Vad är Agenda 2030?: Mer information om uppgifterna för lärare

Lågstadiet

Paruppgift: Hitta rätt symbol

Läraren väljer ut ett antal av de globala målen för hållbar utveckling och delar ut lappar med målens symboler till halva klassen. Andra halvan av klassen får lappar där målet står skrivet. Eleverna lyfter upp sin lapp och söker sitt par. Paren diskuterar vad målet på lappen kan betyda och kontrollerar sedan målets beskrivning på webbplatsen. Till sist presenterar paren målet för resten av klassen. Klassen kan diskutera tillsammans om målet redan uppnåtts i Finland.

Frågor till stöd för diskussionen:

 • Hur har Finland utvecklats?
  • Sedan era föräldrar var barn, sedan era far- och morföräldrar var barn eller på 100 år?
  • Vad är bättre och vad är sämre än förr?
  • Vad har förändrat livet i Finlands till det bättre, t.ex. uppfinningar, historiska händelser, idéer?

Individuell uppgift: Rita en serie

Titta tillsammans på videon Superhjältar. Välj ett av de globala målen för hållbar utveckling. Hitta på en kort berättelse om målet och rita en serie.

Inget modellsvar.


Högstadiet /gymnasiet

Gruppuppgift: Bekanta dig med de globala målen

Läraren väljer ut globala mål vars symboler fästs på stora papper som hängs upp på väggarna runt om i klassrummet. Varje grupp väljer en symbol vars mål den vill fördjupa sig i. Gruppen skriver upp på pappret vad det globala målet ska förbättra. Efter det stannar en i gruppen kvar och presenterar målet medan de övriga cirkulerar i rummet och bekantar sig med de andra gruppernas mål. De som går runt ska skriva upp olika sätt att uppnå målen. Till sist diskuterar hela klassen under lärarens ledning hur målen kan uppnås.

Inget modellsvar.

/
Grupp- eller paruppgift: Diskutera i grupp de globala målen för hållbar utveckling:

 • Hur påverkas till exempel en ung tanzanier av att målen uppnås?
 • Vad händer om målen inte uppnås?
 • Hur påverkar det era liv om målen uppfylls eller om de inte gör det?

Frågor och fakta till stöd för diskussionen:

 • Hur påverkar utbildning jämställdheten mellan flickor och pojkar? Eller deras möjligheter att arbeta?
  • I synnerhet om flickor får utbildning minskar det fattigdom och ökar jämställdheten. Utbildning gör så att flickor kan fatta beslut både om sitt eget liv och i samhället.
  • Unga tanzaniers möjligheter att skapa sig ett bättre liv förbättras inte om inte arbete och inkomster fördelas jämnare mellan alla tanzanier. Idag får inte alla tillräckligt med lön för att kunna försörja sig själv eller en familj.
 • Varför behövs sexualupplysning för ungdomar? Vad har det att göra med befolkningsökningen?
  • Sexualupplysning och bättre tillgång till preventivmedel stöder flickors rätt att bestämma över sin egen kropp. Det påverkar hur många barn som föds.
  • En kraftig befolkningsökning hotar flera av de globala målen för hållbar utveckling.
 • Hur påverkar tillgång till rent vatten och sanitet (toaletter) skolelevers liv?
  • Om det är långt till närmaste vattenkran eller pump går skolbarnens tid åt till att hämta vatten – och det är tid bort från lek och läxor.
  • Många flickor är borta från skolan när de har mens ifall det inte finns ordentliga toaletter vid skolan eller för att familjen inte har råd med mensskydd.
  • Rent vatten, toaletter och god hygien minskar förekomsten av sjukdomar som diarré och polio.
 • Vad kan ungdomar ha för glädje av ren energi, till exempel solenergi?
  • Solpaneler kan ge elektricitet till platser som inte omfattas av elnätet. Om det finns el kan ungdomar läsa läxor efter mörkrets inbrott. Förnybara energikällor är viktiga för att bekämpa klimatförändringen.
 • Vad kan det ha för följder om detta inte uppnås?

Individuell uppgift: Är utvecklingssamarbete nyttigt?

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Skriv en text där du funderar på dessa frågor:

 • Hurdan kritik har det riktats mot utvecklingssamarbetet och varför?
 • Är kritiken enligt dig befogad?
 • Vad skulle hända om allt utvecklingssamarbete upphörde?

Synvinklar:

 • Hurudan kritik har framförts?
  • Utvecklingsländerna blir beroende av utomstående hjälp och bär inte själva ansvaret för sina skyldigheter, till exempel för att ordna hälsovård.
  • Pengarna går till korruption och gynnar inte de fattiga människor som avsetts.
  • Fattigdom, kriser och klimatförändringar blir bara värre, utvecklingssamarbete har inte lyckats lösa problemen.
  • Resultaten är inte hållbara, allt fortsätter som vanligt när biståndsgivarna lämnar landet. Man lyssnar inte tillräckligt på den lokala befolkningen.
  • Givarna driver sina egna intressen och stöder t.ex. bara företag i det egna landet.
 • Hur har utvecklingssamarbetet reagerat på kritiken?
  • Ni kan använda exempel ur resultaten på https://kehityspolitiikka2018.um.fi/sv.
  • Det är partnerländerna själva som bär ansvaret för utvecklingen. Finland och internationella organisationer kan stödja dem i förändringen. När den lokala befolkningen själva ansvarar för projekten, ändå från planeringsskedet, blir resultaten mer hållbara.
  • Vi ingriper i korruption. Finland och t.ex. FN-organen övervakar noga användningen av understödet och om något missbruk av pengarna upptäcks, kräver vi att de betalas tillbaka.
  • Genom utvecklingssamarbete stöder vi bättre förvaltning, t.ex. genom att bekämpa korruption och förbättra beskattningen.
  • Det är inte meningen att utvecklingssamarbetet ensamt ska lösa världens problem. Det behövs också t.ex. företag. Utan företagande kan vi inte uppnå de globala målen.
 • Kan man lägga ner allt utvecklingssamarbete i världen?
  • Det skulle påverka miljontals fattiga människors liv. Genom utvecklingssamarbete görs mycket för att bromsa klimatförändringen och anpassa samhällen till den.
  • Utvecklingssamarbetets betydelse är störst i så kallade bräckliga stater. Klyftan mellan rika och fattiga skulle växa ännu mer. Konflikterna inom och mellan länder skulle bli fler. 
  • Genom utvecklingspolitiken försöker man öka stabiliteten och säkerheten i hela världen. 
  • Utvecklingssamarbete är ett sätt att skapa kontakter mellan stater, förtag, universitet och civilsamhällesorganisationer. Våra samarbetspartner kan inte utveckla sitt kunnande lika bra utan vårt partnerskap. 
  • De positiva utvecklingsresultaten riskeras om stödet tar slut för tidigt.