beslut har EU fattat under de senaste åren för att hantera migrationen till Europa? 
 • Vad kan Finland göra för att människor inte ska behöva bli flyktingar?

Bakgrund: 

 • Under 2015 och 2016 kom det över en miljon flyktingar och utvandrade till EU, de flesta från Syrien, Afghanistan och Irak. Efter det har EU r skärpt kontrollen vid sin yttre gräns och försökt stoppa människosmuggling. 
 • EU försökte flytta asylsökande i Italien och Grekland vidare till andra EU-länder, men en del länder ville inte ta emot asylsökande. Finland tog emot 2 000 asylsökande från andra EU-länder år 2017. 
 • I mars 2016 ingick EU och Turkiet ett avtal som avsevärt minskade antalet irreguljära migranter till Europa. År 2023 ingick EU ett avtal med Tunisien som också syftar till att begränsa antalet personer som söker sig till Europa från Nordafrika med båtar.
 • I vissa EU-länder söks betydligt fler asyl än i andra. På grund av Dublinsystemet har dessa länder ett stort ansvar. Många asylansökningar lämnas in t.ex. i Tyskland, Frankrike, Italien, Grekland och Spanien. Dessutom varierar EU-ländernas sätt att behandla asylsökändes ansökningar eller bevilja skydd. EU har ännu inte lyckats komma överens om hur man ska förändra systemet för asylsökande. 
 • Genom sin utvecklingspolitik försöker Finland kämpa mot ojämlikhet och fattigdom och finna lösningar som bromsar klimatförändringen.
 • Finlands utvecklingssamarbete
  • hjälper samhällen att utvecklas demokratiskt och fredligt
  • uppmuntrar företagande och företagens villkor
  • förbättrar matsäkerheten, det vill säga att maten räcker åt alla. Till exempel har vi tillsammans med forskare tagit fram tåligare växtarter som bättre ska tåla olika problem som klimatförändringen medför.
  • stöder reproduktiv och sexuell hälsa bland annat genom information om preventivmedel och familjeplanering. En kraftig befolkningsökning riskerar andra utvecklingsresultat.

Grupp 3

 • Ta reda på hur begreppen flykting, migrant och asylsökande skiljer sig från varandra.
 • Hur många asylsökande eller flyktingar har det kommit till a) Sverige, b) Estland, c) Italien under de senaste åren?

Bakgrund:

 • En flykting är en person som beviljats internationellt skydd utanför sitt hemland. Hen har fått flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention.
 • En migrant är en person som flyttar och bosätter sig i ett annat land. I internationell statistik räknas en person som bor utomlands under minst ett år som migrant. 
 • En asylsökande är en person som söker trygghet, asyl, i ett främmande land, men som inte fått status som kvotflykting. När någon söker om asyl i Finland är det Migrationsverket som avgör om personen har rätt till flyktingstatus och skydd.
 • Europaparlamentet: Ett välkomnande Europa? Utvecklingen av antalet asylansökningar och flyktingar i EU
  • År 2022 fanns det 18 605 asylsökande i Sverige, 2 945 i Estland och 84 290 i Italien.
  • År 2020 fanns det 248 425 flyktingar i Sverige, 297 i Estland och 128 033 i Italien. 

Grupp 4

 • Hur har flyktingskap berört finländarna under historiens gång?
 • Från vilka länder och när har det kommit större grupper flyktingar till Finland?

Bakgrund: 

 • Finland tog emot sina första flyktingar från Chile och Vietnam på 1970-talet. Idag tar vi emot kvotflyktingar varje år.
 • Under vinterkriget och fortsättningskriget 1939–1944 skickades 80 000 finska barn till Sverige, Danmark och Norge, som så kallade krigsbarn. Det var ett sätt för länderna att hjälpa Finland som var i krig. Av barnen återvände ca 64 500 till Finland.
 • Personer som förflyttas eller flyttar inom ett land kallas ofta evakuerade. Under andra världskriget måste 11 procent (ca 420 000 människor) av Finlands befolkning flytta från områden som ockuperades av Sovjetunionen till andra delar av Finland.
 • Finland har tagit emot större grupper flyktingar från bl.a. Chile, Vietnam, Somalia och Syrien.