Nairobi. 360-Berlin/ DPA/ Lehtikuva

Hur ser världen ut år 2030?

Det är lättast att trygga jordens och människornas välbefinnande när man har tydliga mål. Därför har alla länder kommit överens i FN om mål för en hållbar utveckling, som har som syfte att göra världen till en bättre plats. Den handlingsplan som målen ingår i går under namnet Agenda 2030.

Målen gäller alla stater – fattiga och rika. Finland stödjer med hjälp av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet de fattigaste länderna i att nå målen.

FN har bedömt att det behövs 2 500 miljarder US-dollar årligen för att uppnå målen i Agenda 2030.Utvecklingsländernas egen finansiering och utvecklingsbiståndet räcker inte till, så utöver det krävs det exempelvis att företagen skapar arbetstillfällen, att utvecklingsländerna förbättrar sin skatteindrivning och en rättvis handelspolitik.

Finland måste bidra med sin del även på hemmaplan. Det som särskilt berör oss är att minska utsläppen som förstör klimatet, hållbara produktionssätt och hållbar konsumtion, naturskydd samt att minska inkomstklyftorna.

Målen är allas ansvar: staternas, kommunernas, företagens, skolornas – även ditt. Hela samhället kan bidra till att främja och finansiera en hållbar utveckling. Vi är en del av planeten och ansvariga för vilken värld vi alla lever i år 2030.

Vilken värld vill du leva i?

43 % av tanzanierna är under 15 år.

Källa: Human Rights Watch

Sant eller falskt?

Kolla svaret

Sant.
För att målen ska kunna uppnås måste dock även kommuner, företag, organisationer och medborgare delta i hög utsträckning. (Källa »).

Kolla svaret

Sant.
Liksom de övriga nordiska länderna klarar sig Finland utmärkt när det gäller målen för hållbar utveckling, men vi har ännu en hel del att göra när det gäller att minska utsläppen av koldioxid, t.ex. genom återvinning. (Källa »)

Kolla svaret

Sant.
Den ekologiska skuldens dag infaller varje år kring augusti, och i Finland redan i april. Det innebär att människornas ekologiska fotavtryck på årsnivå överskrider jordens förmåga att producera naturresurser och behandla de växthusgasutsläpp som användningen av fossila bränslen orsakar. (Källa: WWF)


Bekanta dig med de globala målen för hållbar utveckling


Visste du att i Tanzania…

Nachingwea, Tansania 2015. Kuva: Timo Villanen /Liike ry

Fotboll är den mest populära fritidsaktiviteten bland skolelever

I Tanzania spelas det mycket fotboll, även om det är svårt att få tillgång till idrottsredskap i de fattigaste områdena. Barnen gör fotbollar av exempelvis plastpåsar, tidningar, sockor och rep. Fotboll är främst pojkarnas gren, för flickor förväntas hjälpa till hemma efter skolan. Man har dock börjat uppmärksamma detta, och försöker även att anordna ledda fritidsaktiviteter för flickor. Den finländska föreningen Liike ry stöder tanzaniska flickors fotbollsverksamhet och livskompetens.

Få kvinnor har möjlighet att påverka

Tansaniassa naisten mahdollisuudet osallistua niin I Tanzania är kvinnors möjligheter att delta i beslutsfattandet både i familjen och i samhället fortfarande begränsade. Många kvinnor och flickor tror att det bara är män som kan bestämma och vara ledare. Kvinnornas andel i parlamentet och regeringen har emellertid vuxit med hjälp av könskvotering. Idag är 37 procent av parlamentsledamöterna kvinnor. Finland stärker kvinnors kompetens och delaktighet i beslutsfattandet genom stöd till FN:s jämställdhetsorganisation UN Women och till tanzaniska partner.

Flickor tvingas fly till skyddade boenden

Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt lag i Tanzania sedan 1998, men förekommer fortfarande. Dokumentet I din dotters namn som kom ut 2018 ger röst åt en modig 12-årig tanzanisk flicka, Rosie, som gör uppror och flyr från könsstympningen till ett skyddat boende. I Tanzania bedriver man ett allt mer intensivt arbete mot könsstympning, som Finland bidrar till via FN:s befolkningsfond.


Hur du kan påverka?

Testa dina kuskaper!
Agenda 2030 – Sant eller falskt?


Uppgifter för undervisningen:

Lågstadiet

Hitta rätt symbol

Läraren väljer ut ett antal av de globala målen för hållbar utveckling och delar ut lappar med målens symboler till halva klassen. Andra halvan av klassen får lappar där målet står skrivet. Eleverna lyfter upp sin lapp och söker sitt par. Paren diskuterar vad målet på lappen kan betyda och kontrollerar sedan målets beskrivning på webbplatsen. Till sist presenterar paren målet för resten av klassen. Klassen kan diskutera tillsammans om målet redan uppnåtts i Finland.

Rita en serie

Titta tillsammans på videon Superhjältar. Välj ett av de globala målen för hållbar utveckling. Hitta på en kort berättelse om målet och rita en serie.

Högstadiet / gymnasiet

Bekanta dig med de globala målen

Läraren väljer ut globala mål vars symboler fästs på stora papper som hängs upp på väggarna runt om i klassrummet. Varje grupp väljer en symbol vars mål den vill fördjupa sig i. Gruppen skriver upp på pappret vad det globala målet ska förbättra. Efter det stannar en i gruppen kvar och presenterar målet medan de övriga cirkulerar i rummet och bekantar sig med de andra gruppernas mål. De som går runt ska skriva upp olika sätt att uppnå målen. Till sist diskuterar hela klassen under lärarens ledning hur målen kan uppnås.

/ Diskutera i grupp de globala målen för hållbar utveckling:

  • Hur påverkas till exempel en ung tanzanier av att målen uppnås?
  • Vad händer om målen inte uppnås?
  • Hur påverkar det era liv om målen uppfylls eller om de inte gör det?

Är utvecklingssamarbete nyttigt?

Bekanta dig med webbplatsen Världen 2030 och annat fördjupat material enligt lärarens anvisningar. Skriv en text där du funderar på dessa frågor:

  • Hurdan kritik har det riktats mot utvecklingssamarbetet och varför?
  • Är kritiken enligt dig befogad?
  • Vad skulle hända om allt utvecklingssamarbete upphörde?